Analizy i badania

Dlaczego warto odwiedzić targi pracy?

<p style="text-align: justify;" lang="en-US"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Szansa na spotkanie wielu pracodawców w jednym miejscu, możliwość pozostawienia swojego CV na stoisku firmy, a także udziału w szkoleniach i warsztatach to tylko niektóre z zalet uczestnictwa w targach pracy. Z jakich jeszcze powodów warto rozważyć udział w wydarzeniach poświęconych rozwojowi kariery radzi ekspert LeasingTeam Group.</strong></span></span></p>

>

Osoby, które dopiero szukaj? pierwszej pracy albo podejmuj? decyzję o zmianie miejsca zatrudnienia powinny rozważyć udział w targach pracy. S? to wydarzenia organizowane co roku w największych miastach w Polsce, najczęściej na jesieni lub wiosn?, w czasie których spotykaj? się pracodawcy z kandydatami. Popularność tego typu wydarzeń w ostatnich latach jest tak duża, że na informacje dotycz?ce zbliżaj?cych się targów pracy na pewno natrafimy w mediach m.in. w gazetach branżowych, lokalnej prasie, na portalach internetowych, a także w uniwersyteckich biurach karier czy urzędach pracy. Firmy szukaj?ce pracowników i buduj?ce wizerunek dobrego pracodawcy czyli Employer Branding chętnie uczestnicz? w targach pracy, ponieważ maj? szansę bezpośredniego dotarcia do rzeszy potencjalnych kandydatów. Osoby zainteresowane prac? u konkretnych pracodawców powinny koniecznie sprawdzić, czy interesuj?ca ich firma będzie jednym z wystawców. Jeśli tak, warto udać się na jej stoisko i skorzystać z wielu możliwości jakie daje kandydatom kontakt bezpośredni z przedstawicielem przedsiębiorstwa.  

Szansa na poznanie wielu pracodawców w jednym miejscu  

Targi pracy dedykowane s? przede wszystkim studentom i absolwentom, osobom bezrobotnym oraz kandydatom, którzy maj? już pracę, ale rozważaj? jej zmianę. Uczestnicz?ce w wydarzeniach osoby maj? możliwość spotkania w jednym miejscu przedstawicieli zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych firm. Warto wspomnieć, że pracodawcy mog? prezentować swoj? firmę na ogólnobranżowych wydarzeniach takich jak np. Absolvent Talent Days, Targi Pracy Career Expo czy Dni kariery, targach organizowanych przez urzędy pracy albo na imprezach skierowanych do jednej b?dź kilku wybranych grup kandydatów np. specjalizuj?cych się w IT takich jak Targi Kariera IT czy CareerCon.  

Kandydaci zastanawiaj?cy się, w której z imprez poświęconych karierze wzi?ć udział, powinni wcześniej dokładnie sprawdzić, jakie firmy będ? się na niej prezentowały. Warto również dowiedzieć się jaka jest grupa docelowa, czy nie s? to przypadkiem targi dedykowane tylko jednej branży b?dź profesji, zupełnie niezwi?zanej z przyszłymi planami zawodowymi kandydatów – twierdzi Magdalena Szewczyk, Starszy Konsultant ds. HR w Dziale Rekrutacji LeasingTeam Group.  

Możliwość pozostawienia swojego CV  

Istotn? zalet? udziału w targach jest możliwość pozostawienia swojego CV na stoisku danej firmy. Dzięki temu, jeśli pojawi się stanowisko odpowiadaj?ce kompetencjom kandydata, potencjalny pracodawca będzie mógł od razu skontaktować się z nim i zaproponować udział w rekrutacji. Niewykluczone też, że CV wręczone bezpośrednio osobie odpowiedzialnej za rekrutację, obecnej na stoisku, zainteresuje j? na tyle, że od razu zaprosi kandydata na pierwsz? rozmowę.  

Jeżeli w danym momencie firma nie prowadzi rekrutacji na interesuj?ce nas stanowisko, nie jest powiedziane, że za miesi?c również tak będzie. Istnieje duża szansa, że pozostawione CV zostanie dodane do firmowej bazy kandydatów, co przy okazji przyszłych rekrutacji pozwoli na kontakt z kandydatem - uważa Magdalena Szewczyk z LeasingTeam Group.  

Możliwość zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy, praktyk i staży  

Uczestnictwo w targach pracy daje ponadto możliwość zapoznania się z aktualnymi ofertami oraz ścieżk? kariery w danej firmie, o czym nie można przeczytać w ogłoszeniu o pracę. S? one wyselekcjonowane oraz skierowane do grupy docelowej, która będzie brała udział w targach. Dotyczy to przede wszystkim imprez branżowych lub skierowanych do absolwentów szkół wyższych. Pracodawcy, oprócz ofert pracy na swoich stoiskach, promuj? programy stażowe lub praktyki w wewnętrznych działach firmy. Wzięcie udziału w programach skierowanych do absolwentów i studentów umożliwia zapoznanie się z zakresem obowi?zków na danym stanowisku i, dzięki współpracy z pracownikami firmy, często ekspertami w danej dziedzinie, zdobycie praktycznego doświadczenia. Jest to jeden ze sposobów na rozpoczęcie kariery w wymarzonej firmie.  

Możliwość zapoznania się z wymaganiami pracodawcy  

Podczas targów pracy pracodawcy coraz częściej zapewniaj? możliwość odbycia krótkiej rozmowy rekrutacyjnej maj?cej na celu uzyskanie informacji o doświadczeniu zawodowym potencjalnych kandydatów. Jest to bardzo dobra okazja, aby sprawdzić czy doświadczenie i wiedza kandydata spełniaj? aktualne wymagania danej organizacji. W czasie rozmowy uczestnik targów może dowiedzieć się jakich brakuje mu kwalifikacji, aby otrzymać dan? ofertę pracy. Dla każdego kandydata będzie to cenna wskazówka, ponieważ dowie się nad rozwojem jakich kompetencji powinien popracować.  

Możliwość uzyskania porady zawodowej oraz udziału w warsztatach  

Targi pracy daj? również możliwość spotkania z doradc? zawodowym, który pomoże w określeniu największych zalet kandydata, obszarów do rozwoju oraz doradzi jakie podj?ć kroki, aby zdobyć pracę, która pozwoli najlepiej wykorzystać jego doświadczenie, wiedzę oraz kompetencje.  

Warto pamiętać, że porady zawodowe s? bezpłatne i niejednokrotnie skutecznie ukierunkowuj? kandydatów do wybrania odpowiedniej ścieżki zawodowej – podkreśla Magdalena Szewczyk.  

Nieodzownym elementem targów s? zajęcia edukacyjne w postaci paneli dyskusyjnych, wykładów oraz warsztatów. Dotycz? one przede wszystkim zagadnień z zakresu autoprezentacji, przygotowania do rozmowy rekrutacyjnej oraz aktualnych trendów na rynku pracy. Szkolenia prowadzone s? najczęściej przez profesjonalistów, reprezentuj?cych poszczególne firmy, którzy chętnie dziel? się swoj? wiedz? z uczestnikami targów. Udział w warsztatach i panelach również jest bezpłatny, choć czasami o uczestnictwie, ze względu na ograniczon? ilość miejsc, może decydować kolejność pojawienia się na wyst?pieniu.  

Możliwość uzyskania informacji o firmie od samych pracowników  

Dzięki spotkaniu twarz? w twarz z przedstawicielami pracodawców, kandydaci maj? szansę zadawać im pytania na temat samej firmy i warunków pracy. Warto, aby przed podejściem do stoiska, kandydat zastanowił się jakie informacje chciałby uzyskać.  

Bezpośrednie spotkanie z przedstawicielem działu HR w czasie targów pracy ma z pewności? mniej oficjalny charakter i pozwala na zadanie większej ilości pytań. Pytania mog? dotyczyć nie tylko pracy na danym stanowisku czy aktualnych wymagań. Zazwyczaj kandydaci chcieliby się dowiedzieć jaka atmosfera panuje w firmie oraz jakie s? oczekiwania wobec kandydatów na dane stanowisko. Z ogłoszenia o pracę kandydat na pewno nie dowiedziałby się więcej niż dowie się od przedstawiciela firmy, w której chciałby pracować – komentuje Magdalena Szewczyk.  

Targi pracy s? bardzo dobr? okazj? dla kandydata do zaprezentowania się przed przedstawicielem firmy, w której chciałby pracować. Jeśli uczestnik targów zabłyśnie wiedz? na branżowy temat lub wykaże się wysok? kultur? osobist? jest duże prawdopodobieństwo, że zostanie zapamiętany i zwiększy swoje szanse na zaproszenie do udziału w rekrutacji. Warto pamiętać, że w rozmowie bezpośredniej efekt pierwszego wrażenia zawsze rzutuje na dalszy kontakt.

***

Grupa Kapitałowa LeasingTeam to największa w kraju grupa spółek doradztwa personalnego wył?cznie z polskim kapitałem, która od 13 lat wspiera swoimi innowacyjnymi rozwi?zaniami firmy i kandydatów. GK LeasingTeam realizuje strategiczne projekty z zakresu zarz?dzania zasobami ludzkimi dla polskich i globalnych koncernów, średniej wielkości przedsiębiorstw i organizacji publicznych. GK LeasingTeam specjalizuje się w rekrutacjach stałych, pracy tymczasowej, outsourcingu procesów i funkcji, outsourcingu kadry IT, optymalizacji zarz?dzania zasobami ludzkimi, w transgranicznym delegowaniu pracowników oraz rekrutacji pracowników z Europy Wschodniej. GK LeasingTeam świadczy usługi na terenie Polski za pośrednictwem sieci oddziałów i przedstawicielstw oraz prowadzi działalność w Niemczech, Austrii i Norwegii. Miesięcznie oddelegowuje do pracy ponad 8 tysięcy pracowników.

Więcej informacji na stronie: www.leasingteam.pl.  

LeasingTeam Group na LinkedIn

Kontakt dla dziennikarzy:

Julita Włodarczyk–Ossowska
Starszy Specjalista ds. Komunikacji
Tel.: +48 22  460 50 28
Kom.: +48  602  33 27 09
j.wlodarczyk@leasingteam.pl

Monika Jabłońska
Dyrektor Marketingu i Komunikacji
Tel.: +48 22 460 50 41
Kom.: +48 602  33 29 59
m.jablonska(@)leasingteam.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!