Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Efekty statystyczne główną przyczyną spadku dynamiki produkcji

Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się we wrześniu o 8,8% r/r wobec wzrostu o 13,2% w sierpniu, kształtując się powyżej oczekiwań rynku (8,0%) oraz naszej prognozy (8,3%). Główną przyczyną silnego obniżenia dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy sierpniem a wrześniem był efekt statystyczny w postaci niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w sierpniu ich liczba była o 2 dni większa w 2020 r., podczas gdy we wrześniu była taka sama jak przed rokiem). W kierunku obniżenia dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy sierpniem a wrześniem oddziaływał również efekt wysokiej bazy sprzed roku. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się we wrześniu o 0,9% m/m. Szacujemy, że poziom produkcji przemysłowej we wrześniu był o 7,9% wyższy niż przed wybuchem pandemii (tj. luty ub. r.).

Branże eksportowe pod coraz większym wpływem ograniczeń podażowych

W ujęciu sektorowym na szczególną uwagę zasługuje sytuacja w kategoriach o znaczącym udziale sprzedaży eksportowej w przychodach. Szacujemy, że dynamika produkcji w branżach eksportowych zmniejszyła się we wrześniu do 1,1% r/r wobec 7,8% w sierpniu (najniższy poziom od czerwca 2020 r.), co sygnalizuje, że pozostaje ona pod negatywnym wpływem ograniczeń podażowych. Wsparcie dla takiej oceny stanowi wrześniowy indeks PMI dla polskiego przetwórstwa, który wskazał, że trudności w zdobyciu surowców i półproduktów w istotny sposób ograniczają zdolności produkcyjne firm (por. MAKROpuls z 01.10.2021). W tym kontekście warto odnotować pogłębiający się spadek produkcji w kategorii „pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy” (-17,3% r/r we wrześniu wobec -12,9% w sierpniu), wynikający z przeciągających się przestojów w części fabryk związanych z niedoborem półprzewodników (por. MAKROmapa z 20.09.2021). Szacujemy, że produkcja w branżach związanych z budownictwem zwiększyła się we wrześniu o 15,0% r/r wobec wzrostu o 24,6% w sierpniu, a w pozostałych branżach (z wyłączeniem kategorii eksportowych i budowlanych) zwiększyła się ona o 12,8% r/r we wrześniu wobec wzrostu o 14,2% w sierpniu i to właśnie te branże stabilizują obecnie aktywność w polskim przemyśle.

Bariery podażowe wymuszą nowe inwestycje

Podtrzymujemy naszą ocenę, że w najbliższych miesiącach ożywienie produkcji przemysłowej ograniczane będzie przez narastające bariery podażowe. Uważamy, że ograniczenia podażowe są czynnikiem sprzyjającym zwiększeniu nakładów brutto na środki trwałe przez przedsiębiorstwa w niektórych branżach przetwórstwa. Przeciwny wpływ na dynamikę inwestycji ma natomiast utrzymująca się podwyższona niepewność związana z opóźniającym się przyjęciem Krajowego Planu Odbudowy przez Komisję Europejską. Podtrzymujemy naszą prognozę, zgodnie z którą dynamika inwestycji ogółem zwiększy się w IV kw. do 13,5% r/r wobec 7,6% w III kw. i 5,0% w II kw. (por. MAKROmapa z 04.10.2021).

Dzisiejsze dane o produkcji przemysłowej nie zmieniają naszej prognozy, zgodnie z którą PKB w Polsce zwiększyło się w III kw. o 4,5% r/r wobec wzrostu o 11,1% w II kw. Jednocześnie dane są neutralne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!