Analizy i badania

Dobry pracodawca, czyli jaki?

<p style="text-align: justify;" lang="en-US"><span style="font-family: Trebuchet MS,sans-serif; color: #000000;"><strong>Ludzie są najważniejszą wartością w firmie. To od nich zależy rozwój biznesu i tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Dlatego, aby pozyskać i utrzymać pracowników firmy przywiązują coraz większą wagę do budowania marki dobrego pracodawcy. Co kryje się pod tym pojęciem i co proponują organizacje by mieć u siebie najlepszych pracowników?</strong></span></p>

>

Dobry pracodawca to pojęcie, które dla każdego oznacza coś innego. W końcu oczekiwania ludzi s? wypadkow? wielu zróżnicowanych czynników, m.in. wyznawanych wartości, doświadczeń, sytuacji rodzinnej, czy statusu społecznego. Jedno jest pewne – oprócz finansowego wynagrodzenia pracownicy doceniaj? pozapłacowe motywatory. Odpowiednio zmotywowani efektywniej realizuj? swoje zadania i przez to cele biznesowe firmy. Pracodawcy stoj? więc przed wyzwaniem, jak odpowiedzieć na potrzeby potencjalnych i obecnych pracowników. Gra jest warta świeczki, bo zmotywowany pracownik przekłada się na wymierne korzyści dla organizacji. W międzynarodowych korporacjach wysokie standardy motywowania pracowników funkcjonuj? już od lat. Polskie firmy, konkuruj?c o pracowników z organizacjami z zagranicznym kapitałem, również sukcesywnie wprowadzaj? rozwi?zania, które pozwalaj? im przekonać do siebie kandydatów. Wśród najlepszych pracodawców coraz częściej pojawiaj? się też polskie marki. Co więc najczęściej oferuj? najlepsi pracodawcy by pozyskać kandydatów i utrzymać swoich pracowników? Swoimi obserwacjami i doświadczeniem dzieli się współzałożycielka LeasingTeam Group – największej w kraju grupy spółek doradztwa personalnego wył?cznie z polskim kapitałem.

Elastyczność i równowaga

W zmieniaj?cym się świecie pracy, w którym biznes działa przez 24 godziny na dobę, przez cały rok, usiłuj?c odpowiedzieć na stale rosn?ce potrzeby rynku, a rozwój technologiczny narzuca wysokie tempo pracy, nowe podejście do czasu i miejsca pracy stało się już konieczności?. Zwiększenie elastyczności potrzebne jest obu stronom – zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi. Można je uzyskać zarówno stosuj?c elastyczne formy zatrudnienia, jak i dopasowuj?c miejsce i czas pracy do potrzeb pracodawcy i pracownika. Dzięki elastyczności, pracodawcy mog? szybko reagować na zmieniaj?ce się wyzwania rynku, wykorzystywać pojawiaj?ce się szanse i efektywnie realizować swoje plany, np. sprzedażowe. Z kolei pracownicy zatrudnieni na elastycznych warunkach mog? zachować równowagę pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. Bardzo często możliwość wybrania dowolnej formy zatrudnienia, pracy zdalnej czy ustalenia dogodnych godzin pracy, ułatwiaj?cych np. pogodzenie opieki nad dzieckiem czy realizowanie swoich pasji z realizacj? zawodow?, jest dla pracownika jednym z kluczowych powodów, dla których decyduje się na współpracę z firm? lub pozostaje lojalny wobec swojego pracodawcy. Maj?c tego świadomość wielu pracodawców oferuje elastyczne warunki zatrudnienia by przyci?gn?ć i utrzymać najlepszych pracowników.

Najlepsi pracodawcy już wiedz?, że elastyczność w kwestii godzin pracy zwiększa ich przewagę na rynku kandydatów, pomaga utrzymywać wyższy poziom retencji pracowników, ograniczać absencje i zmniejszać liczbę nadgodzin. Jednocześnie zadowoleni pracownicy s? bardziej zmotywowani i efektywni, a to przekłada się na wymierne oszczędności dla organizacji. Warto dodać, że elastyczność zatrudnienia otwiera rynek pracy na osoby, które s? doskonale przygotowane do pracy, ale z różnych względów, nie mog? realizować zadań w pełnym wymiarze godzin lub w stałych godzinach. Dzięki nim, pracodawcy mog? szybciej budować przewagę konkurencyjn? swoich przedsiębiorstw” – komentuje Andżelika Majewska, Wiceprezes Zarz?du LeasingTeam Sp. z o.o.

Rozwój i nauka

W dzisiejszych czasach od pracowników wymaga się ci?głego pogłębiania wiedzy, elastyczności i innowacyjnego podejścia, aby firma była w stanie dynamicznie się rozwijać i dostosowywać się do zmian zachodz?cych na rynku. W zwi?zku z tym, że to pracownicy napędzaj? rozwój biznesu, ich szkolenie stało się jedn? z kluczowych długofalowych inwestycji przedsiębiorstw. Obopólne korzyści przynosi zarówno szkolenie kompetencji twardych – np. rozwój znajomości języków obcych, specjalistycznej wiedzy czy obsługi programów, jak i miękkich – takich jak umiejętność zarz?dzania czasem czy pracy zespołowej. Zadowolony pracownik chętniej podejmuje wyzwania w codziennej pracy i nie rozważa innych ofert pracy, a dzięki pogłębionej wiedzy i nowym umiejętnościom efektywnie wykonuje swoj? pracę, co długoterminowo przekłada się na podniesienie poziomu wydajności całej organizacji. Obecnie szkolenia to także narzędzie wspieraj?ce pozyskiwanie talentów z rynku. Z doświadczenia LeasingTeam Group wynika, że ambitni kandydaci oczekuj?, że nowa praca pozwoli im rozwin?ć się i posi?ść nowe umiejętności, dlatego coraz częściej pod tym k?tem weryfikuj? oferty pracy. Deklaruj?c możliwości rozwoju, pracodawcy zwiększaj? więc swoje szanse na przyci?gnięcie i utrzymanie najlepszych pracowników.

Przyjazne środowisko pracy

Kobiety na kierowniczych stanowiskach, wzrost liczby pracowników o różnych narodowościach, coraz większe różnice międzypokoleniowe – to tylko kilka powodów, dla których obecny rynek pracy w sferze społecznej bardzo się zmienił i nie przypomina tego sprzed lat. W zwi?zku z tym, że pracownicy coraz mocniej się od siebie różni?, nie można od nich wymagać, że będ? zachowywać się tak samo. Stworzenie przyjaznego środowiska pracy, w którym pracownicy czuj? się szanowani i mog? w pełni wykorzystywać swoje różnorodne umiejętności, przekłada się na podniesienie ich efektywności i innowacyjności. Z doświadczenia LeasingTeam Group wynika, że dla kandydatów szczególnie ważna jest możliwość swobodnego rozwijania swojego potencjału i umiejętności. Pracodawcy, którzy potrafi? sprawnie zarz?dzać różnorodności? i kompetencjami swoich pracowników nie tylko działaj? efektywniej i wydajniej, ale też wzmacniaj? ich lojalność i zaangażowanie.

Od pocz?tku działalności wdrażamy zasady zarz?dzania różnorodności? i politykę równego traktowania naszych pracowników. Priorytetem jest tworzenie przyjaznego środowiska pracy, które zapewnia równe szanse i wspiera rozwój zawodowy. Już od 2013 roku należymy do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności, wprowadzonej w Polsce przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu” – podkreśla Andżelika Majewska, Wiceprezes Zarz?du LeasingTeam Sp. z o.o.

Benefity pracownicze

Wielu pracodawców już wie, że zdrowy, spokojny i zadowolony pracownik ma znacznie wyższy poziom motywacji do pracy, a co za tym idzie bardziej angażuje się w wykonywanie swoich obowi?zków. Właśnie dlatego rynek benefitów pracowniczych w Polsce dynamicznie się rozwija, a pracodawcy świadomie wykorzystuj? je w kształtowaniu swojej polityki wynagradzania i motywowania pracowników. Zapewnienie prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia na życie, czy dofinansowania do zajęć sportowych dla pracownika i jego najbliższych, pozwala pracodawcom podnieść poziom satysfakcji swoich obecnych pracowników, a także ułatwia zainteresowanie ofert? pracy potencjalnych kandydatów. Z doświadczenia LeasingTeam Group wynika, że już podczas rozmów rekrutacyjnych kandydaci pytaj? o ewentualne świadczenia pozapłacowe. Dla wielu z nich dostęp do takich świadczeń to już norma, z której nie chc? rezygnować.

W naszej firmie benefity pracownicze s? już standardem. Rosn?ce oczekiwania kandydatów wobec pozapłacowych form wynagradzania s? wyraźnym sygnałem dla pracodawców, którzy do tej pory nie inwestowali w ten obszar. Warto rozważyć takie rozwi?zania, zwłaszcza, że przekładaj? się skutecznie na pozyskiwanie nowych i utrzymanie aktualnych pracowników” – zaznacza Andżelika Majewska, Wiceprezes Zarz?du LeasingTeam Sp. z o.o.

Szeroko pojęta elastyczność, zapewnienie równowagi między życiem prywatnym i zawodowym, umożliwienie nauki i rozwoju, tworzenie przyjaznej atmosfery w miejscu pracy, świadome zarz?dzanie różnorodności? i indywidualnym potencjałem pracowników, a także zapewnianie benefitów pracowniczych – to tylko część kryteriów, które definiuj? dobrego pracodawcę. Pozytywny wizerunek pracodawcy można tworzyć również poprzez inne działania – ważne, aby w ich rezultacie pracownik był zadowolony, że pracuje właśnie w tej firmie. Zbudowanie solidnej marki pracodawcy na rynku nie tylko pozwoli utrzymać pracowników w firmie, ale też pozyskać kandydatów z rynku, którzy będ? realizować cele biznesowe i wspierać rozwój organizacji.

***

Grupa kapitałowa LeasingTeam to największa w kraju grupa spółek doradztwa personalnego wył?cznie z polskim kapitałem, która od ponad dekady wspiera swoimi innowacyjnymi rozwi?zaniami firmy i kandydatów. LeasingTeam realizuje strategiczne projekty z zakresu zarz?dzania zasobami ludzkimi dla polskich i globalnych koncernów, średniej wielkości przedsiębiorstw i organizacji publicznych. Firma specjalizuje się w rekrutacjach stałych, pracy tymczasowej, zatrudnieniu zewnętrznym, outsourcingu procesów i funkcji oraz optymalizacji zarz?dzania zasobami ludzkimi. LeasingTeam świadczy usługi na terenie całego kraju za pośrednictwem sieci oddziałów i przedstawicielstw.
Miesięcznie oddelegowuje do pracy ponad 8 tysięcy pracowników. Więcej informacji na stronie: www.leasingteam.pl.

Kontakt dla dziennikarzy:

Monika Jabłońska
Dyrektor Marketingu i Komunikacji
Tel.: +48 22 460 50 41
Kom.: +48 602  33 29 59
m.jablonska(@)leasingteam.pl

Paulina Wiśniewolska
Kierownik Projektów Marketingowych i PR
Tel.: +48 22  460 50 28
Kom.: +48  602  33 27 09
p.wisniewolska@leasingteam.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!