Analizy i badania

Dobre dane o sprzedaży detalicznej

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w listopadzie w cenach bieżących o 8,2% r/r wobec wzrostu o 9,7% w październiku, co było nieznacznie powyżej naszej prognozy (8,0%) i konsensusu rynkowego (7,0%). Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych zmniejszyła się w listopadzie do 6,9% r/r wobec 7,8% w październiku.</p>

>

Samochody nadal hamuj? sprzedaż

Głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku spowolnienia wzrostu sprzedaży detalicznej był niższa dynamika w kategorii "pojazdy, samochodowe, motocykle i części” (-1,4% r/r w listopadzie wobec 9,7% w październiku). Jest to efekt zgłaszanych przez koncerny motoryzacyjne znacz?cych opóźnień w certyfikowaniu aut w zwi?zku z wejściem w życie nowych norm emisji spalin od 1 września br. Dane dotycz?ce liczby rejestracji nowych samochodów osobowych wskazuj?ce na tylko nieznaczny ich wzrost (2,1% r/r w listopadzie wobec -1,5% w październiku) potwierdzaj? tak? ocenę. Uważamy, że w horyzoncie kilku miesięcy wspomniane wyżej ograniczenia podażowe ust?pi?, co będzie miało pozytywny wpływ na sprzedaż detaliczn? w Polsce.

Czy "Czarny pi?tek” wsparł sprzedaż?

W kierunku szybszego wzrostu sprzedaży oddziaływała natomiast wyższa dynamika m.in. w   kategoriach "tekstylia, odzież, obuwie”, "meble, rtv, agd” i "farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny”. Do zwiększenia dynamiki sprzedaży w tych kategoriach mógł się przyczynić efekt zwi?zany z realizowanymi z wyprzedzeniem (tj. w listopadzie) zakupami świ?tecznymi. Takie zjawisko mogło być wspierane przez rosn?c? popularność zakupów w tzw. "Czarny pi?tek” (23 listopada).

Konsumpcja nie spowolni w IV kw.?

Dynamika realnej sprzedaży detalicznej w okresie październik-listopad (7,4%) ukształtowała się powyżej swojej przeciętnej wartości w III kw. (5,8% r/r). Ponadto wykorzystywane przez nas miary sprzedaży bazowej, w tym sprzedaż detaliczna z wył?czeniem samochodów, wskazuj? na wyraźne przyspieszenie wzrostu sprzedaży w listopadzie w ujęciu rocznym. Sygnalizuje to, że ożywienie popytu konsumpcyjnego pozostaje silne. W poł?czeniu z opublikowanymi we wtorek, dobrymi danymi z rynku pracy stanowi to nieznaczne ryzyko w górę dla naszej prognozy dynamiki konsumpcji w IV kw. (4,4% r/r wobec 4,5% w III kw.).

Dzisiejsze dane o sprzedaży detalicznej s? naszym zdaniem lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!