Analizy i badania

Dyrektorzy IT inwestują w cyfrową pracę

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Rośnie rola strategii cyfrowych w korporacjach – na przestrzeni ostatnich trzech lat liczba firm posiadających strategię cyfrową wzrosła o połowę. Jednocześnie prawie 50% organizacji w Polsce i pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej zatrudnia lub planuje powołać szefa ds. cyfryzacji (ang. </strong><em><strong>Chief Digital Officer</strong></em><strong>, CDO). Dużym wyzwaniem dla firm w regionie pozostaje pozyskanie odpowiednich specjalistów posiadających kompetencje z zakresu big data (42%), analizy biznesowej (34%) czy architektury korporacyjnej (34%) – wynika z najnowszego badania KPMG i Harvey Nash. </strong></span></p>

>

Inwestycje w innowacje w trudnych czasach

Dynamika zachodz?cych w świecie zmian coraz widoczniej wpływa na pracę dyrektorów IT. Aż 64% CIO (ang. Chief Information Officer) wg badania KPMG i Harvey Nash jest zmuszonych zmieniać swoje strategie technologiczne w zwi?zku z niestabilności? ekonomiczn? na świecie. Pomimo widocznej niepewności aż 89% z nich utrzymuje lub zwiększa inwestycje w innowacje, w tym m.in. w  pracę cyfrow?. Jednocześnie ponad połowa dyrektorów IT (52%) inwestuje w bardziej efektywne platformy technologiczne, które pomagaj? wprowadzać innowacyjne rozwi?zania i dostosowywać się do aktualnych warunków.  

Wyraźnie obserwujemy, że zarówno na świecie jak i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej firmy przechodz? z etapu, dyskusji o cyfrowej transformacji, do jej faktycznej implementacji. Organizacje będ?ce liderami cyfrowej transformacji stosuj? pragmatyczne podejście, adaptuj? nowe rozwi?zania i  automatyzuj? procesy biznesowe, sukcesywnie buduj?c platformę do szerszej transformacji – mówiLeszek Wroński, partner, szef usług doradczych w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.  

Zmianie ulegaj? również priorytety biznesowe dyrektorów IT – w stosunku do roku ubiegłego na znaczeniu zyskało efektywne i stabilne dostarczenie usług IT dla biznesu (wzrost o 12%) oraz tworzenie innowacyjnych produktów i usług (wzrost o 10%). W opinii dyrektorów IT z regionu Europy Środkowo-Wschodniej na przestrzeni ostatniego roku znacznie wzrosła rola cyberbezpieczeństwa (o 13%) oraz kreowania wzrostu przychodów firmy przez IT (o 10%).  

Analityka big data najbardziej poszukiwan? umiejętności?

62% respondentów konsekwentnie wskazuje na problem z niedoborem umiejętności technologicznych. Wśród kluczowych wyzwań dyrektorzy IT podkreślaj? brak kompetencji zwi?zanych z zarz?dzaniem projektami (37%), architektur? korporacyjn? i analiz? biznesow? (po 35%). Spośród istotnych kompetencji, które trudno pozyskać liderzy IT wskazuj? na pierwszym miejscu umiejętności zwi?zane z big data i analityk? (42%).  

Ostatnie incydenty jakich byliśmy świadkami sprawiły, że firmy coraz realniej postrzegaj? ryzyko zwi?zane z cyberprzestępczości?, a co najważniejsze, zaczynaj? mieć świadomość, że zapewnienie bezpieczeństwa to nie tylko pozyskanie i wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń technicznych, ale zmiana kultury pracy, proces budowania świadomości pracowników i skutecznego zarz?dzania ryzykiem w całej organizacji mówi Aleksandra Suchorzewska, starszy menedżer w dziale Management Consulting w  KPMG w Polsce.  

Cyberbezpieczeństwo dużym wyzwaniem dla CIO

W ci?gu ostatnich 24 miesięcy blisko 1/3 (32%) dyrektorów IT odnotowała poważny cyberatak. Zaledwie jedna na pięć organizacji uważa, że jest bardzo dobrze przygotowana by odpierać podobne ataki. Źródłem największego wzrostu zagrożenia s? przede wszystkim ataki wewnętrzne, których liczba w ci?gu ostatniego roku wzrosła z 40% do 47%.  

Coraz więcej organizacji zatrudnia szefa ds. cyfryzacji (CDO)

Respondenci badania KPMG i Harvey Nash wskazuj? na rosn?c? rolę strategii cyfrowych w  korporacjach. Na przestrzeni ostatnich 3 lat liczba organizacji, które opracowały korporacyjn? strategię cyfrow? wzrosła o ponad 50%. Zdaniem dyrektorów IT największym wyzwaniem we wdrażaniu rozwi?zań cyfrowych stanowi opór przed zmian?. Tylko dla 25% respondentów przeszkod? jest brak lub ograniczenia budżetowe. Tymczasem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej dla połowy dyrektorów IT wyzwaniem jest złożony proces wdrażania nowych technologii oraz konieczność spełniania wymogów regulacyjnych i  prawnych (40%).  

Wyniki badania wskazuj?, że obecnie 25% dyrektorów IT na świecie zatrudnia szefa ds. cyfryzacji (ang. Chief Digital Officer, CDO) – wzrost o 7% w stosunku do ubiegłego roku. Tymczasem obecnie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej prawie połowa CIO zatrudnia lub planuje powołać osobę na tym stanowisku.  

Dla wielu firm w naszym regionie cyfryzacja i zwi?zana z ni? zmiana modelu biznesowego na wykorzystuj?cy pełnię możliwości świata cyfrowego jest dopiero przed nimi. Należy podkreślić, że wymagać będzie to nie tylko zmiany technologii, ale także odpowiednich kompetencji firmy, w tym rozwoju procesów zarz?dzania strategicznego i zmiany modelu operacyjnego ITmówi Leszek Wroński, partner, szef usług doradczych w  KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Cyfrowa praca wpłynie na poprawę jakości zarz?dzania IT

Liderzy IT podejmuj? coraz więcej działań w celu zwiększenia elastyczności i szybszego reagowania na zmiany – globalnie dla 28% CIO kluczowym narzędziem wykorzystywanym do zwiększenia elastyczności jest wdrożenie metodyk zwinnych (w stosunku do 17% w regionie CEE). Tymczasem dyrektorzy IT z  regionu Europy Środkowo-Wschodniej w większym stopniu d?ż? do zwiększenia elastyczności poprzez zakup usług zewnętrznych (16% w stosunku do 8% średniej globalnej).

Badanie KPMG i  Harvey Nash wskazuje, że obecnie 34% liderów IT inwestuje lub planuje zainwestować w tym roku w  cyfrow? pracę. Technologie takie jak automatyzacja kognitywna, prosta i  zaawansowana robotyzacja, to zdaniem dyrektorów IT skuteczny sposób na podniesienie jakości i  efektywności oraz obniżenie kosztów. Warto podkreślić, że w niektórych organizacjach robotyzacja traktowana jest przez pracowników jednocześnie jako szansa i zagrożenie. W tym przypadku wdrożenie nowych technologii wymaga znacznie większej uwagi.

Robotyzacja wzbudza coraz większe zainteresowanie firm także w Polsce. Wykorzystanie wirtualnych robotów zwiększa bowiem efektywność procesów biznesowych w zależności od specyfiki procesu od 40 do 70%, a nawet więcej. Poprawna konfiguracja robota odci?ża człowieka od wykonywania prac rutynowych, pozostawiaj?c mu przypadki niestandardowe, w których niezbędna jest wiedza ekspercka oraz doświadczenie –mówi Aleksandra Suchorzewska, starszy menedżer w dziale Management Consulting w  KPMG w Polsce.  

Pełna wersja raportu dostępna na stronie kpmg.pl

***

O RAPORCIE:

Raport KPMG i Harvey Nash pt. „Navigating Uncertainty. Perspektywa CEE” powstał na podstawie największego badania liderów IT na świecie pod względem liczby respondentów. Badanie objęło 4  498 CIO i liderów IT z 86 krajów świata, w tym w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Polsce, Estonii, Litwie, Łotwie, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Albanii, Rumuni, Bułgarii, Chorwacji, Słowenii, Bośni i Hercegowinie, Kosowie, Macedonii, Czarnogórze i Serbii. Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 19 grudnia 2016 r. do 3 kwietnia 2017 r.  

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 174 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG posiada odrębn? osobowość prawn?. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 500 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl.

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664  718  676

Nie przegap żadnej aktualizacji od @KPMGPoland

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!