Analizy i badania

Dlaczegopracodawcy przekazują rekrutacje firmom doradztwa personalnego? 5 najczęstszych powodów

<p style="text-align: justify;"><strong>Pozyskanie kandydatów na konkurencyjnym rynku staje się coraz większym wyzwaniem. Sprostanie temu zadaniu wymaga poświęcenia czasu i zasobów, na co firmy nie zawsze mogą sobie pozwolić. Przedstawiamy najczęstsze przyczyny, które skłaniają pracodawców do przekazywania realizacji rekrutacji wyspecjalizowanym podmiotom.</strong></p>

>

Ludzie maj? istotny wpływ na rozwój i budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, dlatego tak ważne jest identyfikowanie i pozyskiwanie talentów dla organizacji. Tymczasem zdobycie zaangażowanego i dopasowanego do organizacji pracownika jest wyzwaniem, wymagaj?cym zaangażowania i sporych zasobów. Eksperci LeasingTeam Group przybliżaj? 5 najczęstszych powodów, dla których pracodawcy przekazuj? realizację tego zadania firmom specjalizuj?cym się w rekrutacjach.  

1.  Zbyt duże obci?żenie wewnętrznego HR

Jeszcze do niedawna przedsiębiorstwa nie dostrzegały strategicznej roli HR w organizacji, przypisuj?c jej przede wszystkim rekrutowanie pracowników. Obecnie znaczenie funkcji personalnej rośnie, a działy HR staj? się jednymi z kluczowych w strukturach organizacji, realizuj?c tak ważne zadania jak: tworzenie i optymalizacja polityki personalnej, budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy, motywowanie pracowników czy planowanie ich rozwoju i szkoleń. Jednak pogodzenie realizacji strategicznych zadań z szybkim reagowaniem na potrzeby rekrutacyjne staje się dużym wyzwaniem. Natłok obowi?zków bardzo utrudnia sprawne i efektywne odpowiadanie na bież?ce potrzeby biznesu. Dzięki przekazaniu rekrutacji firmie doradztwa personalnego, wewnętrzne działy HR w dużych organizacjach mog? skoncentrować się na zadaniach kluczowych z punktu widzenia firmy. Z kolei w przypadku małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, w których rekrutacje często s? realizowane bezpośrednio przez przyszłego przełożonego (menedżera, czy dyrektora), powierzenie procesu rekrutacji zewnętrznemu partnerowi, pozwala ograniczyć czas zaangażowania kluczowej osoby nawet o 90%, umożliwiaj?c jej realizację zadań bezpośrednio przekładaj?cych się na generowanie zysku dla organizacji.  

2.  Brak dostępu do zaawansowanych narzędzi i metod rekrutacyjnych  

Im wyższe lub bardziej wyspecjalizowane stanowisko do obsadzenia, tym większe prawdopodobieństwo, że firma będzie musiała prowadzić poszukiwania wśród kandydatów pasywnych. W tym wypadku publikacja ogłoszeń w prasie czy na portalach internetowych nie przyniesienie poż?danego rezultatu. Dotarcie do kandydatów pasywnych wymaga stosowania szerokiego spektrum metod i narzędzi, a także umiejętności budowania u kandydatów motywacji do zmiany pracy. Firmy specjalizuj?ce się w rekrutacjach dysponuj? własnymi bazami kandydatów, a dzięki systemom informatycznym wspieraj?cym rekrutacje, s? w stanie sprawnie przeszukiwać i selekcjonować ogromne ilości danych. Korzystanie z nowoczesnych narzędzi rekrutacyjnych, takich jak portale społecznościowe, aplikacje mobilne, oraz współpraca z różnymi organizacjami branżowymi i uczestnictwo w targach, konferencjach i spotkaniach biznesowych,daje znacznie większe możliwości penetracji rynku kandydatów. Realizuj?c procesy rekrutacyjne na stanowiska specjalistyczne lub menedżerskie, firmy doradztwa personalnego korzystaj? z metody direct search i własnej sieci kontaktów, co umożliwia znalezienie osób nawet o niszowych umiejętnościach.  

„Firma szukaj?ca pracownika o w?skiej specjalizacji, czy szczególnych umiejętnościach, powinna liczyć się z tym, że najlepsi kandydaci najprawdopodobniej s? już zatrudnieni, często u konkurencji, a dotarcie do nich wymaga od rekruterów wiedzy, doświadczenia i wysokiego poziomu zaangażowania. Blisko 90% kandydatów, rekomendowanych naszym klientom, pozyskujemy przy użyciu metod direct/executive search. To bardzo czasochłonne, ale i bardzo skuteczne działania, które s? w stanie skrócić proces rekrutacji nawet o połowę. Niestety, firmy realizuj?ce rekrutacje we własnym zakresie, najczęściej z powodu braku zasobów, rzadko z nich korzystaj?” – podsumowuje Tomasz Polikowski,Dyrektor ds. Kluczowych Klientów w LeasingTeam Group.  

3.  Wysokie nakłady finansowe na realizację rekrutacji

Obliczaj?c koszt przeprowadzenia procesu rekrutacji własnymi siłami należy wzi?ć pod uwagę nie tylko koszt publikacji ofert w portalach ogłoszeniowych i branżowych, koszt takich narzędzi rekrutacyjnych, jak: testy kompetencyjne, psychologiczne, czy assessment center, ale także koszt czasu pracy osób oddelegowanych do realizacji projektu (często kadry menedżerskiej). Firmy specjalizuj?ce się w rekrutacjach, realizuj? setki takich projektów, maj? wynegocjowane korzystniejsze warunki publikacji ogłoszeń, własne bazy kandydatów i biznesow? sieć kontaktów, co umożliwia skuteczne docieranie zarówno do kandydatów aktywnych, jak i pasywnych. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze, dostępowi do rozwi?zań technologicznych i odpowiednich narzędzi, firmy rekrutacyjne s? w stanie szybko i efektywnie zrealizować proces. Decyduj?c się na współpracę z zewnętrznym podmiotem, firma przenosi na niego odpowiedzialność za przeprowadzenie procesu. To oznacza, że rozliczane s? efekty działań – firma płaci firmie rekrutacyjnej tzw. success fee dopiero w momencie podjęcia decyzji o zatrudnieniu zarekomendowanego kandydata.  

„Firmy, które decyduj? się na przekazanie rekrutacji na zewn?trz, obniżaj? koszty między innymi dzięki zmniejszeniu zaangażowania swoich pracowników w realizację procesu. Zmniejszenie liczby rozmów rekrutacyjnych z udziałem menedżerów i skrócenie czasu realizacji procesu długoterminowo przynosz? firmie realne oszczędności” – komentuje Tomasz Polikowski z LeasingTeam Group.  

4.  Ryzyko dodatkowych kosztów zwi?zanych z powtórn? rekrutacj?

Prowadz?c rekrutacje we własnym zakresie, firmy bior? na siebie ryzyko niewłaściwego doboru kandydata, co wi?że się z konieczności? powtórzenia całego procesu i podwójnym, często niemałym wydatkiem. W przypadku współpracy z firm? doradztwa personalnego ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów zostaje wyeliminowane, dzięki tzw. okresowi gwarancji, którego długość zależy od poziomu i specyfiki danego stanowiska. Jeśli w określonym czasie wybrany kandydat nie sprawdzi się lub zrezygnuje z pracy z przyczyn niezależnych od pracodawcy, firma rekrutacyjna w ramach tego samego zlecenia ponownie realizuje proces.  

5.  Potrzeba wsparcia ekspertów  

Realizacja procesu rekrutacji z firm? zewnętrzn? stwarza możliwość uzyskania specjalistycznej wiedzy o rynku pracy. Najlepsze firmy doradztwa personalnego trzymaj? rękę na pulsie i s? na bież?co ze zmianami dotycz?cymi obszaru ich specjalizacji. Wiedz?, jaka jest dostępność talentów w poszczególnych branżach i regionach, gdzie szukać kandydatów, jakie s? ich oczekiwania finansowe oraz te dotycz?ce rozwoju zawodowego. Maj? też świadomość wyzwań, z jakimi trzeba się liczyć, szukaj?c osób na stanowiska wymagaj?ce niszowych umiejętności, co pozwala im na opracowanie odpowiedniej strategii rekrutacji. To umożliwia efektywn? realizację nawet bardzo wymagaj?cych procesów rekrutacyjnych.  

„Bardzo istotnym elementem współpracy z profesjonaln? firm? doradztwa personalnego jest merytoryczne wsparcie jej ekspertów na każdym etapie rekrutacji. Dotyczy to zarówno analizy lokalnego rynku pracy, pomocy w przygotowaniu oferty pracy, tworzenia lub modyfikowania profilu kandydata, jak i wsparcia w wyborze najlepszego kandydata” – komentuje Tomasz Polikowski z LeasingTeam Group.  

Firmom zależy na pozyskiwaniu najlepszych pracowników, którzy będ? wspierać rozwój i realizować cele organizacji. Tymczasem realia pokazuj?, że to trudne i czasochłonne zadanie, które wymaga dużego zaangażowania, dostępu do zaawansowanych metod i narzędzi rekrutacyjnych, nakładów finansowych oraz wiedzy i doświadczenia. Przekazanie procesu rekrutacji firmie doradztwa personalnego to sposób na odci?żenie swojego zespołu, optymalizację procesu oraz zwiększenie szans na pozyskanie poż?danych kandydatów.  

***

Grupa kapitałowa LeasingTeam to największa w kraju grupa spółek doradztwa personalnego wył?cznie z polskim kapitałem, która od ponad dekady wspiera swoimi innowacyjnymi rozwi?zaniami firmy i kandydatów. LeasingTeam realizuje strategiczne projekty z zakresu zarz?dzania zasobami ludzkimi dla polskich i globalnych koncernów, średniej wielkości przedsiębiorstw i organizacji publicznych. Firma specjalizuje się w rekrutacjach stałych, pracy tymczasowej, zatrudnieniu zewnętrznym, outsourcingu procesów i funkcji oraz optymalizacji zarz?dzania zasobami ludzkimi. LeasingTeam świadczy usługi na terenie całego kraju za pośrednictwem sieci oddziałów i przedstawicielstw.
Miesięcznie oddelegowuje do pracy ponad 8 tysięcy pracowników. Więcej informacji na stronie: www.leasingteam.pl.

LeasingTeam Group na LinkedIn

Kontakt dla dziennikarzy:

Monika Jabłońska
Dyrektor Marketingu i Komunikacji
Tel.:       +48 22 460 50 41
Kom.:   +48 602  33 29 59
m.jablonska(@)leasingteam.pl

Paulina Wiśniewolska
Kierownik Projektów Marketingowych i PR
Tel.:       +48 22  460 50 28
Kom.:   +48  602  33 27 09
p.wisniewolska@leasingteam.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!