COVID-19  •  Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Doręczenie wypowiedzenia umowy o pracę w czasie epidemii drogą pocztową nie zawsze jest skuteczne

W dniu 18 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej „Ustawa”). Wprowadziła ona ograniczenia w zakresie możliwości uznania za doręczone pism nieodebranych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Pogorszenie sytuacji gospodarczej w związku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa spowodowało, iż wielu przedsiębiorców podejmuje czynności zmierzające do wypowiadania pracownikom umów o pracę. 

Wypowiedzenie umowy o pracę

Kodeks pracy (art. 30 § 3) wskazuje, iż oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia złożone przez każdą ze stron (zarówno pracodawcę jak i pracownika) powinno nastąpić na piśmie. Wypowiedzenie, które nastąpi z naruszeniem tego przepisu co do zasady będzie skuteczne (kodeks pracy nie zastrzega tej formy pod rygorem nieważności), ale pracownik będzie mógł je zakwestionować poprzez wniesienie odwołania do sądu i żądanie przywrócenia do pracy lub zapłatę odszkodowania.

Dopuszczalne sposoby doręczenia wypowiedzenia umowy o pracę

Praktyka pokazuje, iż wypowiedzenia umowy o pracę dokonuje się najczęściej bezpośrednio, czyli osobiście, w zakładzie pracy. Sytuacja epidemiczna w Polsce spowodowała, iż większość pracowników wykonuje swoją pracę w formie zdalnej, co komplikuje wypowiadanie umów. W związku z tym, pracodawcy szukają innych rozwiązań w tym zakresie.

Poza osobistym doręczeniem oświadczenia o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę dopuszczalne jest przesłanie wypowiedzenia w wersji elektronicznej lub za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.

W związku z tym, iż przepisy kodeksu pracy nie regulują kwestii oświadczeń woli składanych w formie elektronicznej, odpowiednio mają tu zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 781 § 2 kodeksu cywilnego, oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Jednak do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej konieczne jest opatrzenie wiadomości e-mail kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W praktyce oznacza to, iż zwykła wiadomość e-mail czy SMS skierowany do pracownika informujący go o wypowiedzeniu umowy o pracę nie będzie spełniał  tego wymogu.

Drugie rozwiązanie stosowane przez pracodawców, to wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, doręczone przez operatora pocztowego lub firmy kurierskiej.

Moment doręczenia wypowiedzenia umowy o prace jest istotny

Moment doręczenia wypowiedzenia umowy o pracę, niezależnie od wybranej formy, jest istotny dla skutków prawnych wypowiedzenia. Od momentu zapoznania się przez pracownika z wypowiedzeniem umowy o pracę, rozpoczyna się bowiem 21 dniowy termin, w którym pracownik może złożyć odwołanie do sądu.

Autorzy:

Renata Kulpa, of Counsel, Kancelaria prawna D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

Anna Białecka, prawnik, Kancelaria prawna D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!