Analizy i badania

Dobre perspektywy globalnego popytu na mięso

<p style="text-align: justify;">Polska jest kluczowym producentem mięsa w UE. W 2016 r. była największym producentem drobiu, 4. producentem wieprzowiny i 7. producentem wołowiny. Spożycie mięsa w Polsce w ostatnich latach charakteryzuje się niskim tempem wzrostu i w kolejnych latach nie należy oczekiwać jego przyspieszenia. W efekcie ekspansja na zagraniczne rynki jest nieuniknionym rozwiązaniem dla firm z branży mięsnej, które chcą szybko zwiększać sprzedaż. Obecnie w przypadku wołowiny eksport stanowi ponad 80% krajowej produkcji, drobiu prawie 40%, podczas gdy w przypadku wieprzowiny udział ten przekracza 20%. Duże znaczenie eksportu dla firm z polskiego sektora mięsnego wskazuje, że długoterminowe perspektywy globalnego popytu na mięso powinny być uwzględniane w ich strategiach.</p>

>

Do najważniejszych czynników determinuj?cych popyt na mięso zaliczamy:

  • Dochód. Zgodnie z badaniami FAO i OECD spożycie mięsa zwiększa się najszybciej w krajach słabiej rozwiniętych, w których siła nabywcza gospodarstw domowych szybko rośnie, podczas gdy w krajach zamożnych spożycie to jest relatywnie stabilne. Dochód wpływa nie tylko na ilość konsumowanego mięsa, ale również jego strukturę gatunkow?. Badania wskazuj?, że osoby, których wcześniej nie było stać na konsumpcję mięsa zaczynaj? j? od drobiu. Wynika to z jego relatywnie niskiej ceny i dużej dostępności. Kolejne spożywane gatunki mięsa to odpowiednio wieprzowina i wołowina.
  • Dostępność alternatywnych źródeł białka. W zależności od warunków geograficznych występuje szereg substytutów białka pochodzenia zwierzęcego (ryby, produkty mleczne, jaja, białko roślinne), których łatwa dostępność oddziałuje w kierunku obniżenia popytu na mięso.
  • Religia i tradycja. W wielu religiach obowi?zuj? zakazy spożywania poszczególnych gatunków mięsa. Przykładowo, w hinduizmie zakazem objęta jest wołowina, a w islamie i judaizmie wieprzowina. Co więcej, islam i judaizm reguluj? również sposób przygotowania mięsa, które zgodnie z zasadami tych religii musi pochodzić z tzw. „uboju rytualnego”.
  • Styl życia. Wraz ze wzrostem dochodu, rosn?c? urbanizacj?, zmianami demograficznymi społeczno-kulturowymi obserwowana jest zmiana stylu życia, która w istotny sposób wpływa na popyt na mięso. Przykładowo w krajach zamożnych coraz większe znaczenie w wyborach konsumenckich odgrywa moda na zdrowe odżywianie. Oddziałuje to w kierunku wzrostu popularności mięsa białego, którego spożycie często przewyższa już konsumpcję tradycyjnych gatunków mięsa w tych krajach.

  

Zgodnie z projekcjami FAO i OECD konsumpcja mięsa w latach 2015-2025 zwiększy się o 14,5%. Głównym źródłem jej wzrostu będzie wyższe spożycie drobiu (+16,6%). W efekcie jego udział w strukturze światowej konsumpcji mięsa zwiększy się z 36,1% w 2015 r. do 36,8% w 2025 r. Spożycie najpopularniejszego gatunku mięsa na świecie, jakim jest obecnie wieprzowina, będzie rosło wolniej niż spożycie mięsa ogółem (+11,3%). W efekcie jego udział w strukturze spożycia mięsa na świecie zmniejszy się z 37,7% do 36,6%. Najsilniejszy ilościowy przyrost spożycia mięsa nast?pi w Azji, podczas gdy jego najwyższa dynamika zostanie odnotowana w Afryce. Wynika to ze zwiększaj?cej się populacji w krajach azjatyckich i afrykańskich przy jednoczesnym wzroście zamożności  tamtejszych społeczeństw. W kontekście decyzji polskich eksporterów dotycz?cych kierunków ekspansji na szczególn? uwagę zasługuj? kraje charakteryzuj?ce się zarówno wysokim tempem wzrostu spożycia mięsa, jak i jego wysokim bezwzględnym przyrostem.

  

Projekcje FAO i OECD wskazuj?, że struktura produkcji mięsa w Polsce zmienia się zgodnie z tendencjami obserwowanymi na świecie. Wsparcie dla takiej oceny stanowi utrzymuj?cy się w ostatnich latach silny wzrost produkcji drobiu i wołowiny. Jednocześnie prognozowany wyraźny wzrost spożycia mięsa w Azji i Afryce, przy jego relatywnej stabilizacji w Europie wskazuje na przestrzeń dla znacz?cej ekspansji polskich producentów na rynki poza UE, na które nadal trafia relatywnie niewiele polskiego eksportu mięsa (ok. 20% eksportu drobiu i wieprzowiny i ok. 13% eksportu wołowiny). Wskazuje to na wysokie prawdopodobieństwo wzrostu udziału krajów spoza UE w strukturze geograficznej polskiego eksportu mięsa w kolejnych latach.

  

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!