Aktualności firm stowarzyszonych

Dyrektor Generalny Mazars Hervé Hélias mianowany Prezesem Zarządu

<p style="text-align: justify;">Nawiązując do największych obecnie wyzwań branży, nowy prezes zarządu Mazars nawołuje do większej przejrzystości i odpowiedzialności w biznesie. </p>

>

Paryż, 17 grudnia 2018 r. – Mazars – międzynarodowa, zintegrowana i niezależna firma audytorsko-doradcza, specjalizuj?ca się w audycie, księgowości i usługach doradztwa podatkowego i prawnego, ogłosiła nominację Hervé Héliasa na stanowisko Prezesa Zarz?du Grupy. Hélias został dyrektorem generalnym grupy Mazars w 2016 roku i zast?pi Philippe’a Castagnaca, który zajmował stanowisko prezesa zarz?du przez ostatnie 7 lat oraz stanowisko dyrektora zarz?dzaj?cego grupy w latach 2011-2016. Hervé Hélias posiada ponad trzydzieści lat doświadczenia w usługach doradczych i audytorskich. Jako partner odpowiedzialny za relacje z największymi klientami Mazars, takimi jak BNP Paribas w latach 2000-2009, zarz?dzał lini? usług audytorskich, Global Business Unit dla jednostek zainteresowania publicznego (JZP) oraz był Partnerem Zarz?dzaj?cym Mazars Francja. Ponadto, pełnił rolę jednego z dyrektorów generalnych grupy od roku 2012.

„Cieszymy się, że Hervé obejmuje stanowisko Prezesa Zarz?du Grupy Mazars w tym bardzo dynamicznym okresie dla rozwoju firmy”, powiedział Philippe Castagnac. „Hervé i ja współpracowaliśmy przez lata, aby uczynić z Mazars niezrównanego i niezależnego globalnego gracza. Razem z zespołem zarz?dzaj?cym Mazars, jesteśmy całkowicie pewni, że Hervé pomyślnie wprowadzi firmę na kolejny poziom, wykorzystuj?c przy tym know-how Mazars w zakresie niezależności, tworzenia długofalowej wizji i stałego doskonalenia. Dzięki naszej wieloletniej współpracy, spodziewamy się płynnego i sprawnego przekazania obowi?zków prezesa”.

Przez ostatnie 75 lat, Mazars nieustannie się rozwijał dzięki swojemu niepowtarzalnemu i wkomponowanemu w działania spółki modelowi biznesowemu. Firma, która została założona w Rouen w 1945 r. jako lokalne biuro rachunkowe, stała się międzynarodowo rozpoznawalnym i szanowanym graczem, zatrudniaj?cym prawie 23 tysi?ce osób w 89 krajach i terytoriach zależnych, nigdy nie odstępuj?c przy tym od swoich wartości i zasad.

„Pod przewodnictwem założyciela, Roberta Mazarsa, nasza firma wyrosła na dobrze zakorzenionego na francuskim rynku specjalistę w zakresie audytu i rachunkowości. Wizja i przywództwo Patricka de Cambourga dało Mazars szansę na globalny rozwój, i doprowadziło do powstania biur w większości europejskich krajów, a w ostatnich latach do rozwinięcia działalności w Azji, Afryce i obydwu Amerykach”, wyjaśnia Philippe Castagnac.

Przeprowadzaj?c bezprecedensowe zmiany, Mazars przyspiesza transformację, której wynikiem będzie lepsze wsparcie biznesu w jak najlepszym wykorzystaniu zmian prawnych, rewolucji cyfrowej i niepewności geopolitycznej, które wywieraj? na firmach ogromny nacisk i komplikuj? osi?gnięcie wysokiego poziomu wydajności, compliance i zrównoważonego rozwoju.

Kiedy doł?czyłem do Mazars trzydzieści lat temu, moja decyzja była pokierowana wartościami firmy, które s? odzwierciedlone w naszym modelu biznesowym. Przedstawia on naszym klientom, pracownikom i interesariuszom jedyny w swoim rodzaju punkt widzenia. Bazuj?c na dziedzictwie Philippe’a Castagnaca, Mazars w dalszym ci?gu będzie wprowadzał innowacje, które ł?cz?c umiejętności analityczne i cyfrowe będ? pielęgnować wielodyscyplinarny i zbalansowany model firmy, którego podstaw? jest integracja i zaangażowanie. Będziemy tworzyć nowe stanowiska zwi?zane z technologi?, utrzymuj?c bliskie kontakty z klientami i poświęcaj?c im wiele uwagi, aby móc dostarczać usługi jak najwyższej jakości,” powiedział Hervé Hélias.

Nawi?zuj?c do obecnych wyzwań branżowych, Hélias dodaje: "Nasz sektor cierpi na niespotykan? dot?d nieufność, a nasz? wspóln? misj? jest zapewnienie, że zaufanie do naszej branży pozostanie nienaruszone. Jako globalnie zintegrowana firma, której działania odzwierciedlaj? nasz? misję „Business for Good”, naszym wkładem będzie zapewnienie wszystkim naszym interesariuszom – od klientów przez współpracowników i ustawodawców po społeczeństwo – korzyści płyn?cych z naszych nowoczesnych praktyk, niezależnej perspektywy i kultury pracy zbudowanej na podstawie naszych wartości”, powiedział Hervé Hélias.

"Bardzo się cieszę, że Walne Zgromadzenie Wspólników wybrało Hervé Héliasa na czwartego prezesa naszej grupy założonej w 1945 r. przez Roberta Mazarsa we Francji.   Znaj?c Hervé od ponad 25 lat jestem całkowicie przekonany, że pod jego kierownictwem nasza grupa będzie kontynuowała swój rozwój jako lider na rynku audytu i doradztwa w Europie i na świecie." – mówi Michel Kiviatkowski – Prezes i Partner Zarz?dzaj?cy grupy Mazars w Polsce utworzonej w 1993 roku.

Jest to trzecie przekazanie władzy w Mazars od czasu założenia firmy i zbiega się czasowo z jednym z najbardziej dynamicznych okresów w rozwoju Mazars na świecie.

***

Mazars Renata Stefanowska - Manager Działu Komunikacji i Marketingu
r.stefanowska@mazars.pl, +48 22 25 55 200; +48 605 36 71 35

O Mazars

Mazars jest międzynarodow?, zintegrowan? i niezależn? organizacj? specjalizuj?c? się w audycie, księgowości, doradztwie, podatkach i usługach prawnych. Na dzień 1 stycznia 2018 roku Mazars działa w 86 krajach, które tworz? zintegrowan? sieć partnerów. Mazars korzysta z wiedzy 20 000 specjalistów, kierowanych przez 980 partnerów w 300 biurach na całym świecie. Wspieramy przedsiębiorstwa o różnej wielkości, od MŚP i globalnych graczy, jak również start-upy i organizacje publiczne na każdym etapie ich rozwoju. Spółka Mazars jest obecna w Polsce od 1992 roku i prowadzi działalność w Warszawie oraz w Krakowie, zatrudniaj?c ł?cznie ponad 220 specjalistów.

www.mazars.pl | www.linkedin.com/company/mazars-in-poland | www.twitter.com/mazarsgroup www.mazars.com | www.linkedin.com/company/mazars | twitter.com/mazarsgroup

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!