Analizy i badania

Długotrwała susza obniżyła zbiory owoców i warzyw

<p style="text-align: justify;">W wyniku suszy, która miała miejsce w miesiącach letnich, na przeważającym obszarze kraju wegetacja zarówno wczesnych jak i późnych odmian warzyw była utrudniona. Znalazło to odzwierciedlenie w ich wyraźnie niższych zbiorach. Zgodnie z wrześniowym przedwynikowym szacunkiem głównych ziemiopłodów rolnych i organicznych opracowanym przez GUS łączne zbiory warzyw gruntowych (wczesnych i późnych) szacowane są na 3,9 mln t, czyli na poziomie o 16% niższym niż w 2014 r. Największy spadek zbiorów odnotowany został w przypadku warzyw kapustnych, których produkcja obniżyła się o ponad 20%.</p>

>

Pocz?tkowa faza wegetacji owoców przebiegała w tym roku bez większych zakłóceń z uwagi na brak występowania znacz?cych przemrożeń. Niemniej jednak z uwagi na przedłużaj?c? się suszę, która miała miejsce w miesi?cach letnich na przeważaj?cym obszarze kraju warunki te uległy znacz?cemu pogorszeniu. Znalazło to odzwierciedlenie przede wszystkim w niższych zbiorach owoców jagodowych, które będ? najprawdopodobniej o ponad 10% niższe niż w 2014 r. W przypadku owoców z drzew warunki wegetacji były nieco lepsze. Niemniej jednak susza przyczyniła się do zmniejszenia rozmiarów owoców. Zgodnie z wrześniowym przedwynikowym szacunkiem głównych ziemiopłodów rolnych i organicznych opracowanym przez GUS zbiory owoców z drzew będ? w 2015 r. o ok. 6% niższe niż w 2014 r.

Od stycznia do sierpnia br. wartość polskiego eksportu owoców zmniejszyła się o 6,9% r/r wobec spadku o 11,1% w analogicznym okresie roku poprzedniego. Obniżenie eksportu odnotowano również w przypadku eksportu warzyw, którego wartość zmniejszyła się o 2,9% r/r wobec wzrostu o 5,4% w analogicznym okresie roku poprzedniego. W obu przypadkach spadek eksportu był efektem jego niższej dynamiki do krajów spoza UE, co odzwierciedla negatywny wpływ rosyjskiego embarga na polsk? wymianę handlow?.

Prognozujemy, że w najbliższych kwartałach przyspieszenie wzrostu cen warzyw w Polsce będzie kontynuowane, co wynikać będzie z efektu niskiej bazy sprzed roku, a także zwiększenia cen warzyw spowodowanego susz?. W efekcie dynamika cen warzyw osi?gnie lokalne maksimum na przełomie I i II kw. 2016 r. osi?gaj?c poziom nieznacznie poniżej 30% r/r. Przy założeniu, że zbiory warzyw w 2016 r. ukształtuj? się na poziomie średniej wieloletniej, w dalszej części roku oczekujemy spadku dynamiki ich cen.

Oczekujemy, że rosn?cy trend rocznej dynamiki cen owoców utrzyma się do I kw. 2016 r. co spowodowane będzie efektem niskiej bazy sprzed roku oraz wzrostem cen w wyniku suszy. W rezultacie prognozujemy, że w I kw. 2016 roczna dynamika cen owoców wyniesie ok. 17%. Przy założeniu, że zbiory warzyw w 2016 r. ukształtuj? się na poziomie średniej wieloletniej prognozujemy, że w dalszej części roku dynamika ich cen obniży się.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!