Podsumowanie wydarzeń

DZIEŃ BEZ KONFLIKTU W BIZNESIE Cykl imprez promocyjno-edukacyjnych zorganizowanych przez Ministerstwo Gospodarki

<p style="text-align: justify;">„Dzień bez konfliktu w biznesie” to cykl imprez promocyjno-edukacyjnych zorganizowanych przez Ministerstwo Gospodarki, mających na celu podniesienie poziomu wiedzy oraz wzrost świadomości na temat alternatywnych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, rozwiązywanie konfliktów poza sądem - w drodze mediacji, z udziałem niezależnego, profesjonalnego mediatora a w szczególności ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce poprzez zmniejszenie finansowych obciążeń związanych z postępowaniem sądowym, skrócenie czasu rozstrzygania sporów, zwiększenie kultury prawnej oraz wprowadzanie i promocję najwyższych standardów z tym związanych.</p>

>

Wydarzenia z cyklu „Dzień bez konfliktu w biznesie” odbęd? się w październiku 2015 roku w Warszawie. Podczas konferencji i spotkań, właściciele i kadra zarz?dzaj?ca przedsiębiorstw, działy prawne i HR, doradcy, członkowie zarz?du, a także media i opinia publiczna będ? miały szansę na bliższe zapoznanie się z mediacj?, jako alternatywn? i skuteczn? form? rozwi?zywania konfliktów w biznesie.

Podczas „Dni bez konfliktu w biznesie” uczestnicy poznaj? najnowsze trendy oraz korzyści wynikaj?ce ze stosowania mediacji,   dowiedz? się o najważniejszych ułatwieniach, jakie niesie nowa Ustawa o wspieraniu polubownych metod rozwi?zywania sporów, która wejdzie w życie 1 stycznia 2016. Będ? mieli także okazję do szerszego zapoznania się z informacjami na temat praktycznego zastosowania mediacji w prowadzeniu biznesu. Dzięki zaproszonym ekspertom - doświadczonym praktykom mediacji, poznaj?   polskie i międzynarodowe standardy zwi?zane z rozwi?zywaniem konfliktów poza s?dem.

„Dzień bez konfliktu w biznesie” odbywa się w zwi?zku z realizacj? projektu pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy”, współfinansowanego przez Unię Europejsk? ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Zacznij od mediacji! Weź udział w „Dniu bez konfliktu w biznesie”:

Udział w wydarzeniach z cyklu „Dzień bez konfliktu w biznesie” jest bezpłatny, zgłoszenia można dokonać pod adresem: rsvp(@)agencja-infinity.pl tel. 781 453 985, 793 410 008

22.10.2015 „Lunch z mediacj?”   - spotkanie dla przedsiębiorców.

Francusko-Polska Izba Gospodarcza, ul. Widok 8, Warszawa

22 października 2015 w ramach organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki cyklu spotkań „Dzień bez konfliktu w biznesie” we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej, przy ul. Widok 8 w Warszawie, w godzinach 12:00-14:00 odbędzie się „Lunch z mediacj?”.

„Lunch z mediacj?” dedykowany jest przedsiębiorcom zainteresowanym poszerzeniem swojej wiedzy na temat mediacji – jako skutecznej, szybkiej, pozwalaj?cej oszczędzić czas i pieni?dze metody rozwi?zywania sporów gospodarczych.

Spotkanie poprowadzi Dyrektor Izby Francuskiej Joanna Jaroch-Pszeniczna
oraz Dr Ewelina Stobiecka, inicjator i koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji, która opowie o korzyściach płyn?cych z wykorzystywania mediacji w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz o roli prawnika w stosowaniu pozas?dowych metod rozwi?zywania sporów. W spotkaniu wezm? udział również mediatorzy, którzy przedstawi? przykłady przypadków mediacyjnych i w zaprezentuj?, na czym polega współpraca z mediatorem. Podczas spotkania goście będ? mieli możliwość zadawania pytań oraz rozmowy z ekspertami.

Udział w wydarzeniach z cyklu „Dzień bez konfliktu w biznesie” jest bezpłatny, zgłoszenia można dokonać pod adresem: rsvp(@)agencja-infinity.pl tel. 781 453 985, 793 410 008

Więcej informacji o wydarzeniach „Dzień bez konfliktu w biznesie” można znaleźć na stronie www.caim.gov.pl

„Dzień bez konfliktu w biznesie” odbywa się w zwi?zku z realizacj? projektu pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy”, współfinansowanego przez Unię Europejsk? ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

28.10.2015 „Dzień bez konfliktu w biznesie” – konferencja prasowa

Centrum Prasowe PAP, Warszawa, ul. Bracka 6/8

29.10.2015 „Dzień bez konfliktu w biznesie” – seminarium z polskimi i zagranicznymi prelegentami, warsztaty, dyskusja

Centrum Zielna, Zielna 37, Warszawa

Cele Seminarium i Warsztatu

  • Uświadomienie przedsiębiorcom, że korzystanie z mediacji jest nieodzownym elementem prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.
  • Mediacja jako najwyższy standard w biznesie.
  • Wytłumaczenie, dlaczego powinno korzystać się z rozwi?zywania sporów gospodarczych w drodze mediacji prywatnej, z udziałem niezależnego, profesjonalnego mediatora.

Sesja

Czas

Program

Rejestracja gości

9:00 - 9:30

Rejestracja gości i odbiór pakietu powitalnego

Powitanie

9.30 - 9:40

Przywitanie uczestników i gości – przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki

W jaki sposób ustawa o wspieraniu polubownych metod rozwi?zywania sporów ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce?

9:40 – 10:10

Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki

Mediacja jako nowa kategoria w działalności prawniczej - dotychczasowe doświadczenia.

  

10.10-10.40

Roman Rewald – Prezes Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Konfederacji Lewiatan

Rola prawnika w mediacji i interes klienta

10.40 -11:10

Dr Ewelina Stobiecka, Inicjator i Koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji

Mediacja gospodarcza z perspektywy praktyka.

11:10 - 11:40

Olga Widerszal, Prezes Zarz?du w Fundacji Rozwoju Mediacji

Przerwa

11:40 - 12:00

  

Creating value out of conflicts. How the economy in Germany profits from mediation?

(prelekcja tłumaczona na język polski)

12:00 - 12:30

Dr Thomas R. Henschell, Założyciel i Dyrektor, Mediationsakademie Berlin (MAB)

Why mediation is good for business and the shape of business mediation in the UK

(prelekcja tłumaczona na język polski)

12:30 -13:00

Andy Grossman, Dyrektor w Center for Effective Dispute Resolution (CEDR) Londyn

Dyskusja panelowa z Ekspertami:

Jak prowadzić działalność bez konfliktów? Co robić w przypadku konfliktów? Polskie i międzynarodowe doświadczenia.

13:00 - 13:30

Dyskusja Gości z Prelegentami

Przerwa - lunch

13.30 - 14:00

  

Warsztat: Konflikt pocz?tkiem nowego

14:00 - 15.30

Izabela Salicka, mediator, coach, psycholog, psycholog biznesu, Project Manager w MABOR – Centrum Doradztwa i Szkoleń

Partnerami wydarzeń „Dzień bez konfliktu w biznesie” s?:

Międzynarodowe Centrum Mediacji, Belgijska Izba Gospodarcza, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Włoska Izba Handlowo Przemysłowa w Polsce, Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza, Fundacja Rozwoju Mediacji, Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, MABOR – Centrum Doradztwa i Szkoleń, Mediationsakademie Berlin, Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) Londyn.

***

KONTAKT:

Aleksandra Ladachowska
Agencja INFINITY PR&MarComm
Tel.: + 48 793 41 00 08, E-Mail: ola@agencja-infinity.pl

O PROJEKCIE CENTRA MEDIACJI I ARBITRAŻU

W 2014 roku Ministerstwo Gospodarki zainicjowało Projekt „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy”, w ramach którego powołano w Polsce sześć regionalnych, działaj?cych wg jednolitych zasad, Centrów Arbitrażu i Mediacji (CAM): w Białymstoku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu i Warszawie. Wśród Partnerów Projektu realizowanego przez Ministerstwo s? organizacje przedsiębiorców, izby gospodarcze i uczelnie wyższe. Projekt jest realizowany z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt zakłada podniesienie poziomu wiedzy oraz wzrost świadomości na temat alternatywnych metod rozwi?zywania sporów (ADR), w szczególności gospodarczych, poprzez podejmowanie działań edukacyjno-szkoleniowych oraz promocyjnych. W ramach projektu CAM przewidziane jest ułatwienie dostępu do ADR, w szczególności do mediacji, poprzez uruchomienie sieci Centrów Arbitrażu i Mediacji. Centra będ? skupiały się na prowadzeniu mediacji pozas?dowej, z zachowaniem możliwości mediacji s?dowej, co do zasady między podmiotami gospodarczymi. Celem działalności Centrów jest obniżenie kosztów rozwi?zywania konfliktów ponoszonych przez przedsiębiorców, w szczególności poprzez zmniejszenie finansowych obci?żeń zwi?zanych z postępowaniem s?dowym oraz skrócenie czasu rozstrzygania sporów.

ZAKŁADANE EFEKTY: integracja środowiska - współpraca z partnerami społecznymi doprowadzi do zwiększenia aktywności organizacji zajmuj?cych się tematyk? ADR na własnym terenie, wzrost liczby mediacji w regionach, rozpowszechnienie wiedzy na temat ADR – dzięki kampanii informacyjnej oraz działaniom edukacyjnym.

KORZYŚCI Z CAM: zmniejszenie liczby spraw rozstrzyganych w wydziałach cywilnych i gospodarczych s?dów powszechnych, przyspieszenie rozpoznawania spraw przez s?dy powszechne wskutek zmniejszenia wpływu oraz szerszego korzystania przez sędziów z instytucji skierowania sprawy do postępowania mediacyjnego, znacz?ce obniżenie kosztów rozwi?zywania sporów, w szczególności między przedsiębiorcami, rzeczywista analiza przyczyn sporu i możliwość dalszej współpracy między skonfliktowanymi stronami, zwiększenie kultury prawnej, w szczególności kultury rozwi?zywania sporów wśród polskich przedsiębiorców, popularyzacja alternatywnych metod rozwi?zywania sporów wśród polskich przedsiębiorców oraz prawników, w tym sędziów.

Projekt „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejsk? ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego   w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!