Aktualności firm stowarzyszonych

DK Energy Polska nabywa 100% akcji ZEC Katowice S.A.

<p style="text-align: justify;"><strong>W dniu 1 września 2015 Katowicki Holding Węglowy (KHW) oraz DK Energy Polska, spółka należąca do Grupy EDF, podpisały umowę sprzedaży i nabycia 100% akcji spółki Zakłady Energetyki Cieplnej Katowice S.A. (ZEC Katowice S.A.).</strong><strong></strong><strong></strong></p>

>

Umowa została podpisana w Ministerstwie Skarbu Państwa, w obecności Ministra Wojciecha Kowalczyka – Pełnomocnika   Rz?du do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego oraz Jean-Michel Mazalérat – Prezesa i Dyrektora Zarz?dzaj?cego Dalkia SA (spółki matki DK Energy Polska).

DK Energy Polska złożyła do Katowickiego Holdingu Węglowego najkorzystniejsz? ofertę na zakup 100% akcji Zakładów Energetyki Cieplnej S.A., firmy specjalizuj?cej się w produkcji i dystrybucji ciepła oraz produkcji skojarzonej energii elektrycznej w oparciu o gaz kopalniany, pozyskiwany w  kopalniach Holdingu. Warunkiem sfinalizowania transakcji jest uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia spółki KHW S.A. na zbycie akcji i UOKiK na nabycie ZEC Katowice S.A. przez kupuj?cego.

Oferta DK Energy Polska została złożona w ramach postępowania konkurencyjnego, prowadzonego przez Katowicki Holding Węglowy od maja 2015 roku. Postępowanie to spotkało się z dużym zainteresowaniem na rynku energetycznym – aż 10 podmiotów złożyło oferty wstępne i zostało dopuszczonych do procesu badania – due diligence ZEC Katowice S.A.

Dzięki tej transakcji Katowicki Holding Węglowy pozyskuje stabilnego partnera branżowego, który gwarantuje kontynuację rozwoju spółki ZEC Katowice S.A., dalsz? optymalizację kosztów energetycznych, składaj?cych się na koszt wydobycia węgla oraz maksymalizację wykorzystania metanu w gazie kopalnianym.

Projekt rozwoju działalności ZEC Katowice S.A. zakłada dynamiczny rozwój sieci ciepłowniczych, które w miastach Górnego Śl?ska będ? podstawowym filarem aktywnej polityki ochrony środowiska i likwidacji niskiej emisji.

DK Energy Polska nabywa ZEC Katowice S.A. w ramach aktywnej polityki rozwoju swojej działalności w sektorze sieci ciepłowniczych, kogeneracji i usług energetycznych. Spółka ZEC Katowice S.A. stanie się w najbliższej przyszłości platform? rozwoju usług energetycznych, oferowanych przez Grupę EDF w sektorze przemysłowym i komunalnym na południu Polski.

Spółka ZEC Katowice S.A., prowadzi swoj? dzialalność na terenie Katowic, Mysłowic, Sosnowca i Rudy Śl?skiej gdzie zatrudnia 421 osób. W 2014 roku odnotowala obroty w wysokości 152,2 mln zł. ZEC Katowice S.A. jest liderem w  zakresie wykorzystania gazu kopalnianego w Polsce. Od 2012 spółka dokonała wielu inwestycji w zakresie rozwoju potencjału wykorzystania gazu kopalnianego w kogeneracji, modernizacji sieci ciepłowniczych i redukcji emisji CO2.

***

DK Energy spółka należ?ca do grupy EDF, opracowuje, buduje i zarz?dza lokalnymi systemami energetycznymi, dzięki czemu s? one efektywne ekonomicznie i ekologiczne. DK Energy oferuje swoim klientom innowacyjne rozwi?zania, ukierunkowane na racjonalizację i  optymalizowanie zużycia energii w zakresie dostaw ciepła i chłodu, energii elektrycznej, mediów przemysłowych oraz obsługi technicznej instalacji. Firma jest integratorem różnych usług dostępnych dla klientów w ramach całej Grupy EDF.

KHW S.A. jest jedn? z trzech największych spółek zajmuj?cych się wydobyciem węgla kamiennego w Polsce. Kopalnie Murcki-Staszic, Mysłowice-Wesoła, Wieczorek i Wujek dostarczaj? najlepszej jakości węgle dla odbiorców przemysłowych i komunalnych. Na bazie węgla z kopalń KHW S.A. powstaj? kwalifikowane paliwa węglowe EKORET ? i EKO-FINS ? oraz wysokiej jakości paliwo węglowe ORZECH-E ?. KHW S.A. dostarcza metan wykorzystywany w silnikach gazowych   oraz produkuje certyfikowane kruszywa budowalne i drogowe.

Katowicki Holding Węglowy S.A.
ul. Damrota 16-18, 40-022 Katowice
KRS 0000046994, S?d Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru S?dowego
NIP: 6340013513, Regon 271824478, Kapitał zakładowy spółki: 300 148  440 PLN

KONTAKT  :

Wojciech Jaros
rzecznik@khw.pl
tel. +48 32 757 30 52
kom. +48 693 284 282

DK Energy Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59, 00-120  Warszawa
KRS 0000529593, S?d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru S?dowego
NIP: 5213682546, Regon: 147495252, Kapitał zakładowy spółki: 3 700 000 PLN

KONTAKT  :

Ewa Kucińska
ewa.kucinska@dk-energy.eu
tel. +48 22  530 79 82
kom. +48  603  963 220


 

.
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!