Zobacz także  •  Członkowie

Dyrektywa plastikowa – implementacja

24 maja 2023 r. zaczęła obowiązywać Dyrektywa SUP (Single Use Plastics). W życie weszła ustawa o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. poz. 877; dalej jako: ustawa zmieniająca).

Nowe obowiązki będą wdrażane etapami. Część przepisów weszła w życie od 24 maja 2023 r. Część – inne przepisy związane z opłatami lub zakazami – zaczną obowiązywać dopiero od 2024 r.

 

Przykładowe obowiązki wraz z terminem rozpoczęcia ich obowiązywania

1. Od 24 maja br. nie wolno wprowadzać do obrotu (wydanie z magazynu krajowego producenta czy wystawienie faktury potwierdzającej przywóz produktu z UE do Polski albo dokumentu celnego potwierdzającego przywóz produktu spoza UE) niektórych wyrobów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Są to produkty wymienione w załączniku nr 6 do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej:

  • patyczki higieniczne, za wyjątkiem tych stosowanych do celów medycznych,
  • sztućce, talerze, słomki (za wyjątkiem medycznych),
  • mieszadełka do napojów,
  • patyczki do balonów,
  • styropianowe pojemniki i kubki do żywności przeznaczonej do bezpośredniego spożycia,
  • wszystkie wyroby wykonane z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych.

Niemniej jednak wszystkie wyroby jednorazowego użytku nabyte przed 24 maja br. mogą być nadal sprzedawane bądź żywność może być w nie pakowana aż do wyczerpania zapasów. 

 

2. Dodatkowymi ograniczeniami obciążono wprowadzanie do obrotu produktów wymienionych w załącznikach nr 7-10.  Wprowadzanie niektórych produktów jednorazowego użytku (takich jak: kubki na napoje, ich pokrywki i wieczka, pojemniki na żywność) zostało objęte opłatą, która obciąży końcowych odbiorców. Z kolei w stosunku do produktów wymienionych w załączniku nr 8 wprowadzony został obowiązek ich odpowiedniego oznakowania. Dodatkowe obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty wymienione w załącznikach nr 9 i 10 do ustawy polegają na obowiązku ponoszenia corocznej opłaty na pokrycie kosztów zbierania, transportu, uprzątania i przetwarzania odpadów oraz obowiązku finansowania kampanii edukacyjnych mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa

 

3. Od 24 maja br. wprowadzono obowiązek rejestracji w BDO dla nowych podmiotów, m.in. punktów handlowych oraz gastronomicznych, wprowadzających do obrotu określone produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego. Podmioty te muszą złożyć do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę wniosek o rejestrację w BDO. Wniosek należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem systemu BDO w okresie od 24 maja 2023 r. do 24 sierpnia 2023 r.

 

4. Zarówno wprowadzający, jak i udostępniający produkty jednorazowe z tworzywa sztucznego mają obowiązek prowadzenia ewidencji produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego (ewidencja poza systemem BDO od 24 maja 2023 r.) oraz składania do marszałka województwa do 15 marca za rok poprzedni rocznego sprawozdania (po raz pierwszy sprawozdanie będzie składane za 2023 rok do 15 marca 2024 r.).

 

Chcesz wiedzieć więcej na temat nowych obowiązków? Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniach do nadchodzących zmian? Skontaktuj się z naszymi ekspertami.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!