Analizy i badania

Efekty kalendarzowe doprowadziły do spadku produkcji

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w lipcu o 3,4% r/r wobec wzrostu o 6,0% w czerwcu, co było znacząco poniżej naszej prognozy (-1,3%) i konsensusu rynkowego (+1,3%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zmniejszyła się w lipcu o 1,6% m/m.</p>

>

Głównym czynnikiem, który przyczynił się do spadku produkcji był silny negatywny efekt statystyczny zwi?zany z niekorzystn? różnic? w liczbie dni roboczych (w czerwcu br. liczba dni roboczych była o 1 większa niż w 2015 r., podczas gdy w lipcu br. była ona o 2 niższa niż przed rokiem). Dodatkowym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zmniejszenia dynamiki produkcji przemysłowej w lipcu było przesunięcie przerwy urlopowej w fabrykach Volkswagena w Poznaniu i Opla w Gliwicach. W 2015 r. odbyły się one w całości w sierpniu, podczas gdy w br. miały one miejsce odpowiednio w lipcu oraz na przełomie lipca i sierpnia. W efekcie dynamika produkcji w kategorii "pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy”, obniżana dodatkowo przez efekty kalendarzowe zmniejszyła się w lipcu o 29,1 pkt. proc. (do -12,1% r/r wobec 17,0% w czerwcu). Efekt przesunięć przerw urlopowych ma charakter przejściowy i w sierpniu nast?pi odbicie produkcji w tej branży.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!