Analizy i badania

EBC rozczarował inwestorów

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie EBC. Choć parametry polityki monetarnej pozostały niezmienione, w komunikacie po posiedzeniu znalazły się istotne zmiany dotyczące jej perspektyw.</p>

>

Zgodnie z komunikatem, EBC obecnie oczekuje, że „stopy procentowe pozostan? na niezmienionym poziomie przynajmniej do lata 2019 r., a w każdym razie tak długo jak będzie do konieczne” (tzw. forward guidance). Wcześniej EBC zapowiadał, że „stopy procentowe zostan? najprawdopodobniej utrzymane na obecnym poziomie przez dłuższy okres, znacz?co przekraczaj?cy horyzont programu skupu aktywów”. Jednocześnie, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, EBC ogłosił wydłużenie rozszerzonego programu skupu aktywów do grudnia br., przy zmniejszeniu jego skali z 30 mld EUR do 15 mld EUR miesięcznie pocz?wszy od września, po czym program zostanie zakończony.

Na konferencji prasowej po posiedzeniu przedstawione zostały również najnowsze projekcje ekonomiczne EBC. Ścieżka inflacji została podniesiona w górę względem marcowej projekcji, głównie ze względu na oczekiwan? wyższ? dynamikę cen nośników energii. EBC obecnie prognozuje, że inflacja w strefie euro w 2018 r. wyniesie 1,7% (1,4% w marcowej projekcji), 1,7% w 2019 r. (1,4%) oraz 1,7% w 2020 r. (1,7%). Nieznacznie obniżona została natomiast prognoza PKB, który zgodnie z czerwcow? projekcj? w 2018 r. zwiększy się o 2,1% (2,4% w marcowej projekcji), 1,9% w 2019 r. (1,9%), a w 2020 r. o 1,7% (1,7%). Struktura prognozowanego wzrostu gospodarczego wskazuje, że jego głębsze, w porównaniu do marcowej projekcji, spowolnienie w 2018 r. będzie wynikało z niższej dynamiki spożycia prywatnego (1,6% w czerwcowej projekcji wobec 1,7% w marcowej projekcji) oraz inwestycji (4,2% wobec 4,4%). Przeciwny efekt będzie miała natomiast wyższa dynamika wydatków rz?dowych (1,3% wobec 1,2%). Na uwagę zasługuje również obniżenie prognoz dotycz?cych dynamiki eksportu (4,2% wobec 5,3%) oraz importu (4,1% wobec 5,1%). Odzwierciedla to pogorszenie koniunktury w światowym handlu obserwowane od pocz?tku br.

Po publikacji komunikatu z czwartkowego posiedzenia EBC doszło do wyraźnego osłabienia euro względem dolara (o ok. 2,4%). Rynek oczekiwał bowiem bardziej jastrzębiego stanowiska EBC w kwestii stóp procentowych w strefie euro, szczególnie w kontekście poprawy perspektyw inflacji w obszarze wspólnej waluty oraz odpływu kapitału do USA w warunkach zwiększaj?cego się dysparytetu stóp procentowych pomiędzy USA a stref? euro. Deprecjacja euro względem dolara stanowi ryzyko w dół dla naszej prognozy, zgodnie z któr? kurs EURUSD na koniec czerwca wyniesie 1,18, a w konsekwencji naszej prognozy kursu USDPLN (3,64 na koniec czerwca). W najbliższych dniach istotna dla kursu EURUSD będzie trwaj?ca od dzisiaj do środy konferencja EBC w portugalskiej Sintrze, gdzie przedstawiciele banków centralnych z całego świata będ? dyskutować nt. mechanizmów kształtuj?cych ceny i płace w gospodarkach rozwiniętych. Uwaga rynku skupiona będzie przede wszystkim na przewidzianym na środę wyst?pieniu prezesa FED, J. Powella, który utrzymuj?c swoj? jastrzębi? retorykę może przyczynić się do dalszego umocnienia dolara względem euro.

Zarówno komunikat jak i wypowiedzi prezesa EBC M. Draghi po czwartkowym posiedzeniu stanowi? wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym pierwsza podwyżka stóp procentowych EBC (stopy depozytowej) nast?pi we wrześniu 2019 r., a główna stopa procentowa zostanie podniesiona w grudniu 2019 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!