Aktualności firm stowarzyszonych

Dr Szymon Syp współautorem publikacji „Prawo pocztowe. Komentarz”

<p style="text-align: justify;">dr Szymon Syp, Senior Associate w Crido Legal jest współautorem publikacji „Prawo pocztowe. Komentarz”, C.H. BECK (planowany termin wydania to wrzesień 2018 r.). Publikacja zawiera praktyczny komentarz (zawierający aktualny stan prawny oraz stanowi omówienie przepisów) do ustawy z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.).</p>

>

Jak wskazuje dr Syp: ”Ł?czna wartość polskiego rynku usług pocztowych w 2016 r. wyniosła 7.649,98 mln PLN (za ostatnim raportem o usługach pocztowych za 2016 r.). Warto zauważyć, że 2016 r. był pierwszym rokiem, w którym segment usług kurierskich osi?gn?ł największy udział w ogólnej wartości rynku usług pocztowych. Przedmiotowa tendencja świadczy o zmianach w preferencjach konsumentów, którzy odchodz? od tradycyjnych form świadczenia usług pocztowych na rzecz usług kurierskich, gwarantuj?cych krótsze terminy i dogodn? formę realizacji usługi. Prognozowany wzrost gospodarczy Polski, modernizuj?ca się infrastruktura drogowa, logistyczna i cyfrowa, a także zwiększaj?ca się preferencja konsumentów do dokonywania zakupów w sieci przes?dzać ma o fakcie, że polski rynek usług pocztowych, pomimo spadku w zakresie usług listowych, to obszar gospodarki o silnych perspektywach wzrostu.”

Jest to pierwsza tego typu publikacja na rynku wydawniczym maj?ca na celu wyjaśnienie zagadnień pojawiaj?cych się przy stosowaniu tej ustawy w praktyce, takich jak:

 • zasady wykonywania działalności pocztowej,
 • zakres uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej,
 • zakres świadczenia usług pocztowych,
 • zakres świadczenia usług powszechnych,
 • zasady dostępu do elementów infrastruktury pocztowej,
 • zasady ustanawiania operatora wyznaczonego,
 • obowi?zki operatora pocztowego na rzecz obronności państwa oraz bezpieczeństwa i porz?dku publicznego,
 • odpowiedzialność operatora pocztowego oraz postępowanie reklamacyjne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej,
 • rachunkowość regulacyjn?, kalkulację kosztów i rachunkowość operatora wyznaczonego,
 • kalkulacje kosztu netto i finansowanie obowi?zku świadczenia usług powszechnych,
 • kontrolę działalności pocztowej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
 • katalog podmiotów podlegaj?cych karze pieniężnej.

Prawo pocztowe stanowi finaln? implementację do polskiego porz?dku prawnego dyrektywy 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20.2.2008 r. zmieniaj?cej dyrektywę 97/67/WE. Nowe regulacje prawne obowi?zuj? w Polsce od 1.1.2013 r.

Autorzy szczególn? uwagę zwracaj? na zasady funkcjonowania rynku pocztowego tj. jego otwarcie na konkurencję i liberalizację zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń rynku pocztowego pod rz?dami nowych przepisów.

Komentarz przeznaczony jest dla operatorów pocztowych, odbiorców usług pocztowych, jak również będzie w kręgu zainteresowań organów administracji publicznej, w tym Prezesa UKE, UOKiK, a także GIODO.  

Publikację można zamówić na stronie: www.ksiegarnia.beck.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!