Aktualności firm stowarzyszonych

Dr Michał Turczyk dołączył do kancelarii Dentons jako partner w Zespole Doradztwa Podatkowego

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Michał Turczyk będzie odpowiedzialny za rozwój i tworzenie oferty kancelarii w sferze grantów, zachęt badawczo-rozwojowych, innowacji oraz doradztwa w zakresie inwestycji zagranicznych. </strong></span></p>

>

Nasi klienci uzyskali możliwość skorzystania ze wsparcia Michała w zakresie zachęt i ulg inwestycyjnych oraz kompleksowej obsługi inwestorów zagranicznych w Polsce. Świadczone przez niego usługi dopełniaj? dotychczasow? ofertę naszej kancelarii – mówi Karina Furga-D?browska, partner współkieruj?ca Zespołem Doradztwa Podatkowego w Dentons.  

Michał doradzał przy projektach o ł?cznej wartości przekraczaj?cej 2 miliardy euro. Dzięki jego usługom możemy dziś zaoferować klientom unikalny na rynku zakres wsparcia przy projektach inwestycyjnych zwi?zanych z rozwojem działalności w Polsce – dodaje Cezary Przygodzki, partner współkieruj?cy Zespołem Doradztwa Podatkowego w Dentons.  

Michał Turczyk przez ponad dziewięć lat zwi?zany był z Deloitte, gdzie ostatnio kierował zespołem do spraw innowacji i zachęt inwestycyjnych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie zwi?zanym z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi w Polsce, zachętami i ulgami inwestycyjnymi dla przedsiębiorstw, innowacjami oraz pomoc? publiczn?, zdobyte w Deloitte, Accreo Taxand i EY. Specjalizuje się w doradztwie dotycz?cym finansowania inwestycji i działalności rozwojowej, w tym B+R ze źródeł niekomercyjnych (w tym z funduszy unijnych, grantów rz?dowych, ulg podatkowych).  

Doradzał przy największych projektach inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych w Polsce w zakresie korzystania z dotacji i ulg podatkowych oraz inwestycyjnych, w tym na terenie specjalnych stref ekonomicznych, dla podmiotów z sektorów produkcyjnego, przetwarzania żywności, energetycznego, nowych technologii, outsourcingowego i innych. Wspierał czołowe międzynarodowe przedsiębiorstwa w opracowaniu strategii inwestycyjnych, wyborze lokalizacji oraz wdrażaniu i prowadzeniu procesu inwestycyjnego, a także jego dalszego rozwoju w oparciu o działalność innowacyjn? w Polsce.  

Jego praktyka obejmuje także negocjacje z administracj? centraln?, samorz?dami oraz agencjami wpieraj?cymi rozwój inwestycji. Doradza też w zakresie identyfikacji i optymalizacji niekomercyjnych źródeł finansowania inwestycji i prac badawczo-rozwojowych oraz innowacji. Posiada także doświadczenie w zakresie notyfikacji pomocy państwa do Komisji Europejskiej oraz prowadzenia postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.  

Działaj?ce w Polsce przedsiębiorstwa maj? przed sob? okres wyj?tkowych możliwości pozyskania finansowania niekomercyjnego. Zarówno firmy będ?ce już po okresie inwestycji, jak i inwestuj?ce w nowe zdolności produkcyjne i w szeroko rozumian? działalność rozwojow? maj? wyj?tkowy wybór programów finansowanych z budżetu państwa, UE oraz ulg podatkowych. Przed Polsk? s? obecnie ostatnie lata na wykorzystanie największego w historii strumienia funduszy unijnych. Równocześnie nasz kraj bardzo aktywnie i dynamicznie zmienia system rodzimego wsparcia podatkowego i grantowego.  

Tylko w 2018 roku działaj?ce w Polsce firmy mog? pozyskać ponad 11 miliardów złotych w ponad 100 konkursach i programach na szczeblu centralnym i lokalnym. Środki dostępne s? dla przedsiębiorstw inwestuj?cych w rozwój zdolności produkcyjnych, a także zasobów badawczo-rozwojowych i ludzkich. Liczby wskazuj?, że znaczna część przedsiębiorstw wykorzysta te możliwości, a te, które tego nie zrobi?, mog? znaleźć się w gorszej pozycji konkurencyjnej – kluczowe w wykorzystaniu momentum jest odpowiednie zidentyfikowanie oraz zdefiniowanie działalności badawczo-rozwojowej w firmie, w oparciu o tworzenie i koordynację odpowiednich zespołów złożonych z badaczy, teoretyków i praktyków biznesu, w czym Dentons może wymiernie pomóc klientom – komentuje dr Michał Turczyk, partner w kancelarii Dentons.  

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

Kontakt dla mediów:

Przemek Pohrybieniuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 24| M: +48  502  416 400
E: przemek.pohrybieniuk(@)dentons.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!