Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons wzmacnia Praktykę Postępowań Sądowych i Arbitrażowych

<p style="text-align: justify;">W połowie czerwca 2015 r. do warszawskiej Praktyki Postępowań Sądowych i Arbitrażowych kancelarii Dentons dołączył zespół doświadczonych prawników z innej międzynarodowej kancelarii prawniczej: adwokat Agnieszka Wojciechowska, adwokat dr Wojciech Wąsowicz i aplikantka adwokacka Anna Leszczyńska.</p>

>

„Cieszymy się, że na przejście do naszego Zespołu decyduj? się najlepsi i najbardziej uzdolnieni prawnicy, których kapitał doświadczeń i wiedzy z pewności? będzie procentować w pracy dla naszych klientów. Aktualnie nasza Praktyka Postepowań S?dowych i Arbitrażowych liczy już ponad 35 prawników, którzy w swojej pracy skupiaj? się wył?cznie na sprawach procesowych. Z perspektywy klientów może stanowić to wartość dodan?, maj?c na uwadze skumulowane doświadczenie tylu prawników procesowych w jednym zespole”, powiedział Wojciech Kozłowski, partner współprowadz?cy Praktykę Postępowań S?dowych i Arbitrażowych w polskim biurze kancelarii Dentons i współzarz?dzaj?cy Praktyk? Sporów S?dowych w Dentons Europe.

Profile prawników

Agnieszka Wojciechowska, counsel, reprezentuje klientów zarówno w postępowaniach przed s?dami państwowymi, jak i  międzynarodowymi oraz polskimi s?dami arbitrażowymi. Doradza w sporach dotycz?cych szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym sporach gospodarczych oraz korporacyjnych. Reprezentuje również klientów w postępowaniach karnych, administracyjnych oraz s?dowo-administracyjnych. Specjalizuje się w problematyce sporów budowlanych, także dotycz?cych inwestycji realizowanych na podstawie Warunków Kontraktowych FIDIC. Reprezentuje inwestorów prywatnych, zamawiaj?cych publicznych, inżynierów kontraktu, wykonawców oraz podwykonawców z różnych sektorów branży budowlanej. Posiada szczególnie bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów dotycz?cych inwestycji drogowych, energetycznych, kolejowych, środowiskowych oraz biurowych.

Dr Wojciech W?sowicz, counsel, specjalizuje się w prowadzeniu spraw cywilnych, gospodarczych i karnych. Reprezentuje klientów przed s?dami powszechnymi oraz polskimi s?dami arbitrażowymi w postępowaniach dotycz?cych sporów w zakresie realizacji umów budowlanych, odpowiedzialności z tytułu wadliwych decyzji administracyjnych, sporów wspólników akcjonariuszy oraz nieuczciwej konkurencji. Zajmuje się również sprawami z pogranicza praktyki bankowej zwi?zanymi z ocen? ryzyka prawnego przy udzielaniu finansowania albo w zwi?zku z naruszeniem zobowi?zań przez kredytobiorców. Był zwi?zany z dotychczasow? międzynarodow? kancelari? prawnicz? od 1996. Prowadził zajęcia z prawa cywilnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, a od 2008 r. wykłada z prawa handlowego, prawa cywilnego materialnego i procesowego dla aplikantów Izby Adwokackiej w Warszawie.

Anna Leszczyńska, senior associate, aplikantka adwokacka, specjalizuje się w zakresie sporów w sprawach cywilnych i gospodarczych rozstrzyganych zarówno przez s?dy powszechne, jak i arbitrażowe, w tym w zakresie sporów budowlanych. Posiada doświadczenie w krajowym i międzynarodowym arbitrażu handlowym (prowadzonym na podstawie regulaminów UNCITRAL, ICC, SAKiG, SA Lewiatan) oraz międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym (m. in. ICSID). Reprezentuje klientów również w sprawach karnych.

***

O Dentons

Dentons to globalna firma prawnicza, dostarczaj?ca klientom rozwi?zania pomagaj?ce odnieść sukces na złożonym, globalnym rynku. Będ?c jedn? z 20 czołowych globalnych marek wśród kancelarii prawniczych (badanie: Acritas 2014 Global Elite Brand Index), Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej oferuj?c innowacyjność i najwyższ? jakość świadczonych usług. Dentons to firma z tradycj? świadczenia usług prawnych sięgaj?c? 1742 roku, utworzona przez poł?czenie międzynarodowej kancelarii Salans LLP, kanadyjskiej – Fraser Milner Casgrain LLP (FMC) oraz międzynarodowej kancelarii SNR Denton. Zespół Dentons to ponad 2600 prawników w 75 biurach i 50 krajach Afryki, Azji i obszaru Pacyfiku, Kanadzie, Azji Środkowej, Europie, na Bliskim Wschodzie, na Kaukazie, w Rosji i w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw, oraz w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Dentons obsługuje prywatne przedsiębiorstwa, spółki publiczne, rz?dyi agencje rz?dowe, małe i średnie przedsiębiorstwa, start-upy oraz osoby prywatne na poziomie lokalnym, regionalnymi globalnym.

Więcej informacji udziela:

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | E: beata.niemczuk(@)dentons.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!