Aktualności firm stowarzyszonych

Dynamiki płac i zatrudnienia pozostają w trendzie spadkowym

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła w grudniu do 6,2% r/r wobec 5,3% w listopadzie, kształtując się nieznacznie powyżej konsensusu rynkowego (6,1%) zgodnego z naszą prognozą. W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zwiększyły się w grudniu o 2,7% r/r wobec wzrostu o 2,6% w listopadzie.

W grudniu 3-miesięczna średnia krocząca dla rocznej nominalnej dynamiki płac w przedsiębiorstwach wyniosła 5,8%, co było poziomem najniższym od lipca 2017 r. Stanowi to silne wsparcie dla naszej oceny, zgodnie z którą w ostatnich miesiącach rosnący negatywny wpływ na nominalną dynamikę wynagrodzeń mają obniżający się stopień wykorzystania mocy wytwórczych, a także coraz ostrożniejsza polityka płacowa firm, które reagują na niekorzystne zmiany regulacyjne na polskim rynku pracy (por. MAKROpuls z 18.12.2019). Na trwałe obniżenie trendu dla rocznej dynamiki płac wskazują również opublikowane wczoraj przez firmę Grant Thornton wyniki dorocznego badania poświęconego planom firm dotyczących wynagrodzeń i zatrudnienia w 2020 r. Wskazują one na silny spadek (do poziomu najniższego od 5 lat) odsetka małych i średnich firm planujących realny wzrost wynagrodzeń w 2020 r. Jest to zgodne z naszym scenariuszem stabilizacji dynamiki płac w całej gospodarce w 2020 r. mimo silnego zwiększenia płacy minimalnej (por. MAKROmapa z 20.01.2020).

Wsparciem dla naszej prognozy dynamiki wynagrodzeń w 2020 r. są również dzisiejsze dane o zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw w grudniu (wzrost o 2,6% r/r, bez zmian w porównaniu z listopadem). W ujęciu miesięcznym zatrudnienie zwiększyło się w grudniu o 1,2 tys. osób wobec wzrostu o 11,5 tys. osób w listopadzie. Niski wzrost zatrudnienia w grudniu wspiera naszą ocenę, zgodnie z którą w kolejnych miesiącach (z wyłączeniem stycznia 2020 r., w którym nastąpi coroczna rewizja danych o zatrudnieniu w mikroprzedsiębiorstwach i związany z tym skokowy wzrost zatrudnienia w firmach zatrudniających powyżej 9 osób) nastąpi stagnacja zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Stagnacja ta będzie efektem postępujących procesów restrukturyzacyjnych wywołanych rosnącymi kosztami pracy, w tym silnym wzrostem płacy minimalnej.

W IV kw. 2019 r. realny fundusz płac wzrósł najwolniej od IV kw. 2015 r.

Szacujemy, że realna dynamika funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach wzrosła w grudniu do 5,4% r/r wobec 5,3% w listopadzie. W IV kw. 2019 r. realny fundusz płac wzrósł o 5,5% r/r, co było jego najniższą dynamiką od IV kw. 2015 r. Stanowi to silne wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą w IV kw. 2019 r. tempo wzrostu konsumpcji obniżyło się do 3,8% wobec 3,9% w III kw. W kolejnych kwartałach 2020 r. oczekujemy dalszego stopniowego obniżenia dynamiki konsumpcji (por. MAKROmapa z 9.12.2019).

Silny spadek produkcji budowlano-montażowej w grudniu

Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w grudniu o 3,3% r/r wobec spadku o 4,7% w listopadzie, co było wyraźnie poniżej naszej prognozy (wzrost 0,7% r/r) i konsensusu rynkowego (0,6% r/r). Do zwiększenia rocznej dynamiki produkcji budowlano-montażowej w grudniu w porównaniu z listopadem przyczynił się gównie efekt statystyczny w postaci korzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w listopadzie 2019 r. liczba dni roboczych była o 1 mniejsza niż w 2018 r., podczas gdy w grudniu ub. r. była ona o jeden wyższa niż przed rokiem). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w grudniu o 3,5% m/m.

Struktura danych o grudniowej produkcji wskazuje, że aktywność w budownictwie znajduje się nadal pod silnym negatywnym wpływem wygasania cyklu w inwestycjach publicznych (dynamika sprzedaży w kategorii „budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej” pozostała niska i wyniosła 0,4% r/r wobec spadku o 7,0% r/r w listopadzie). Podtrzymujemy ocenę, zgodnie z którą w najbliższych kwartałach czynnikiem ograniczającym aktywność w kategorii „budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej” będzie oczekiwany przez nas głęboki spadek inwestycji samorządowych (por. MAKROmapa z 9.12.2019). Wsparciem dla naszych oczekiwań jest odnotowany w grudniu spadek produkcji w kategorii „roboty budowlane specjalistyczne” o 4,1% r/r wobec spadku o 12,8% r/r w listopadzie, co interpretujemy jako sygnał potwierdzający trwałe spowolnienie wzrostu produkcji budowlano-montażowej (por. MAKROpuls z 23.12.2019). Podtrzymujemy ocenę, że w najbliższych kwartałach czynnikiem ograniczającym skalę spowolnienia wzrostu produkcji pozostanie wysoka aktywność w budownictwie mieszkaniowym. Inwestycyjne plany jednostek samorządu terytorialnego i ich wpływ na finanse samorządów omówimy szerzej w najbliższej MAKROmapie.

Dzisiejsze dane o produkcji budowlano-montażowej są w naszej ocenie negatywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Aktualności Rödl & Partner

Kodeks karny skarbowy – wyższe grzywny Od 2021 r. podatnikom grożą wyższe kwoty grzywien za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Co...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!