Analizy i badania

Efekty niskiej bazy podbiły dynamikę eksportu wieprzowiny

<p style="text-align: justify;">W marcu br. odnotowano silny spadek pogłowia świń w Polsce, widoczny szczególnie w przypadku loch prośnych (-16,6%), prosiąt (-12,9%) oraz warchlaków (-11,6%). Podobne tendencje obserwuje się również w całej UE. Dane stanowią zatem wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym w najbliższych miesiącach rozpocznie się wzrostowa faza cyklu świńskiego. Będzie ona jednak ograniczana przez rosyjskie embargo oraz dużą podaż wieprzowiny ze strony jej największych eksporterów (m.in. z USA i Brazylii). W Polsce czynnikiem hamującym wzrost cen będą również trudności eksportowe związane z przypadkami ASF</p>

>

W okresie od stycznia do lutego br. polski eksport wieprzowiny w ujęciu wagowym zwiększył się o 7,1% r/r wobec spadku o 1,8% w analogicznym okresie 2015 r. Jego wzrost wynikał z wyższej dynamiki sprzedaży wieprzowiny na rynki spoza UE (+50,5%), co zwi?zane było głównie z efektem niskiej bazy z ub. r. Mimo zwiększenia dynamiki eksportu, kształtuje się on nadal wyraźnie poniżej poziomu z lat 2011-2013.

Cena skupu żywca wieprzowego zmniejszyła się w kwietniu do 4,10 zł/kg wobec 4,20 zł/kg w marcu (spadek o 6,8% r/r). W tym samym czasie cena pasz dla świń nie zmieniła się w stosunku do marca i wyniosła w kwietniu 1,49 zł/kg (spadek o 12,1% r/r). W rezultacie w kwietniu relacja cen żywiec/pasza wyniosła 2,75 wobec 2,82 w marcu i 2,60 przed rokiem, wskazuj?c na poprawę opłacalności produkcji. Po uwzględnieniu sezonowości prognozujemy, że cena skupu za 1 kg żywca wieprzowego w Polsce wyniesie ok. 4,25 zł na koniec II kw. br., III kw. 4,45 zł, a na koniec IV kw. 4,21 zł. Źródłem oczekiwanego przez nas wzrostu cen będzie wejście rynku UE we wzrostow? fazę cen cyklu świńskiego w II poł. 2016 r.

Ceny wołowiny na globalnym rynku nieznacznie rosn?, co wynika ze zwiększaj?cego się popytu na wołowinę przy wolniejszym wzroście jej produkcji. W UE czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku wzrostu cen wołowiny jest kontynuacja ożywienia gospodarczego sprzyjaj?cego jej wyższemu spożyciu wewnętrznemu.

W okresie od stycznia do lutego br. polski eksport wołowiny zwiększył się w ujęciu wagowym o 11,7% r/r wobec wzrostu o 11,3% w analogicznym okresie 2014 r. Utrzymuj?cy się wzrost dynamiki eksportu wołowiny wynikał z jej wysokiej cenowej konkurencyjności oraz przywrócenia legalności uboju rytualnego.

Cena skupu żywca wołowego zmniejszyła się w kwietniu do 5,94 zł/kg wobec 5,50 zł/kg w marcu (spadek o 2,3% r/r). W tym samym czasie cena pasz dla bydła nie zmieniła się w stosunku do marca i wyniosła w kwietniu 1,38 zł/kg (spadek o 3,5% r/r). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza wyniosła 4,32 wobec 3,98 w marcu i 4,27 przed rokiem, sygnalizuj?c wzrost opłacalności produkcji mięsa wołowego. Prognozujemy, że cena skupu za 1 kg żywca wołowego w Polsce wyniesie ok. 6,09 zł na koniec II kw. br., III kw. 6,11 zł, a na koniec IV kw. 5,92 zł. Wzrost odsezonowanej ceny mięsa wołowego w znacznym stopniu wynikać będzie z silnego popytu zagranicznego, w szczególności na wołowinę z uboju rytualnego (AGROmapa z 15.03.2016).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!