Aktualności firm stowarzyszonych

Dlaczego edukacja żywieniowa dzieci w Polsce jest potrzebna?

<p style="text-align: justify;">10 października 2017 r. odbyła się oficjalna inauguracja trzeciej edycji ogólnopolskiego programu „ABC Zdrowego Żywienia”. Projekt, koordynowany przez Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie, sfinansowany jest przez Fundację Carrefour, która przeznaczyła na ten cel grant w wysokości 308 871 euro. W ramach programu przeprowadzono m.in. ogólnopolskie badanie „Dlaczego edukacja żywieniowa dzieci w Polsce jest potrzebna?”, którego wyniki zaprezentowano w trakcie konferencji.</p>

>

Co szóste przebadane dziecko w wieku 7–12 lat jest otyłe lub ma nadwagę

Poziom wiedzy żywieniowej wśród Polaków wzrasta, ale wci?ż pozostaje niewystarczaj?cy – zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. W ramach III edycji programu „ABC Zdrowego Żywienia” organizatorzy zrealizowali, we współpracy z Instytutem GfK Polonia, badanie maj?ce na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy dzieci w Polsce odżywiaj? się prawidłowo, uzasadniaj?c tym samym kwestię „Dlaczego edukacja żywieniowa dzieci w Polsce jest potrzebna?”http://www.media.carrefour.pl/press_office/xslt/2410/#_ftn1[1]. Wyniki przeprowadzonego badania wskazuj?, że co szóste przebadane dziecko charakteryzuje się nadmiern? mas? ciała, a co ósme ma niedowagę. Problem nadmiernej masy ciała częściej dotyczy dzieci młodszych (7-9 lat) niż starszych (10-12 lat). Ocena masy ciała dzieci z nadwag? i otyłości?, zarówno w opinii samych dzieci jak i ich rodziców, odbiega od stanu faktycznego. Aż 53% badanych dzieci z nadwag? b?dź otyłości? przyznało, że ocenia swoj? masę ciała jako przeciętn?. Podobnie sytuacja kształtuje się w przypadku opinii ich rodziców – bowiem ponad połowa (54%) rodziców dzieci z nadwag? b?dź otyłości? uznało masę ciała ich dzieci za przeciętn?.  Rodzice dzieci z nadwag? lub otyłości?, częściej niż pozostali, stwierdzili także nisk? aktywność fizyczn? swoich pociech. Ich zdaniem podstawow? przyczyn? nadwagi/otyłości u dzieci jest przede wszystkim złe odżywianie. Niepokoj?cym jest jednak fakt, że relatywnie rzadko uważaj? oni brak ruchu za ważn? przyczynę nadmiernej masy ciała (48%).

– Zrealizowane na potrzeby projektu badanie „Dlaczego edukacja żywieniowa dzieci w Polsce jest potrzeba?” pokazało nam, jak wiele jest jeszcze do zrobienia w kwestii edukacji żywieniowej – nie tylko dzieci, ale także ich rodziców. Mimo faktu, że dwie pierwsze edycje programu „ABC Zdrowego Żywienia”, zrealizowanego dzięki grantowi Fundacji Carrefour, przyniosły zauważalny wzrost świadomości żywieniowej osób uczestnicz?cych w warsztatach, to wci?ż widoczna jest potrzeba dalszego kształcenia w tym zakresie –  powiedziała prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, Dziekan Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i  Konsumpcji SGGW, koordynator projektu „ABC Zdrowego Żywienia”.

Dzieci matek z wyższym wykształceniem częściej maj? niedowagę

Wyniki badania pokazuj? również, że dzieci matek z wyższym wykształceniem częściej maj? niedowagę (17%), w porównaniu z dziećmi matek z wykształceniem poniżej średniego (8%), co może wynikać z dowiedzionej w literaturze, większej troski osób lepiej wykształconych o prawidłowy sposób żywienia. Kupuj? oni żywność lepszej jakości, która niejednokrotnie jest droższa oraz częściej dokładnie czytaj? etykiety produktów. Niepokoj?ce jest jednak, że dbałość o zdrowe żywienie dzieci może być zbyt rygorystyczna i wtedy prowadzi ona do niedowagi dzieci. Uzyskane wyniki uzasadniaj?   konieczność prowadzenia edukacji żywieniowej w szkołach, aby efektywnie zapobiegać zarówno nadwadze i otyłości, jak i niedożywieniu dzieci.

308 871 euro na III edycję programu od Fundacji Carrefour

Trzecia edycja programu „ABC Zdrowego Żywienia” została przygotowana przez Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, a finansowanie zapewniła Fundacja Carrefour, która przeznaczyła na ten cel grant w wysokości 308 871 euro. Inicjatywa skierowana jest do uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych z małych miejscowości, którzy niejednokrotnie maj? utrudniony dostęp do wartościowych programów edukacyjnych. Celem tej edycji będzie upowszechnienie zasad prawidłowego żywienia, właściwego wyboru produktów polecanych dla dzieci, zasad higieny oraz roli żywienia w prawidłowym rozwoju psychofizycznym. W działania edukacyjne tej edycji programu „ABC Zdrowego Żywienia” wł?czeni zostan? również rodzice i nauczyciele oraz osoby z ich najbliższego otoczenia. Zajęcia poprowadz? eksperci z zakresu żywności i żywienia człowieka z ośmiu polskich ośrodków naukowych: Krakowa, Wrocławia, Olsztyna, Poznania, Gdyni, Lublina oraz Białej Podlaskiej. Ponadto, materiały edukacyjne będ? dostępne również na stronie internetowej  www.abczywienia.pl.

– Carrefour chętnie wspiera wartościowe inicjatywy, które maj? realny wpływ na poprawę jakości życia naszych klientów. Program „ABC Zdrowego Żywienia” przynosi właśnie taki efekt i edukuje najmłodsze pokolenie, które ma coraz większy wpływ na decyzje zakupowe całej rodziny. Mamy nadzieję, że wiedza, która zostanie przekazana uczestnikom warsztatów trafi również do ich rodziców, a pozytywne zmiany nawyków żywieniowych zostan? z nimi na zawsze. Warto dodać, że w tej edycji przygotowaliśmy także atrakcyjne materiały edukacyjne dla szkół i uczniów, zrealizowaliśmy ogólnopolskie badanie, a w planach mamy także przygotowanie atrakcyjnej aplikacji edukacyjnej  na smartfony  – powiedział Robert Noceń, Sekretarz Generalny w Carrefour Polska.

Trzecia edycja programu „ABC Zdrowego Żywienia” – partnerzy naukowi

Kadra Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, wraz z pracownikami naukowo-dydaktycznymi z siedmiu polskich uczelni prowadzić będzie zajęcia z uczniami z klas II i III szkoły podstawowej. Pracownicy naukowi Wydziału wraz z przedstawicielami z poszczególnych ośrodków będ? koordynować proces organizacji zajęć w poszczególnych miastach.

Partnerzy naukowi projektu:

  • Kraków:  Wydział Technologii Żywności, Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołł?taja w Krakowie,
  • Wrocław:  Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
  • Olsztyn:  Wydział Nauk o Żywności, Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
  • Poznań:  Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Higieny Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
  • Trójmiasto:  Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa i Zarz?dzania Jakości?, Akademia Morska w Gdyni,
  • Lublin:  Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy  
    w Lublinie,
  • Biała Podlaska:  Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej.

Program „ABC Zdrowego Żywienia” jest realizowany od 2015 roku. Pierwsza edycja, w ramach której przeprowadzono 240 warsztatów, skierowana była do dzieci i młodzieży oraz osób starszych. Zajęcia edukacyjne obejmowały 5 warsztatów tematycznych: żywieniowy, dietetyczny, higieniczny, sensoryczno-konsumencki oraz kulinarny. Jej rezultaty, a zwłaszcza wyraźny wzrost świadomości żywieniowej osób uczestnicz?cych w warsztatach, potwierdziły potrzebę kontynuacji działań edukacyjnych dla ugruntowania uzyskanych efektów. Druga edycja programu „ABC Zdrowego Żywienia”, została zrealizowana w 2016 roku i była skierowana do dzieci ze szkół podstawowych w wieku 11-13 lat. Cykl warsztatów obejmował 3 bloki tematyczne: żywieniowo-dietetyczny, sensoryczno-konsumencki oraz higieniczno-kulinarny, które realizowane były w oparciu o specjalnie opracowane scenariusze zajęć. II edycja programu koordynowana przez Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW została zrealizowana wspólnie z 7 ośrodkami akademickimi z Krakowa, Wrocławia, Olsztyna, Lublina, Gdyni, Białegostoku i Białej Podlaskiej. W blisko prawie 200 warsztatach edukacyjnych przeprowadzonych w ramach programu wzięło udział ponad 1000 uczniów klas czwartych i pi?tych, z których ponad 40% wywodziło się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Fundacja Carrefour na trzy edycje programu badawczo-edukacyjnego „ABC Zdrowego Żywienia” przekazała ł?cznie 579 505 euro.

http://www.media.carrefour.pl/press_office/xslt/2410/#_ftnref1[1]  Badanie GfK Polonia „Dlaczego edukacja żywieniowa dzieci w Polsce jest potrzebna” przygotowane na zlecenie Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW w Warszawie (sierpień, 2017).

***  

O Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji powstał w 1977 r., jako pierwsza w Polsce i w Europie środkowo-wschodniej placówka akademicka prowadz?ca badania naukowe i dydaktykę w zakresie nauki o żywieniu człowieka. Profil dydaktyczny, w tym edukacyjny oraz badania naukowe Wydziału koncentruj? się na żywieniowych uwarunkowaniach zdrowia i jakości życia w wybranych subpopulacjach; optymalizacji postępowania dietetycznego w profilaktyce i terapii różnych schorzeń; rozwi?zaniach techniczno-technologicznych sprzyjaj?cych innowacyjności i konkurencyjności producentów żywności; kształtowaniu jakości sensorycznej, wartości odżywczej oraz bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, a także ochronie i edukacji konsumentów na rynku żywności oraz szeroko pojętej edukacji żywieniowej skierowanej do różnych grup populacyjnych.  

O Carrefour

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce prawie 900 sklepów w 5 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o ł?cznej powierzchni ponad 230.000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.

Carrefour, światowy lider i referencyjna sieć branży detalicznej, posiada ponad 12 000 sklepów i e-sklepów w ponad 30 krajach. Carrefour jest multilokaln?, multiformatow? i omnikanałow? grup? handlow?, zatrudniaj?c? ponad 384 000 osób na całym świecie i generuj?c? sprzedaż w wysokości 103,7 miliarda euro w 2016 roku. Każdego dnia 13 milionów klientów na całym świecie odwiedza sklepy Carrefour, których wyróżnikiem jest jakość i zaangażowanie w zrównoważony handel.

Polityka biznesu odpowiedzialnego społecznie Grupy Carrefour opiera się na trzech filarach: zwalczanie wszelkich form marnotrawstwa, ochrona bioróżnorodności oraz wsparcie dla partnerów firmy. Wszyscy pracownicy Carrefour Polska przyczyniaj? się do realizacji tej polityki poprzez programy: STOP Marnotrawstwu, Z miłości do Zdrowia oraz Różnorodność.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!