Analizy i badania

Efekty statystyczne obniżyły dynamikę produkcji przemysłowej

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w listopadzie do 9,1% r/r wobec 12,3% w październiku, co było powyżej konsensusu rynkowego (9,0%) oraz naszej prognozy (7,8%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zmniejszyła się w listopadzie o 0,5% m/m.</p>

>

Głównym czynnikiem przyczyniaj?cym się do obniżenia dynamiki produkcji przemysłowej w listopadzie były efekty wysokiej bazy sprzed roku (w listopadzie 2016 r. odsezonowana produkcja zwiększyła się o 2,0% m/m). Dodatkowo, w kierunku zmniejszenia tempa wzrostu produkcji pomiędzy październikiem a listopadem oddziaływała niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych. W październiku br. liczba dni roboczych była o 1 większa niż 2016 r., podczas gdy w listopadzie br., po uwzględnieniu udzielania przez pracodawców dodatkowego dnia wolnego w listopadzie w zwi?zku ze Świętem Niepodległości przypadaj?cym w sobotę, była ona taka sama jak przed rokiem. Bł?d naszej prognozy dynamiki produkcji przemysłowej wynikał najprawdopodobniej z faktu, że część przedsiębiorców "odda” dzień wolny w grudniu zamiast w listopadzie, co ograniczyło negatywny wpływ efektów kalendarzowych na tempo wzrostu produkcji.

Podobnie jak w poprzednich miesi?cach mieliśmy do czynienia z relatywnie szybkim wzrostem produkcji zarówno w działach o dużym udziale eksportu w sprzedaży ("maszyny i urz?dzenia” (23,5% r/r w listopadzie), "pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy” (17,4%), "meble” (10,7%) oraz "urz?dzenia elektryczne” (10,3%), jak i działach powi?zanych z branż? budowlan? ("wyroby z metali” (17,4% r/r), "wyroby z gumy i tworzyw sztucznych” (11,9%), "metale” (10,2%) oraz "wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych” (9,4%)).

Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w ujęciu m/m

Według danych GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej zmniejszyła się w listopadzie do 19,8% r/r wobec 20,3% w październiku. Jej niewielki tylko spadek jest pozytywnym zaskoczeniem w świetle oddziaływania efektu wysokiej bazy sprzed roku (w listopadzie 2016 r. produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 6,4% m/m). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja w budownictwie zwiększyła się w ujęciu miesięcznym o 3,2%. Jest to jej pierwszy wzrost w ujęciu m/m po trzech miesi?cach spadków. Tym samym zrealizował się nasz scenariusz (por. MAKROpuls z 20.11.2017), zgodnie z którym spadek odsezonowanej produkcji budowlano-montażowej miał naszym zdaniem charakter przejściowy.

Niewielka skala spowolnienia produkcji budowlano-montażowej w listopadzie w ujęciu r/r wynikała najprawdopodobniej z silnego ożywienia inwestycji jednostek samorz?du terytorialnego podyktowanego konieczności? realizacji planów wydatków maj?tkowych przed zbliżaj?cym się końcem roku. Uważamy, że w kolejnych miesi?cach produkcja utrzyma się w trendzie wzrostowym, wspierana przez rosn?c? absorpcję środków unijnych, zwiększenie publicznych nakładów na infrastrukturę oraz kontynuację ożywienia w budownictwie mieszkaniowym. Uwzględniaj?c wyniki naszych badań przedstawionych w MAKROmapach z okresu od 23.10.2017 do 13.11.2017 oczekujemy, że szczyt ożywienia w budownictwie nast?pi na przełomie 2018 r. i 2019 r.

Obniżenie wieku emerytalnego wsparciem dla sprzedaży

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS nominalna dynamika sprzedaży detalicznej w przedsiębiorstwach zatrudniaj?cych powyżej 9 osób zwiększyła się w listopadzie do 10,2% r/r wobec 8,0% w październiku, co było powyżej naszej prognozy (6,5%) oraz konsensusu rynkowego (7,5%). Realna dynamika sprzedaży detalicznej zwiększyła w listopadzie do 8,8% r/r z 7,1% w październiku. Zwiększenie tempa wzrostu sprzedaży mogło być naszym zdaniem częściowo spowodowane wyższymi wydatkami finansowanymi z wypłat odpraw dla osób, które uzyskały prawo do przejścia na emeryturę po obniżeniu wieku emerytalnego. Mogły być to również znacz?co wyższe niż przed rokiem, realizowane z wyprzedzeniem, zakupy świ?teczne z wykorzystaniem zaoszczędzonych środków otrzymanych w ramach Programu 500+. Nasz? ocenę wspiera struktura danych o sprzedaży detalicznej – wyższa dynamika odnotowana została m.in. w takich kategoriach jak: "tekstylia, odzież, obuwie” i "meble, rtv, agd”. Dzisiejsze dane o sprzedaży detalicznej sygnalizuj? lekkie ryzyko w górę dla naszej prognozy, zgodnie z któr? dynamika spożycia prywatnego w IV kw. obniży się i wyniesie 4,3% r/r wobec 4,8% w III kw. Jednocześnie listopadowe dane o produkcji przemysłowej, produkcji budowlano-montażowej oraz sprzedaży detalicznej stanowi? ryzyko w górę dla naszej prognozy dynamiki PKB w IV kw. (4,8% r/r wobec 4,9% w III kw.)

Opublikowane dziś dane s? w naszej ocenie lekko pozytywne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!