Podsumowanie wydarzeń

Dzień bez konfliktu w biznesie

<p style="text-align: justify;"><strong>Możliwości upowszechnienia mediacji w rozwiązywaniu sporów gospodarczych oraz szanse i zagrożenia dla rozwoju tego obszaru w Polsce to główne tematy konferencji prasowej która odbyła się 28 października 2015 r. w ramach organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki cyklu wydarzeń promocyjno-edukacyjnych „Dzień bez konfliktu w biznesie”.</strong></p>

>

Dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w MG Grzegorz Lang zaznaczył, że przygotowana przez resort gospodarki i uchwalona przez Sejm 10 września 2015 ustawa o wspieraniu polubownych metod rozwi?zywania sporów stanowi znacz?ce wsparcie dla rozwoju mediacji w Polsce. - Zalet? tej formy rozwi?zywania sporów mediacji jest zmniejszenie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców - powiedział. Dyrektor Lang zwrócił także uwagę, że   zgodnie z szacunkami MG, strony sporu ponosz? ok. 1/5 kosztów postępowania s?dowego, reszta obci?ża budżet. - Rozwi?zania ustawy pozwalaj? na ograniczenie kosztów zarówno dla przedsiębiorców jak i podatników – zaznaczył.

Szczegółowe rozwi?zania ustawy przedstawiła Katarzyna Skrzek, radca prawny i główny specjalista ds. legislacji w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Gospodarki. – Ustawa ma na celu uatrakcyjnienie dwóch sposobów pozas?dowego rozwi?zywania sporów -   mediacji i arbitrażu. Zmiany dotycz? trzech wymiarów: proceduralnego, ekonomicznego oraz podatkowego – podkreśliła.

Zaznaczyła, że nowe przepisy wprowadzaj? szereg praktycznych rozwi?zań m.in. możliwość organizacji w s?dach spotkań informacyjnych o korzyściach płyn?cych z mediacji, możliwość kierowania przez s?d stron do mediacji na każdym etapie postępowania s?dowego – Ustawa   wprowadza również publicznie dostępne listy stałych mediatorów w s?dach okręgowych oraz ułatwienia w nawi?zaniu przez mediatora kontaktu ze stronami. Ponadto nowe przepisy przewiduj? zwrot całości lub części opłaty od pozwu w przypadku zawarcia ugody oraz zwolnienie z opłaty wniosku o zatwierdzenie ugody pozas?dowej zawartej przed mediatorem – poinformowała.

Dr Ewelina Stobiecka, radca prawny, inicjator i koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji również przedstawiła korzyści, jakie płyn? dla przedsiębiorców z wykorzystania mediacji oraz omówiła rolę prawnika i mediatora w tym procesie. -   Strony rozwi?zuj?c konflikt, niejednokrotnie ustalaj? warunki współpracy w innych kwestiach a sprawnie działaj?cy mediator jest w stanie nie tylko pomoc rozwi?zać istniej?cy konflikt, ale moderować rozmowę w taki sposób, aby także inne kwestie, które mog? stać się sporne w przyszłości, już w tym momencie bezpiecznie ułożyć – oceniła.   

Z kolei Janusz Gwiazdowski, mediator Międzynarodowego Centrum Mediacji podkreślił, że „w mediacji strony maja kontrolę nad wydarzeniami.” - Ugoda jest swoist? umow?, gdzie strony mog? zapisać, to co chc? i na co się godz?, tak długo, jak jest to zgodne z przepisami obowi?zuj?cego prawa.” – powiedział.

***

„Dzień bez konfliktu w biznesie” odbywa się w zwi?zku z realizacj? projektu pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy”, współfinansowanego przez Unię Europejsk? ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Partnerami wydarzeń „Dzień bez konfliktu w biznesie” s?: Międzynarodowe Centrum Mediacji, Belgijska Izba Gospodarcza, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Włoska Izba Handlowo Przemysłowa w Polsce, Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza, Fundacja Rozwoju Mediacji, Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, MABOR – Centrum Doradztwa i Szkoleń, Mediationsakademie Berlin, Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) Londyn.

O PROJEKCIE CENTRA MEDIACJI I ARBITRAŻU

W 2014 roku Ministerstwo Gospodarki zainicjowało Projekt „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy”, w ramach którego powołano w Polsce sześć regionalnych, działaj?cych wg jednolitych zasad, Centrów Arbitrażu i Mediacji (CAM): w Białymstoku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu i Warszawie. Wśród Partnerów Projektu realizowanego przez Ministerstwo s? organizacje przedsiębiorców, izby gospodarcze i uczelnie wyższe. Projekt jest realizowany z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt zakłada podniesienie poziomu wiedzy oraz wzrost świadomości na temat alternatywnych metod rozwi?zywania sporów (ADR), w szczególności gospodarczych, poprzez podejmowanie działań edukacyjno-szkoleniowych oraz promocyjnych. W ramach projektu CAM przewidziane jest ułatwienie dostępu do ADR, w szczególności do mediacji, poprzez uruchomienie sieci Centrów Arbitrażu i Mediacji. Centra będ? skupiały się na prowadzeniu mediacji pozas?dowej, z zachowaniem możliwości mediacji s?dowej, co do zasady między podmiotami gospodarczymi. Celem działalności Centrów jest obniżenie kosztów rozwi?zywania konfliktów ponoszonych przez przedsiębiorców, w szczególności poprzez zmniejszenie finansowych obci?żeń zwi?zanych z postępowaniem s?dowym oraz skrócenie czasu rozstrzygania sporów.

ZAKŁADANE EFEKTY: integracja środowiska - współpraca z partnerami społecznymi doprowadzi do zwiększenia aktywności organizacji zajmuj?cych się tematyk? ADR na własnym terenie, wzrost liczby mediacji w regionach, rozpowszechnienie wiedzy na temat ADR – dzięki kampanii informacyjnej oraz działaniom edukacyjnym.

KORZYŚCI Z CAM: zmniejszenie liczby spraw rozstrzyganych w wydziałach cywilnych i gospodarczych s?dów powszechnych, przyspieszenie rozpoznawania spraw przez s?dy powszechne wskutek zmniejszenia wpływu oraz szerszego korzystania przez sędziów z instytucji skierowania sprawy do postępowania mediacyjnego, znacz?ce obniżenie kosztów rozwi?zywania sporów, w szczególności między przedsiębiorcami, rzeczywista analiza przyczyn sporu i możliwość dalszej współpracy między skonfliktowanymi stronami, zwiększenie kultury prawnej, w szczególności kultury rozwi?zywania sporów wśród polskich przedsiębiorców, popularyzacja alternatywnych metod rozwi?zywania sporów wśród polskich przedsiębiorców oraz prawników, w tym sędziów.

Projekt „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejsk? ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego   w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!