Dobrostan pracowników jest zbyt istotny, aby można było go ignorować

<p style="text-align: justify;">Z najnowszego raportu „Well Workplace”, przygotowanego przez międzynarodową firmę doradczą Cushman &amp; Wakefield wynika, że jedynie biura zaprojektowane zgodnie z zasadami „wellbeing” mogą zapewnić wyższe dochody deweloperom i właścicielom nieruchomości. Te podmioty, które nie dostosują się do nowych wymagań najemców, mogą spodziewać się mniejszych zwrotów z inwestycji.</p>

>

W raporcie przedstawiono najważniejsze trendy, szanse i wyzwania stoj?ce przed właścicielami i najemcami budynków biurowych w zwi?zku z rosn?cymi wymaganiami pracowników dotycz?cymi zdrowia oraz jakości środowiska pracy. Raport dostępny jest na stronie:  http://cushwk.co/wellbeing.

Nieruchomości, które zapewniaj? warunki sprzyjaj?ce zachowaniu dobrego samopoczucia użytkowników, zapewniaj? swoim właścicielom przewagę komercyjn? i gwarancję wzrostu wartości posiadanych aktywów. Z badania przeprowadzonego przez Urban Land Institute wynika, że zdaniem dwóch trzecich specjalistów z sektora budowlanego stosowanie rozwi?zań maj?cych na celu zapewnienie dobrostanu pracowników może bezpośrednio wpłyn?ć na sukces rynkowy i wartość ekonomiczn? nieruchomości. Z kolei, jak pokazuje badanie przeprowadzone przez Dodge Data & Analytics, ponad jedna czwarta wynajmuj?cych uważa, że takie podejście pozwala na ustalanie wyższych stawek czynszu, a blisko połowa stwierdza, że powierzchnie tego typu szybciej znajduj? najemców.

Sophy Moffat, autorka raportu, dział badań i analiz w regionie EMEA, Cushman & Wakefield, powiedziała:  „Wzrost znaczenia dobrostanu to nie tylko chwilowa moda, lecz rosn?ca świadomość firm, że pracownicy stanowi? największy koszt i maj? największy udział w sukcesie firmy. Przesłanie dla sektora nieruchomości komercyjnych, jak i całego sektora budowlanego jest więc jednoznaczne: niezbędna jest zmiana podejścia do projektowania i tworzenia miejsc pracy w taki sposób, aby sprostać wyzwaniom przyszłości.”

James Young, dyrektor biur firmy Cushman & Wakefield w regionie EMEA, powiedział:  „Prym w zakresie zmiany podejścia do organizacji miejsca pracy wiod? duże firmy z sektora technologicznego. Skłania je do tego rywalizacja o pozyskanie i zatrzymanie najlepszych pracowników – często o tych samych specjalistów walcz? między sob? firmy z różnych branż – oraz korzyści wynikaj?ce ze zwiększonej wydajności zatrudnionych osób. Przewidujemy umocnienie się tego trendu na całym rynku ze względu na szereg czynników, do których zaliczamy przede wszystkim wpływ na wynik finansowy”.

Dominika Kowalska, Starszy konsultant Workplace Strategy w dziale Globalnej Obsługi Najemców, Cushman & Wakefield, powiedziała:  „Dobrostan (wellbeing) pracowników to czynnik, który coraz częściej brany jest pod uwagę przez pracodawców przy projektowaniu nowego biura. Poziom dobrostanu to kwestia, która może zaważyć na efektywności pracowników oraz – w dłuższej perspektywie – wyniku finansowym firmy. Jak pokazuje raport ‘’Well Workplace’’, biura, które s? „WELL”, mog? stać się prawdziwym magnesem dla nowych talentów i pomóc wzmocnić pozycję pracodawcy na rynku. Stanowi? więc ważny element strategii employer brandingu organizacji. Warto to wykorzystać!”

Raport przedstawia trzy kluczowe czynniki wpływaj?ce na sektor nieruchomości w przyszłości:

  • Wzrost znaczenia profesjonalistów zajmuj?cych się dobrostanem. Specjaliści ds. zarz?dzania zasobami ludzkimi i obiektami, którzy często funkcjonuj? w ramach wydzielonych działów korporacyjnych firm, zostan? zast?pieni przez menedżerów społeczności (community managers), korzystaj?cych z narzędzi analitycznych, inteligentnych technologii i danych biznesowych w celu dostosowania otoczenia do indywidualnych potrzeb członków społeczności. Biuro rozumiane jako jedno pomieszczenie dla jednej firmy zostanie zast?pione przez miejsce, które będzie wykorzystywane przez wiele różnych organizacji o wysokim poziomie wzajemnego zaufania. Ceny takich biur będ? prawdopodobnie wyższe ze względu na ich wielofunkcyjność oraz wysoki poziom komfortu pracowników, ale przełoży się to także na wynik finansowy firmy.
  • Zapewnienie dobrostanu kluczem do pozyskania najwyższej jakości najemców.  Dobrostan użytkowników będzie odgrywać kluczow? rolę przy podejmowaniu decyzji dotycz?cych najmu, zwłaszcza w przypadku firm z sektora nauki. Wraz z rozwojem technologii pracownicy nieetatowi będ? stopniowo wypierać osoby zatrudnione w pełnym wymiarze. Z tego względu inteligentne i przyjazne biura będ? miały priorytetowe znaczenie przy pozyskiwaniu najlepszych specjalistów.
  • Wpływ technologii na poziom dobrostanu. Deweloperzy nieruchomości biurowych będ? musieli zrozumieć oczekiwania najemców lepiej niż kiedykolwiek i wspólnie z nimi wypracowywać najlepsze rozwi?zania dotycz?ce przestrzeni. Można się spodziewać, że w ci?gu następnych 10 lat zostan? wprowadzone programy pozwalaj?ce na zarz?dzanie brakami kadrowymi spowodowanymi zwolnieniami lekarskimi oraz umożliwiaj?ce kalkulację prognozowanych kosztów opieki zdrowotnej pracowników. Dostęp do informacji o stanie zdrowia w czasie rzeczywistym jest bardzo przydatny, ale rodzi obawy zwi?zane z bezpieczeństwem i ochron? danych osobowych. Technologie, które umożliwiaj? firmom monitorowanie danych biometrycznych i zdrowotnych pracowników mog? być narażone na ataki hakerów. Wszystko zależy od tego, ile pracownicy będ? skłonni poświęcić, aby pracować w lepszych warunkach.

***

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 6 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga klientom w osi?ganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronach  www.cushwakecentennial.com  i  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!