Aktualności firm stowarzyszonych

Doradca podatkowy – ważny partner w biznesie

<p style="text-align: justify;">Dziś doradca podatkowy to nie tylko specjalista w konkretnych podatkach ale kreator polityki podatkowej dla przedsiębiorcy. Widzi skutki proponowanych klientowi rozwiązań także w innych obszarach podatkowych i rzetelnie informuje o tym swojego klienta, wskazując na kolejne możliwości czy też obowiązki podatkowe. Doradca podatkowy, jako osoba zaufania publicznego, obowiązany jest postępować zgodnie z przepisami prawa, ze złożonym ślubowaniem i zasadami etyki zawodowej. Przedsiębiorcy są przekonani, iż potrzebny im jest jedynie księgowy, a doradca dedykowany jest firmom dużym i bogatym.</p>

>

Przedstawiciele tego zawodu to osoby z wyższym wykształceniem, które zdały egzamin państwowy i odbyły praktykę zawodow?. S? ustawowo zobowi?zane do ci?głego podnoszenia swoich umiejętności i wiedzy m.in. poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach. Prawo do wykonywania tego zawodu maj? jedynie osoby wpisane na listę doradców podatkowych prowadzon? przez Krajow? Radę Doradców Podatkowych. Tak wysokie wymagania s? dla klienta gwarancj? wysokiej jakości świadczonych przez doradców podatkowych usług i minimalizacji ryzyka popełnienia błędu.

W końcu to na rękach doradcy podatkowego spoczywa bezpieczeństwo finansowe podatników, a gdyby klient poniósł szkodę na skutek błędu doradcy podatkowego, to może on liczyć z tego tytułu na odszkodowanie. Wynika to z faktu, że każdy doradca podatkowy musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Przedsiębiorca korzystaj?cy z usług doradcy podatkowego nie musi się również martwić o bezpieczeństwo przekazanych informacji, gdyż samego doradcę podatkowego, jak i jego współpracowników, obowi?zuje tajemnica zawodowa, także po zakończeniu współpracy.

Rola doradcy podatkowego jest czasami mylnie utożsamiana z rol? księgowego. Istotne jest to, że coraz więcej podatników widzi różnicę pomiędzy tym co może zaoferować doradca podatkowy a osoba zajmuj?ca się prostym prowadzeniem księgowości. Rola księgowego sprowadza się najczęściej do przyjmowania, księgowania dokumentów i przygotowywania  rozliczeń. Rola doradcy podatkowego może obejmować również i te czynności. Ale rola ta to, przede wszystkim określenie i zaplanowanie konsekwencji podatkowych podejmowanych przez podatnika działań. To również przygotowanie lub ocena dokumentów, takich jak umowy, oraz ocena decyzji gospodarczych podejmowanych lub planowanych przez podatnika z punktu widzenia zobowi?zań podatkowych. To wreszcie kompleksowe wsparcie podatnika w kontaktach z organami podatkowymi a także reprezentowanie go przed s?dami administracyjnymi w razie ewentualnego sporu z organami. Doradca podatkowy przy wykonywaniu czynności zawodowych jest objęty immunitetem materialnym a z tajemnicy zawodowej może go zwolnić jedynie s?d. Tych uprawnień i tych obowi?zków nie ma księgowy.

W wielu państwach Unii Europejskiej zawód doradcy podatkowego funkcjonuje od dłuższego czasu a sam doradca to ważny partner w biznesie. W Niemczech np. korzystanie z jego usług znacznie podnosi wiarygodność firmy np. przy staraniach o kredyt bankowy. Tam rola doradcy regulowana jest podobnie jak w Polsce, czy Czechach odrębn? ustaw?. Nieco odmienny model obowi?zuję w Wielkiej Brytanii czy Holandii. Tam działalność doradców podatkowych jest regulowana przepisami w mniejszym stopniu.

W Polsce wci?ż jeszcze wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z korzyści wynikaj?cych z zatrudnienia doradcy podatkowego. Już przy zakładaniu działalności gospodarczej warto skorzystać z pomocy specjalisty. Doradca podatkowy pomoże przy wyborze najlepszej formy prawnej, optymalnej formy opodatkowania, w przygotowaniu dokumentacji rejestracyjnej do urzędów skarbowych, s?du gospodarczego, ZUS itp. W g?szczu ci?gle zmieniaj?cych się przepisów podatkowych wybierze i przybliży te, które dotycz? danego przedsiębiorcy, przypomni o obowi?zuj?cych terminach. Zaznajomi z przysługuj?cymi podatnikowi prawami i ci?ż?cymi na nim obowi?zkami. W takim przypadku przedsiębiorca nie musi już sam śledzić wszelkich zmian w przepisach podatkowych, a zaoszczędzony czas może poświęcić na rozwój firmy. Doradca podatkowy wraz ze swoimi współpracownikami zajmie się również prowadzeniem ksi?g rachunkowych i innych ewidencji, obsług? kadrowo-płacow?, doradztwem w zakresie kwestii podatkowych, celnych i dewizowych w zwi?zku ze współprac? z firmami zagranicznymi. U doradcy podatkowego można liczyć również na pomoc przy przekształceniu formy prawnej prowadzonej działalności (np. z firmy jednoosobowej w spółkę), zarówno przy zmianie samej formy prawnej, jak i przy przekształceniach prowadzonej działalności (podział czy poł?czenie), przy otwarciu nowego oddziału firmy, czy też zakończeniu prowadzenia dotychczasowej działalności gospodarczej. Udzielenie pełnomocnictwa doradcy podatkowemu zwalnia przedsiębiorcę z kontaktów z urzędami, wszelka korespondencja trafia do kancelarii. Ponadto doradca może w imieniu klienta sporz?dzać i podpisywać pisma procesowe, deklaracje, zeznania i wysyłać je do odpowiednich organów. Dzięki temu przedsiębiorca nie traci czasu na wizyty w urzędach i stanie w kolejkach. W przypadku postępowań przed s?dem tak jak adwokat uczestniczy w rozprawie i reprezentuje klienta składaj?c wszelkie pisma.

Dobry doradca podatkowy nie czeka biernie na pytania ze strony klienta z którym współpracuje, lecz sam wyszukuje i proponuje różnego rodzaju rozwi?zania dostosowane do konkretnych potrzeb. Tym samym staje się zaufanym partnerem dla przedsiębiorcy i współtwórc? sukcesu jego firmy. Wiele firm, które posiadaj? swoje działy księgowe, a nie chc? przenieść księgowości na zewn?trz, również decyduje się na współpracę z doradc? podatkowym. Może ona polegać na doraźnych konsultacjach lub stałym nadzorze nad prowadzon? działalności? i prac? działu księgowego. Wiele problemów zwi?zanych z częstymi zmianami w przepisach może zostać niezauważonych przez pracowników działów księgowych specjalizuj?cych się  przede wszystkim w tematyce rachunkowej a nie podatkowej. W takim przypadku doradca podatkowy może stanowić dodatkowe wsparcie.

Trzeba jednak mieć świadomość istnienia i uważać na firmy prowadz?ce działalność w tzw. szarej strefie doradztwa podatkowego, czyli w sposób nielegalny. Kusz? oni klientów niskimi cenami ale jednocześnie nie ponosz? kosztów np. szkoleń zwi?zanych z podnoszeniem kwalifikacji, nie opłacaj? obowi?zkowego ubezpieczenia OC, nie maj? uprawnień do reprezentowania klienta przed urzędem skarbowymi, czy nie s? zobowi?zani do zachowania tajemnicy zawodowej. Oczywiście z wsparcia doradcy podatkowego mog? skorzystać nie tylko przedsiębiorcy ale także osoby fizyczne. Mog? się one zwrócić o poradę dotycz?c? nie tylko wypełniania PIT-ów ale także otrzymania spadku, dokonania darowizny, a także zaplanować rozliczenia podatkowe i zaplanować ich bezpieczeństwo.

Podsumowuj?c, współpraca z wykwalifikowanym doradc? podatkowym ma elementarne znacznie zarówno dla bezpieczeństwa i rozwoju działalności gospodarczej jak i dla uzyskania przewagi konkurencyjnej. Ten ważny partner w biznesie pomoże w rozwianiu wszelkich w?tpliwości i podjęciu odpowiednich decyzji w zakresie szeroko rozumianej optymalizacji podatkowej.

Słowa kluczowe: doradca podatkowy, ACCO

Autor: Alicja Korbecka, Doradca Podatkowy, ACCO Cena: Zawartość jest bezpłatna

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!