Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons publikuje globalny przewodnik na temat rozwiązywania sporów

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Kancelaria Dentons opublikowała swój pierwszy przewodnik </strong><em><strong>Global Litigation and Dispute Resolution Q&amp;A Guide</strong></em><strong>, który zawiera komentarz na temat procedur rozwiązywania sporów obowiązujących w 27 krajach świata.</strong></span></p>

>

Publikacja z założenia nie stanowi wyczerpuj?cej porady na temat rozwi?zywania sporów w wymienionych krajach. Została przygotowana w formie pytań i odpowiedzi na kluczowe zagadnienia w takich tematach jak główne metody rozwi?zywania sporów, postępowania s?dowe i sporne, koszty procesów i ich finansowanie, środki zabezpieczenia roszczeń, rodzaje ochrony prawnej udzielanej przez s?dy, postępowania dowodowe, transgraniczne postępowania sporne, oraz alternatywne metody rozwi?zywania sporów w państwach Azji, Europy i obu Ameryk oraz w Australii.

Jestem przekonany, że ta publikacja ułatwi planowanie strategii sporów i wybór najbardziej efektywnej drogi procesowej naszym klientom. Dzięki zasięgowi Dentons było możliwe przygotowanie szerokiego i cennego materiału, który pokazuje jak bardzo różni? się od siebie mechanizmy rozstrzygania sporów na całym świecie oraz pomaga je zrozumieć bazuj?c na autentycznych doświadczeniach naszych ekspertów.” Powiedział Wojciech Kozłowski, partner, współkieruj?cy praktyk? rozwi?zywania sporów Dentons w Europie.

Eksperci z praktyki Postępowań S?dowych i Rozwi?zywania Sporów Dentons maj? doświadczenie w prowadzeniu wielorakich postępowań i sporów, w tym sporów z zakresu bankowości, sporów zwi?zanych ze stosunkiem spółki, arbitrażu międzynarodowego, pozwów grupowych, sporów z zakresu własności intelektualnej, postępowań s?dowo-administracyjnych, postępowań antymonopolowych, postępowań z zakresu unijnego prawa konkurencji, a także postępowań dotycz?cych kontroli wewnętrznej i przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu.

W oparciu o duże doświadczenie, wiedzę oraz szczegółow? ocenę sprawy, prawnicy z praktyki Postępowań S?dowych i Rozwi?zywania Sporów Dentons tworz? indywidualne strategie procesowe uwzględniaj?ce cele biznesowe klientów. Zespół Dentons stosuje odpowiednie narzędzia i sposoby działania na każdym etapie sprawy, określaj?c i kontroluj?c wspólnie z klientem ryzyka dotycz?ce kosztów prowadzenia sporu oraz minimalizuj?c prawdopodobieństwo powstania kolejnego sporu s?dowego w przyszłości.

Przewodnik Global Litigation and Dispute Resolution Q&A Guide jest dostępny do pobrania w wersji angielskiej ze strony Dentons.

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie  rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

Kontakt dla mediów:  

Przemek Pohrybieniuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 24| M: +48  502  416 400
E: przemek.pohrybieniuk(@)dentons.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!