Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons wkracza do Ameryki Łacińskiej

<p style="text-align: justify;">Globalna firma prawnicza Dentons ogłosiła, że zamierza rozpocząć działalność w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów, rozważając połączenie z kolumbijską kancelarią Cárdenas &amp; Cárdenas oraz meksykańską kancelarią López Velarde, Heftye y Soria (LVHS). To kolejna inicjatywa rozwoju: niedawno Dentons ogłosił zwiększenie obecności w regionie Pacyfiku poprzez połączenie z australijską firmą Gadens i singapurską firmą Rodyk i sformalizował historyczne połączenie w Chinach. Dzięki tym inicjatywom Dentons stał się największą firmą prawniczą na świecie.</p>

>

Ameryka Łacińska i Karaiby, których gospodarki dynamicznie się rozwijaj?, s? kluczowymi rynkami dla naszych klientów” - powiedział Joe Andrew, Przewodnicz?cy Rady Dentons. „Rozpoczęcie działalności w tym regionie poprzez obecność w dwóch z czterech kluczowych gospodarek i czerpanie z doświadczeń firm, które s? znane z wysokiej jakości usług, jest kluczowe w realizacji naszej strategii, polegaj?cej na zapewnianiu dostępu do utalentowanych prawników, wszędzie tam gdzie klienci tego oczekuj?”.

Obydwie firmy maj? wiod?ce pozycje na lokalnych rynkach, a także ogromne doświadczenie w praktykach i sektorach w których działa Dentons” - powiedział Elliott Portnoy, Globalny Partner Zarz?dzaj?cy Dentons. „Wielu naszych klientów już prowadzi działalność w Meksyku, Kolumbii i innych krajach regionu Ameryki Łacińskiej. Rozważane poł?czenie z Cárdenas & Cárdenas i LVHS wniesie ponad stuletnie doświadczenie, zdobyte w lokalnych społecznościach oraz kluczowych obszarach prawa”.

Od przeszło stu lat jesteśmy wiod?c? firm? prawnicz? w Kolumbii, a także jedn? z pierwszych, która współpracowała z zagranicznymi inwestorami prowadz?cymi działalność w tym kraju. Jesteśmy gotowi na nowy etap rozwoju. Jesteśmy przekonani, że globalizacja usług prawniczych stała się faktem i doł?czenie do firmy o tak znacz?cej i ugruntowanej pozycji oraz tak dużym zasięgu jak Dentons to właściwa decyzja. Poł?czenie zapewni nam globalny zasięg oraz dostęp do eksperckiej wiedzy, z której przy zachowaniu tradycji wysokiej jakości usług, będ? mogli czerpać nasi obecni i przyszli klienci ” - powiedział Bernardo Cárdenas, Partner Zarz?dzaj?cy Cárdenas & Cárdenas.

Od ponad 20 lat jesteśmy liderem usług prawnych w sektorach m.in. energetycznym, infrastrukturalnym i telekomunikacyjnym w Meksyku. Jesteśmy przekonani, że doł?czenie do Dentons, największej prawniczej firmy na świecie, która w tak krótkim czasie zdobyła tak istotn? pozycję na rynku usług prawniczych na świecie, znacz?co zwiększy nasze możliwości i pozwoli nam kontynuować świadczenie doskonałej jakości usług międzynarodowym klientom w Meksyku oraz meksykańskim klientom wszędzie tam, gdzie obecny jest Dentons” - powiedział Rogelio Lopez-Velarde, Założyciel i Przewodnicz?cy Rady firmy LVHS.

Dzięki poł?czeniu Cárdenas & Cárdenas, LVHS i Dentons, będ? w stanie wykorzystać swoje atuty i uzupełniać się w następuj?cych praktykach i sektorach:

  • arbitraż i postępowania s?dowe: Cárdenas & Cárdenas posiada liczny i doświadczony zespół procesowy, który reprezentuje klientów w wielu lokalnych sprawach i postępowaniach arbitrażowych, a także w arbitrażach międzynarodowych;
  • bankowość i finanse: każda z firm dysponuje uznan? praktyk? bankowości i finansów, obsługuj?cych największe światowe banki, a także ważne lokalne instytucje finansowe w regionie;
  • prawo spółek: praktyki prawa spółek w poszczególnych firmach s? głęboko zakorzenione w lokalnych społecznościach, z których się wywodz?. Dentons świadczy usługi z tej dziedziny prawa dla klientów z sektorów energetycznego, nieruchomości, bankowości i finansów, projektów infrastrukturalnych, ochrony zdrowia i produkcyjnego. Lokalnych i międzynarodowych klientów z tych sektorów obsługuje także Cárdenas & Cárdenas, zaś grono klientów LVHS w tej dziedzinie obejmuje dostawców i odbiorców ropy naftowej i gazu ziemnego, przedsiębiorstwa energetyczne, firmy produkcyjne z różnych sektorów (w tym motoryzacyjnego), międzynarodowe instytucje finansowe oraz wiod?ce firmy telekomunikacyjne i przedsiębiorstwa medialne;
  • energetyka: rozważane poł?czenie oznacza siln? synergię, większych i mniej licznych zespołów zajmuj?cych się prawem energetycznym w każdej z firm. W przypadku Meksyku oznacza to wzmocnienie wiod?cej roli LVHS, jako najbardziej rozpoznawalnej praktyki energetycznej na tym rynku w bardzo istotnym momencie z punktu widzenia gospodarki państwa, której sektor energetyczny otwiera się na prywatne inwestycje. Powszechnie znana jest także wieloletnia obecność Cárdenas & Cárdenas w sektorze energetycznym;
  • własność intelektualna: Cárdenas & Cárdenas jest liderem w dziedzinie prawa własności intelektualnej i zagadnień dotycz?cych ochrony danych osobowych, w tym prawa do autonomii informacyjnej. Oferuje kompleksowe doradztwo podmiotom lokalnym i zagranicznym, uzupełniaj?c globalny zasięg praktyki Dentons w tym zakresie;
  • projekty infrastrukturalne: proponowane poł?czenie firm, które od wielu lat doradzaj? w realizacji projektów infrastrukturalnych stworzy możliwość międzyregionalnej wymiany wiedzy i doświadczeń w tym zakresie;
  • górnictwo i zasoby naturalne: podobnie jak w przypadku sektora energetycznego, międzynarodowe firmy wydobywcze, prowadz? działalność na każdym kontynencie. Dzięki proponowanemu poł?czeniu, powstałaby firma prawnicza, która mogłaby doradzać im w każdym regionie;
  • telekomunikacja: jakość usług Dentons, podobnie jak jakość usług LVHS w tym sektorze w Meksyku, s? unikalne. Proponowane poł?czenie stwarza pole do współpracy globalnego lidera z liderem meksykańskim, dzięki czemu firma będzie mogła wspierać klientów we wszystkich zagadnieniach dotycz?cych telekomunikacji, od specjalistycznych kwestii regulacyjnych po prace transakcyjne.

Zainteresowanie Dentons regionem po raz pierwszy zostało zasygnalizowane w ubiegłym roku, kiedy firma powołała Jorge Alers na stanowisko Partnera Zarz?dzaj?cego dla Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Jorge Alers koncentruje się na realizacji strategii firmy w zakresie fuzji w Meksyku, Ameryce Centralnej i Południowej oraz na Karaibach. Przed doł?czeniem do zespołu Dentons Jorge Alers pełnił funkcję Szefa Działu Prawnego w Między-Amerykańskim Banku Rozwoju (Inter-American Development Bank).

To kolejna inicjatywa rozwoju po 10 ogłoszonych już w roku 2015, które obejmuj?: poł?czenia w Chinach, Stanach Zjednoczonych, Australii, Singapurze i Luksemburgu; otwarcie biura w Johannesburgu w Afryce, gdzie jako pierwsza globalna firma Dentons osi?gn?ł status Level 1 Broad-Based Black Economic Empowerment; doł?czenie 50-osobowego zespołu prawników do biura w Budapeszcie; otwarcie biura w Mediolanie w ubiegłym miesi?cu, a także stworzenie NextLaw Labs, innowacyjnej platformy, która koncentruje się na rozwoju, wdrażaniu i inwestowaniu w nowe technologie i procesy, aby przekształcać praktykę prawa na całym świecie.

Więcej informacji na temat poł?czenia można znaleźć na stronie internetowej: www.dentonscombination.com.

  ***

O Dentons

Dentons to pierwsza na świecie, prawdziwie policentryczna, globalna firma prawnicza. Będ?c jedn? z 20 firm na Indeksie Elitarnych Globalnych Firm Acritas 2015, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej, oferuj?c innowacyjność i bezkompromisow? jakość doradztwa. Dzięki zrozumieniu lokalnych uwarunkowań, kluczowych dla realizacji celów biznesowych, pomyślnego przeprowadzenia transakcji lub zakończenia sporu, Dentons zapewnia przewagę konkurencyjn? na coraz bardziej złożonym i globalnym świecie, w społecznościach, w których klienci firmy chc? prowadzić działalność. Teraz, jako największa na świecie firma prawnicza, Dentons tworzy i oferuje rozwi?zania biznesowe dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów prywatnych i publicznych, w skali regionalnej, krajowej i globalnej, w ponad 125 lokalizacjach w ponad 50 krajach. www.dentons.com  

O Cárdenas & Cárdenas

Cárdenas & Cárdenas Abogados świadczy usługi na rzecz klientów lokalnych i międzynarodowych, kład?c nacisk na standardy etyczne i profesjonalizm. Dysonujemy zespołem wykwalifikowanych prawników i doradców, którzy w pracy koncentruj? się na efektywnym i wydajnym reagowaniu na potrzeby naszych klientów, zapewniaj?c im najwyższ? jakość usług na rynku. Firma doradzała i pomogła osi?gn?ć cele biznesowe wielu lokalnym i międzynarodowym klientom prowadz?cym działalność w Kolumbii, a także klientom kolumbijskim, których reprezentowała w transakcjach międzynarodowych.

www.cardenasycardenas.com

O López Velarde, Heftye y Soria (LVHS)

López Velarde, Heftye y Soria (LVHS) koncentruje się na zapewnieniu klientom najwyższej jakości obsługi prawnej. Firma dysponuje zespołem wykwalifikowanych prawników, którzy specjalizuj? się w prawnych i regulacyjnych zagadnieniach dotycz?cych złożonych projektów infrastrukturalnych, finansów, strategicznych aliansów, fuzji i przejęć. Firma ma siln? pozycję na rynku meksykańskim dzięki reprezentacji lokalnych i międzynarodowych klientów w sektorach energetycznym, infrastrukturalnym i telekomunikacyjnym, w których jest uznawana za lidera.

www.lvhs.com.mx

Kontakt dla mediów:

Ashley Burke, Global Director of Communications, Dentons, ashley.burke(@)dentons.com, +1 202 408 3255

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!