Aktualności firm stowarzyszonych

Dr Ewelina Stobiecka w Zespole ds. Prawa Gospodarczego przy Ministrze Rozwoju

<p style="text-align: justify;">Dr Ewelina Stobiecka, partner zarządzający w Taylor Wessing w Warszawie została członkiem Zespołu ds. Prawa Gospodarczego przy Ministrze Rozwoju. </p>

>

Zespół jest organem pomocniczym, do którego zadań należy wspieranie działań Ministra Rozwoju w zakresie kształtowania warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej poprzez ocenę efektywności i skuteczności funkcjonowania obowi?zuj?cych regulacji, w tym identyfikację obszarów, w których niezbędna jest interwencja prawodawcy; wskazywanie zagadnień, które wymagaj? podjęcia działań poza-legislacyjnych;przygotowywanie rekomendacji rozwi?zań w w/w kwestiach a także opiniowanie projektów aktów normatywnych.  

Dr Ewelina Stobiecka jest radc? prawnym, partnerem zarz?dzaj?cym w Kancelarii Taylor Wessingw Warszawie a także inicjatorem i koordynatorem Międzynarodowego Centrum Mediacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz międzynarodowych i krajowych podmiotów gospodarczych, w szczególności dla struktur korporacyjnych, w prawie handlowym, prawie cywilnym - materialnym i procesowym oraz prawie pracy. Szczególnie ważny obszar jej aktywności zawodowej dotyczy negocjacji i mediacji, pozwalaj?cej wielokrotnie na pozas?dowe, szybkie i w rezultacie mniej kosztowne rozstrzygnięcie sporu gospodarczego pomiędzy przedsiębiorcami.Jej praktyka zawodowa obejmuje obsługę zarówno inwestorów rozpoczynaj?cych działalność na polskim rynku w różnych sektorach gospodarki jak i złożonych, wieloetapowych projektów dotycz?cych rozwoju lub ekspansji przedsiębiorstw, np. sieci handlowych.  

Ewelina Stobiecka jest uważnym obserwatorem życia gospodarczego w Polsce i na świecie. Współpracowała przy kolejnych edycjach Raportu Banku Światowego „Doing Business” (Polska). Jest także autorem licznych publikacji o tematyce gospodarczo – prawnej.

***

Kontakt dla mediów:  

Aleksandra Ladachowska
Agencja INFINITY, Warszawa
Tel.: + 48  793 41 00 08, E-Mail:  ola(@)agencja-infinity.pl

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing jest wiod?c?, międzynarodow? kancelari? oferuj?c? pełen zakres usług prawnychprzedsiębiorstwom działaj?cym w najbardziej dynamicznych branżach na świecie. Wraz z prawie 1200 prawnikami w 28 lokalizacjach w Europie, na Środkowym Wschodzie oraz w Azji oferujemy przedsiębiorstwom z całego świata zintegrowane doradztwo prawne we wszystkich sprawach z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa gospodarczego ze szczególnym naciskiem na takie dziedziny jak: prawo spółek, finansowanie, prawo nieruchomości,  prawna ochrona działalności gospodarczej, maj?tek prywatny. Taylor Wessing dysponuje ponadto długoletnim doświadczeniem z zakresu doradztwa dla przedsiębiorców w Ameryce Północnej, Brazylii oraz w Indiach.  

Koncentrujemy się na technologiach przyszłości: Technology, Media & Telecoms,  Life Sciences & Healthcare, Real Estate & Infrastructure, Energy & Environment sowie Financial Institutions & Services.

www.taylorwessing.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!