Aktualności firm stowarzyszonych

Dynamika wynagrodzeń pod wpływem efektów kalendarzowych

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób wyniosła w sierpniu 6,8% r/r wobec 7,4% w lipcu, kształtując się poniżej naszej prognozy (7,0%) i powyżej konsensusu rynkowego (6,7%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w sierpniu o 3,8% r/r wobec 4,4% w lipcu.

 Do obniżenia rocznej dynamiki płac w sierpniu w porównaniu z lipcem przyczynił się efekt statystyczny w postaci niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w lipcu liczba dni roboczych była o 1 większa niż w 2018 r., podczas gdy w sierpniu br. była ona o 1 mniejsza niż przed rokiem), co obniżyło dynamikę płac pracowników zatrudnionych na akord. Czynnikiem oddziałującym w kierunku obniżenia dynamiki płac w sierpniu były również efekty wysokiej ubiegłorocznej bazy w niektórych działach sektora przedsiębiorstw (m. in. w energetyce i transporcie).

Zapowiedź silnego wzrostu płacy minimalnej ograniczy dynamikę wynagrodzeń

6-miesięczna średnia krocząca rocznej dynamiki płac wyniosła w sierpniu 6,7% i była najniższa od grudnia 2017 r. Podtrzymujemy naszą ocenę, zgodnie z którą mimo nasilenia oczekiwań inflacyjnych wywołanego zwiększeniem dynamiki cen żywności (por. MAKROmapa z 8.07.2019) prawdopodobieństwo znaczącego przyspieszenia wzrostu płac w najbliższych miesiącach jest niskie. Potencjał do zwiększenia wynagrodzeń w będzie ograniczany przez utrzymującą się niską inflację u głównych partnerów handlowych Polski (presja na marże przedsiębiorstw), wprowadzenie Pracowniczych Programów Kapitałowych i spodziewane zniesienie ograniczenia dla rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (tzw. 30-krotność) począwszy od 2020 r. (wzrost pozapłacowych kosztów pracy), realizowane przez firmy inwestycje zmniejszające pracochłonność produkcji (wzrost produktywności), a także zapowiedziany silny wzrost płacy minimalnej w styczniu 2020 r. (o 15,6%).

Zaskakująco silny spadek zatrudnienia

Według danych GUS dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się do 2,6% r/r w sierpniu wobec 2,7% w lipcu, co było poniżej naszych i rynkowych oczekiwań (2,7%). W ujęciu miesięcznym zatrudnienie obniżyło się w sierpniu o 7,6 tys. osób, co było największym spadkiem odnotowanym w tym miesiącu od 2011 r. Dotychczas głównym czynnikiem ograniczającym wzrost zatrudnienia w firmach był brak wykwalifikowanych pracowników. Silny spadek zatrudnienia w sierpniu sygnalizuje jednak, że rośnie znaczenie restrukturyzacji jako czynnika wpływającego na popyt na pracę. Naszym zdaniem duże firmy już teraz przygotowują się na znaczący wzrost kosztów pracy związany z wprowadzeniem PPK i likwidacją tzw. 30-krotności. Oczekujemy, że wstrząs w postaci zapowiedzianego bardzo dużego skumulowanego wzrostu płacy minimalnej (z 2250 zł w 2019 r. do 4000 zł w 2023 r.) wzmocni procesy restrukturyzacyjne w średnich i dużych przedsiębiorstwach. W konsekwencji, podtrzymujemy naszą prognozę, zgodnie z którą w najbliższych miesiącach roczna dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw będzie się stopniowo obniżać (por. MAKROmapa z 9.09.2019).

Przyspieszenie wzrostu konsumpcji w III kw.

Szacujemy, że realna dynamika funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach zmniejszyła się w sierpniu do 6,5% r/r z 7,2% w lipcu i 7,1% w II kw. Pomimo obniżenia tempa wzrostu realnego funduszu płac pomiędzy II i III kw., oczekujemy lekkiego zwiększenia dynamiki spożycia prywatnego do 4,6% r/r w III kw. wobec 4,4% w II kw., będącego efektem wypłat świadczeń społecznych oraz bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy. Opublikowane dziś dane o nastrojach konsumenckich we wrześniu br. (bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej oraz wskaźnik obrazujący skłonność do dokonywania ważnych zakupów osiągnęły poziomy najwyższe w historii) stanowią wsparcie dla naszej prognozy konsumpcji w III kw.

Dzisiejsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw są w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!