Dynamika PKB w I kw. zgodna ze wstępnym szacunkiem

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z dzisiejszą publikacją GUS, tempo wzrostu PKB w I kw. wyniosło 4,0% r/r wobec 2,5% w IV kw. ub. r., a tym samym ukształtowało się ono zgodnie z opublikowanym wcześniej wstępnym szacunkiem. Oczyszczony z wpływu czynników sezonowych PKB wzrósł w I kw. o 1,1% kw/kw wobec wzrostu o 1,7% w IV kw.</p>

>

Inwestycje odpowiedzialne za wyższy wzrost gospodarczy

Struktura PKB w I kw. była w dużej mierze zgodna z naszymi oczekiwaniami. Głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku znacz?cego przyspieszenia wzrostu było silne zwiększenie dynamiki inwestycji do -0,4% r/r wobec -9,8% r/r w IV kw. (czynnik ten odpowiadał za 2,8 pkt. proc. wzrostu dynamiki PKB). Do znacz?cego przyspieszenia nakładów inwestycyjnych przyczyniły się inwestycje publiczne i przedsiębiorstw kontrolowanych przez jednostki sektora publicznego, realizowane z wykorzystaniem środków unijnych. Wyższa dynamika nakładów na środki trwałe w tych segmentach była wspierana przez efekty niskiej bazy sprzed roku (w I kw. 2016 r. zmniejszyły się one w ujęciu nominalnym o ponad 30% r/r). Ponadto, zgodnie z danymi GUS w I kw. inwestycje firm zatrudniaj?cych co najmniej 50 osób wzrosły w ujęciu nominalnym o 1,2% r/r wobec spadku o 19,2% w IV kw. Na podstawie danych o produkcji budowlano-montażowej za okres styczeń-marzec można oczekiwać wzrostu dynamiki inwestycji gospodarstw domowych w I kw. Tym samym wszystkie trzy składowe inwestycji najprawdopodobniej odnotowały w I kw. wyższe tempo wzrostu niż w IV kw. ub. r.

Niespodziewane przyspieszenie konsumpcji

Pewn? niespodziank? jest dalsze przyspieszenie wzrostu konsumpcji prywatnej (z 4,5% r/r w IV kw. do 4,7%). Oczekiwaliśmy spowolnienia wzrostu dynamiki konsumpcji ze względu na silny wzrost inflacji (z 0,2% r/r w IV kw. do 2,0% w I kw.) ograniczaj?cy siłę nabywcz? konsumentów. Dane o konsumpcji w I kw. wraz z odnotowanym w tym okresie obniżeniem dynamiki realnego funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnej płacy) w gospodarce wskazuj?, że obserwowana od II kw. 2016 r. tendencja do spadku stopy oszczędności gospodarstw domowych jest kontynuowana. W rezultacie wkład konsumpcji do wzrostu PKB w I kw. (3,0 pkt. proc. wobec 2,2 pkt. proc. w IV kw.) ukształtował się na najwyższym poziomie od IV kw. 2008 r.

Zapasy i eksport netto ograniczyły skalę ożywienia

W kierunku spadku dynamiki PKB w I kw. w największym stopniu oddziaływało zmniejszenie wkładu przyrostu zapasów z 2,3 pkt. proc. w IV kw. do 0,7 pkt. proc. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku spowolnienia wzrostu PKB w I kw. był również spadek wkładu eksportu netto do dynamiki PKB (z 0,8 pkt. proc. do 0,1 pkt. proc.). Był on efektem zmniejszenia dynamiki eksportu (z 9,3% r/r w IV kw. do 8,3%) przy jednoczesnym przyspieszeniu dynamiki importu (z 8,2% do 8,7%).

Niezły pierwszy kwartał zwiastunem dobrego roku

Opublikowane dziś dane stanowi? potwierdzenie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym w IV kw. ub. r. spowolnienie wzrostu gospodarczego dobiegło końca. Oczekujemy, że w kolejnych kwartałach 2017 r. dynamika PKB będzie kształtowała się na poziomie zbliżonym do 4,0% r/r. Głównym czynnikiem dynamizuj?cym PKB będ? inwestycje publiczne i przedsiębiorstw realizowane z wykorzystaniem środków unijnych. Ożywienie w inwestycjach przyczyni się do znacz?cego przyspieszenia wzrostu importu i – w efekcie – zmniejszenia wkładu eksportu netto do wzrostu. Zmniejszenie to nast?pi mimo znacz?cego przyspieszenia eksportu w zwi?zku z oczekiwanym przez nas ożywieniem światowego handlu. Aktualizację naszych prognoz na lata 2017-2018 przedstawimy 12 czerwca.

Dzisiejsze dane o PKB s? neutralne dla złotego i cen długu.  

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

ZIELONA ENERGIA ZASILI POLSKĄ NAUKĘ

Od 2021 roku 13 polskich uczelni będzie korzystać z energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł energii. Wszystko za sprawą...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!