Analizy i badania

Duże firmy obawiają się odpływu pracowników po zniesieniu limitu składek ZUS

<p style="text-align: justify;"><strong>Zaplanowane od przyszłego roku zniesienie limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe budzi obawy zwłaszcza dużych firm, mimo to większość z nich nie planuje wprowadzania zmian w sposobie zatrudniania najlepiej wykwalifikowanych pracowników. Jednocześnie aż 1/3 ankietowanych firm przewiduje, że zniesienie limitu składek ZUS spowoduje odpływ wysoko wykwalifikowanych specjalistów z polskiego rynku pracy. Im większa firma, tym bardziej obawia się nacisków ze strony pracowników w zakresie zmian systemu wynagradzania. Blisko 40 proc. ankietowanych firm wyraziło zaniepokojenie, że zniesienie limitu składek ZUS może negatywnie wpłynąć na postrzeganie kraju jako dobrego miejsca do inwestycji.</strong></p>

>

Obecnie roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest limitowana i  wynosi 133  290 zł – powyżej tej kwoty składki te nie s? już opłacane. Zgodnie z ustaw? z  dnia 15  grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2019 roku ma zostać zniesiony limit w opłacaniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. KPMG w Polsce przeprowadziło badanie, którego celem było poznanie opinii przedsiębiorstw działaj?cych w Polsce na temat wpływu zniesienia limitu składek ZUS na prowadzon? przez nich działalność.

Z badania wynika, że negatywna ocena konsekwencji likwidacji limitu składek ZUS jest tym większa, im wyższe s? roczne przychody i liczba zatrudnionych pracowników w ankietowanych przedsiębiorstwach. Blisko 30 proc. ankietowanych firm zatrudniaj?cych powyżej 249 pracowników uważa, że zmiany będ? zagrażały rentowności ich przedsiębiorstwa (podczas gdy wśród firm małych, zatrudniaj?cych do 49 pracowników odsetek ten wynosi zaledwie 14 proc.). Inne negatywne konsekwencje zniesienia limitu składek ZUS, to konieczność ograniczenia działalności w niektórych obszarach (24 proc. dużych firm) i zaburzenia płynności i konieczność finansowania z  dodatkowych źródeł (14 proc. dużych firm). 21 proc. firm o rocznych przychodach przekraczaj?cych 50  mln zł wskazuje, że zniesienie limitu może wpłyn?ć na konieczność redukcji etatów.

Badanie przeprowadzone przez KPMG potwierdza, że firmy o małych i średnich przychodach, w których wysokość płac jest relatywnie mniejsza, a wynagrodzenia z reguły nie przekraczaj? limitu, w dużo mniejszym stopniu obawiaj? się wprowadzanych zmian aniżeli ma to miejsce wśród firm z największymi przychodami, gdzie koszty płac s? o wiele większe w zwi?zku z zatrudnianiem wysoko opłacanych specjalistów. Przykładowo dla pracodawcy zatrudniaj?cego pracownika z rocznym przychodem w  wysokości 180 000 zł dodatkowy koszt wyniesie prawie 8 tys. zł. Łatwo więc policzyć, iż w sytuacji gdy firma zatrudnia powyżej 10 specjalistów o podobnych dochodach to koszt zbliży się do 100 tys. zł rocznie, przy niezmiennej wysokości wynagrodzenia brutto dla pracowników  – mówi  Andrzej Marczak, doradca podatkowy, partner i szef zespołu ds. PIT w  KPMG w Polsce.

Większość firm nie planuje zamrażania wynagrodzeń

Pomimo obaw ponad 90 proc. ankietowanych przedsiębiorstw nie planuje wprowadzać żadnych zmian w sposobie zatrudniania pracowników. Wśród firm, które planuj? takie zmiany, najczęściej wymienianymi alternatywnymi formami zatrudniania s?: działalność gospodarcza, umowy cywilnoprawne, kontrakty menedżerskie i praca zdalna.

Zdecydowana większość (87 proc. wskazań) firm nie planuje zamrażać wynagrodzeń w zwi?zku z  wyższymi kosztami dla pracodawców. Tendencja organizacji do planowanego zamrożenia płac rośnie wraz ze wzrostem rocznych przychodów generowanych przez firmy – 21 proc. ankietowanych firm o  rocznych przychodach przekraczaj?cych 50 mln zł zadeklarowało, że zamierza zamrozić wynagrodzenia.

Z badania KPMG wynika, że 17 proc. respondentów przewiduje naciski ze strony pracowników w  zakresie zmian systemu wynagrodzenia w zwi?zku ze zniesieniem limitu składek. Może się to przejawiać przede wszystkim w presji na zastosowanie przez pracodawcę systemów premiowania (60  proc.) oraz przedstawianiu przez pracowników konkurencyjnych ofert zatrudnienia w innych przedsiębiorstwach (54 proc.). Jednak zdecydowana większość respondentów (83 proc.) nie przewiduje nacisku ze strony pracowników w zakresie zmian systemu wynagradzania.

Większość ankietowanych firm nie obawia się również, że zniesienie limitu składek ZUS negatywnie wpłynie na kondycję ich biznesu. Obawy te rosn? w firmach zatrudniaj?cych powyżej 249 pracowników, w których blisko 29 proc. uważa, że nowe przepisy mog? skutkować zagrożeniem rentowności przedsiębiorstwa, a 24 proc. – konieczności? ograniczenia działalności w niektórych obszarach.

Wpływ zniesienia limitu składek ZUS na decyzje inwestycyjne firm

Wyniki badania KPMG wskazuj?, że spośród potencjalnych konsekwencji zniesienia limitu składek ZUS, przedsiębiorcy wymieniaj? najczęściej zagrożenie rentowności firmy i konieczność ograniczenia działalności w niektórych obszarach. Wraz ze wzrostem przychodów firm widoczna jest tendencja do prognozowania konieczności alokacji większych środków na płace kosztem działalności inwestycyjnej i badawczo-rozwojowej. Z ogółu badanych firm 17 proc. przewiduje konieczność takich zmian, natomiast wśród firm największych, o rocznych przychodach przekraczaj?cych 50 mln zł jest to już co trzecia firma.

Przeprowadzone wśród przedsiębiorców badanie pokazało trend zwi?zany z obawami firm, że likwidacja limitu składek ZUS może wpłyn?ć na osłabienie wizerunku Polski jako dobrego miejsca do inwestycji oraz odpływem wysoko wyspecjalizowanych pracowników za granicę. Z perspektywy aż 37  proc. badanych firm zmiany w przepisach mog? mieć negatywny wpływ na postrzeganie Polski jako atrakcyjnego kraju do inwestycji. Jednocześnie blisko połowa (49 proc.) respondentów nie zadeklarowała takich obaw. Im większa firma, tym bardziej negatywne prognozy – wśród przedsiębiorstw o rocznych przychodach przekraczaj?cych 50 mln zł, aż 64 proc. respondentów przewiduje, że zniesienie limitu składek ZUS może mieć niekorzystny wpływ na wizerunek Polski, jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania.

Co trzecia badana firma wyraziła opinię, że planowane zmiany zniesienia limitu składek ZUS mog? spowodować odpływ specjalistów z polskiego rynku pracy za granicę. Taka opinia jest szczególnie widoczna wśród firm generuj?cych najwyższe przychody (w grupie firm o przychodach przekraczaj?cych 50 mln zł jest to blisko połowa).

Zniesienie limitu podstawy składek ZUS, to w pewnym sensie kolejny „podatek” nakładany na najlepiej zarabiaj?cych podatników. Nie dziwi więc, że co trzecia badana firma obawia się odpływu specjalistów z Polski czy zmniejszenia atrakcyjności naszego kraju dla zagranicznych inwestorów. Należy bowiem zaznaczyć, iż w większości przypadków zmiany obejm? najbardziej wykwalifikowanych, a co za tym idzie najlepiej zarabiaj?cych pracowników m.in. z firm działaj?cych w obszarze zaawansowanych technologii czy nowoczesnych usług. Zwiększenie obci?żeń pracowniczych z pewności? nie zachęci wysoko wykwalifikowanych Polaków do powrotu z emigracji, a wyjazdu z Polski możemy spodziewać się m.in. wśród najlepszych informatyków i innych pracowników sektora nowych technologii. Będzie to miało negatywny wpływ na rynek pracy, gdzie już odnotowano odpływ pracowników z przyczyn demograficznych czy też z powodu obniżonego wieku emerytalnego. Co więcej, ankietowane firmy obawiaj? się, iż nakładanie dodatkowych zobowi?zań publiczno-prawnych zarówno na pracodawcę, jak i pracownika, może odbić się również niekorzystnie na wizerunku Polski jako atrakcyjnego kraju dla zagranicznych inwestorów zatrudniaj?cych wysoko wykwalifikowanych pracowników  – mówi  Grzegorz Grochowina, menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce.

  Raport w wersji elektronicznej można pobrać ze strony  kpmg.pl.  

***

O RAPORCIE:

Raport KPMG w Polsce pt. „Zniesienie limitu składek ZUS z perspektywy firm działaj?cych w Polsce” powstał na podstawie badania zrealizowanego na próbie 201 firm działaj?cych w Polsce. Badanie zostało zrealizowane na przełomie stycznia i lutego 2018 roku, metod? CATI (ang.  Computer-Assisted Web Interview) wśród osób odpowiedzialnych za finanse firmy. W badaniu wzięły udział firmy z kapitałem polskim (88%), zagranicznym (9%) i mieszanym (3%). Celem badania było poznanie opinii przedsiębiorstw działaj?cych w Polsce w różnych branżach na temat wpływu zniesienia limitu składek ZUS na prowadzon? przez nich działalność.  

O KPMG:                        

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, gospodarczego i  prawnego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s?   stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z  firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl.

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582
Patrycja Kowalczyk, e-mail:  patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel. (22) 528 11 87 lub 664  718 676
Jakub Malczewski, e-mail:  jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605  511  308  

Nie przegap żadnej  aktualizacji od  @KPMGPoland

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!