Analizy i badania

Dynamika PKB w II kw. zgodna ze wstępnym szacunkiem

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z dzisiejszą publikacją GUS, tempo wzrostu PKB w II kw. wyniosło 3,9% r/r wobec 4,0% w I kw., a tym samym ukształtowało się ono zgodnie z opublikowanym wcześniej wstępnym szacunkiem. Kwartalna dynamika oczyszczonego z wpływu czynników sezonowych PKB nie zmieniła się w II kw. wobec I kw. i wyniosła 1,1%. Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku przyspieszenia wzrostu gospodarczego w II kw. był wyższy wkład zapasów (1,9 pkt. proc. w II kw. wobec 0,7 pkt. proc. w I kw.). W naszej ocenie wskazuje to, że firmy zwiększają bufor zapasów w oczekiwaniu na dalszą poprawę koniunktury w II poł. br.</p>

>

Pogorszenie salda obrotów z zagranic? osłabiło wzrost PKB

Głównym źródłem obniżenia wzrostu gospodarczego w II kw. było zmniejszenie wkładu eksportu netto do -1,5 pkt. proc. w II kw. wobec 0,1 proc. w I kw. Złożyło się na niego obniżenie dynamiki importu (6,1% r/r w II kw. wobec 8,7% w I kw.) jak i eksportu (2,8% r/r wobec 8,3%). Spadek tempa wzrostu w obu przypadkach zwi?zany był z oddziaływaniem efektów wysokiej bazy sprzed roku. Tym samym uważamy, że obniżenie dynamiki importu oraz eksportu jest przejściowe. W kolejnych kwartałach wzrost eksportu wspierany będzie przez ożywienie w światowym handlu, podczas gdy wyższa dynamika importu będzie efektem wzrostu popytu wewnętrznego wraz z oczekiwanym przez nas ożywieniem krajowych inwestycji.

Poprawa sytuacji na rynku pracy wspiera wzrost konsumpcji

Dynamika spożycia prywatnego zwiększyła się w II kw. do 4,9% r/r wobec 4,7% w I kw. br. Jej wzrost był wspierany przez utrzymuj?c? się poprawę sytuacji na rynku pracy, znajduj?c? odzwierciedlenie w wyższym tempie wzrostu funduszu płac (por. MAKROpuls z 18.07.2017) oraz poprawiaj?cych się nastrojach konsumenckich. W przeciwnym kierunku oddziaływały natomiast efekty wysokiej bazy sprzed roku zwi?zane z uruchomieniem programu Rodzina 500+. Mimo zwiększenia dynamiki spożycia prywatnego jego wkład do wzrostu PKB obniżył się w II kw. do 2,9 pkt. proc. wobec 3,0 pkt. proc. w I kw., co wynikało ze zmniejszenia wagi konsumpcji w PKB pomiędzy I a II kw. Mimo to spożycie prywatne pozostało głównym źródłem wzrostu PKB.

Trwa stagnacja w inwestycjach

Roczna dynamika inwestycji w II kw. zwiększyła się nieznacznie do 0,8% r/r w II kw. wobec -0,4% w I kw. Ich kwartalna dynamika oczyszczona z wpływu czynników sezonowych zwiększyła się w II kw. do 0,5% wobec 0,3% w I kw., co wskazuje na czwarty z rzędu kwartał ich stagnacji. Wkład inwestycji do rocznego wzrostu PKB zwiększył się do 0,1 pkt. proc. wobec 0,0 pkt. proc. W naszej ocenie nieznaczne przyspieszenie wzrostu inwestycji było zwi?zane z wyższ? dynamik? inwestycji publicznych oraz gospodarstw domowych. Ożywienie inwestycji publicznych wynikało przede wszystkim ze zwiększonego wykorzystania środków unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020, które w ostatnich miesi?cach znajdowało odzwierciedlenie w silnym wzroście produkcji budowlano-montażowej, szczególnie w kategorii "obiekty inżynierii l?dowej i wodnej”. Wyższa dynamika inwestycji gospodarstw domowych była natomiast zwi?zana z ożywieniem w budownictwie mieszkaniowym. Negatywny wpływ na tempo wzrostu inwestycji miała najprawdopodobniej ich niższa dynamika w sektorze przedsiębiorstw. Wsparcie dla takiej oceny stanowi? ubiegłotygodniowe dane GUS, zgodnie z którymi inwestycje przedsiębiorstw zatrudniaj?cych co najmniej 50 osób zmniejszyły się w II kw. o 1,5% r/r wobec wzrostu o 1,2% w I kw. (por. MAKROmapa z 28.08.2017). W strukturze danych na uwagę zasługuje również obniżenie stopy inwestycji za ostatnie 4 kwartały do 17,7% wobec 17,8% w I kw., co jest najniższym poziomem od II kw. 1996 r.

To tylko przejściowe spowolnienie

Uważamy, że spowolnienie wzrostu gospodarczego w II kw. miało przejściowy charakter i w III kw. dynamika PKB zwiększy się wspierana przez wyższy wkład inwestycji, który z nawi?zk? skompensuje obniżenie wkładu konsumpcji prywatnej.

Dzisiejsze dane o PKB s? neutralne dla złotego oraz cen długu. Jednocześnie utrzymuj?ca się stagnacja w inwestycjach stanowi wsparcie dla naszego scenariusza zakładaj?cego stabilizację stóp procentowych w Polsce do listopada 2018 r. Aktualizację naszych prognoz na lata 2017-2018 przedstawimy 11 września w MAKROmapie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!