Analizy i badania

Dynamika płac wróciła do normalnego poziomu

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób spadła w kwietniu do 3,7% r/r wobec 4,9% w marcu, kształtując się nieznacznie poniżej naszej prognozy zgodnej z konsensusem rynkowym (3,8%).</p>

>

Zgodnie z naszymi przewidywaniami wyrażonymi przed miesi?cem (por. MAKROpuls z 17.04.2015) nominalna dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw wyraźnie zmniejszyła się w kwietniu, do czego w znacznym stopniu przyczyniło się wygaśnięcie efektu wypłat zmiennych składników wynagrodzenia w marcu br. w niektórych branżach należ?cych do przetwórstwa przemysłowego (m.in. produkcja napojów, papieru i wyrobów z papieru, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej), w dziale "górnictwo i kopalnictwo” oraz firmach z kategorii "wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczn?, gaz, parę wodn? i gor?c? wodę”.

We wszystkich tych kategoriach roczne nominalne tempo wzrostu płac zwiększyło się o ponad 5 pkt. proc. pomiędzy lutym i marcem (a w górnictwie o ponad 18 pkt. proc.), co "zawyżyło” marcowy odczyt dynamiki wynagrodzeń. Ust?pienie tego wpływu spowodowało obniżenie dynamiki wynagrodzeń w kwietniu do wysokości zgodnej z krótkookresowym trendem na poziomie ok 3,5-4,0% r/r. W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w kwietniu o 4,8% r/r wobec 6,5% w marcu.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!