Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons ogłasza połączenie z dwiema elitarnymi kancelariami prawniczymi na Mauritiusie

<p style="text-align: justify;">Kancelaria Dentons zrealizowała wcześniej ogłoszoną transakcję połączenia z dwiema firmami na Mauritiusie, które obecnie stworzą oddział Dentons Mauritius, co stanowi kolejny etap realizacji strategii budowy panafrykańskiej kancelarii prawniczej.</p>

>

Kancelaria Mardemootoo Solicitors została założona w roku 1971 i jest uznawana za jedn? z wiod?cych i największych kancelarii na Mauritiusie. Prowadzi praktykę multidycyplinarn?: arbitrażow?, sporów s?dowych i doradztwa prawnego. Specjalizuje się w prawie lotniczym, bankowości i finansach, rynkach kapitałowych, prawie handlowym, prawie spółek, nieruchomościach, prawie podatkowym oraz telekomunikacyjnym. W kategorii Rozwi?zywanie sporów, kancelaria ta znalazła się w rankingach General Business Law oraz General Business Law, publikowanych przez Chambers Global na przestrzeni kolejnych lat: 2014, 2015, 2016 oraz 2017.

Balgobin Chambers to zespół adwokacki, którego pocz?tki sięgaj? lat czterdziestych ubiegłego wieku. Zespół obsługuje zarówno transakcje gospodarcze, jak i spory s?dowe we wszystkich dziedzinach prawa, w tym z zakresu prawa cywilnego, handlowego, spółek, pracy i własności intelektualnej. W szczególności specjalizuje się zaś w transakcjach transgranicznych oraz w fuzjach i przejęciach. Kancelaria również znalazła się w rankingu General Business Law publikowanym przez Chambers Global w latach 2014 - 2017.

Ostatnie poł?czenia z obydwiema kancelariami zapewni? klientom Dentons dostęp do doświadczenia i talentu prawników zatrudnionych w 77 krajach świata. Dzięki temu Dentons zdobywa unikaln? pozycję na rynku, zapewniaj?c swoim klientom wysokiej jakości usługi prawnicze na całym świecie.

Na pocz?tku października Dentons poł?czyła się również z elitarn? kancelari? Hamilton, Harrison & Matthews w Kenii (więcej informacji: www.dentons.com/pl/whats-different-aboutdentons/connecting-you-to-talented-lawyers-around-the-globe/news/2018/october/dentons-launchescombination-with-elite-firm-in-kenya).

„Poł?czenia z elitarnymi kancelariami na Mauritiusie zapewni? Dentons jeszcze silniejsz? obecność na kontynencie afrykańskim, stanowi?c kolejny krok w realizacji naszej strategii rozwoju działalności w Afryce, gdzie zamierzamy stać się panafrykańsk? kancelari? o zasięgu szerszym niż konkurencja”, powiedział Elliott Portnoy, Globalny Partner Zarz?dzaj?cy Dentons.

Mauritius ma jeden z największych PKB wśród krajów afrykańskich. Stanowi naturaln? bramę dla inwestycji płyn?cych zarówno z Europy do Afryki, jak i w odwrotnym kierunku. Jest także portalem do Azji, oferuj?c inwestorom stabilne środowisko ekonomiczne i polityczne, nowoczesn? infrastrukturę i sprawny system s?downictwa.

„Klienci maurytyjscy, a także klienci zagraniczni zainteresowani prowadzeniem działalności w tym kraju, będ? korzystać z wysokiej jakości obsługi prawnej na prawdziwie globaln? skalę, któr? może zaoferować tylko Dentons”, powiedział Joe Andrew, Globalny Przewodnicz?cy Dentons. „Nasi klienci maj? dostęp do dogłębnej lokalnej wiedzy, któr? zapewniaj? prawnicy praktykuj?cy w lokalnym środowisku i z niego się wywodz?cy”.

Mauritius to najbardziej zaawansowany rynek finansowy Afryki i kraj otwieraj?cy afrykański ranking państw pod względem łatwości prowadzenia działalności gospodarczej za rok 2016 (Top African Countries for Ease of Doing Busness Index). Na Mauritiusie jest zarejestrowanych ponad 32 000 podmiotów typu offshore, z których wiele koncentruje się na obrocie gospodarczym z Chinami, Indiami i Republik? Południowej Afryki.

„Poł?czenia na Mauritiusie, kraju o bardzo dużym potencjale i bardzo wysokim PKB, to dwa duże kroki na drodze do realizacji naszej strategii dla kontynentu afrykańskiego”, powiedział Noor Kapdi, szef Dentons na region Afryki i partner zarz?dzaj?cy oddziałem Dentons w RPA.

Ogłoszenie poł?czenia z dwiema kancelariami na Mauritiusie to kolejna transakcja następuj?ca tuż po dokonanym na pocz?tku tego miesi?ca poł?czeniu z Hamilton, Harrison & Mathews, elitarn? i jedn? z najstarszych kancelarii prawnych w Kenii. Kancelaria Dentons jest obecna na afrykańskim rynku od 1964 roku, kiedy to otwarto biuro w Kairze, stolicy Egiptu. Dentons ma ponadto oddziały w marokańskiej Casablance, a także w Johannesburgu i Kapsztadzie, dwóch ośrodkach miejskich położonych w RPA. Dzisiejsze poł?czenie z maurytyjskimi firmami pozwalaj? Dentons kontynuować strategię rozwoju działalności w Afryce, gdzie zamierza stać się panafrykańsk? kancelari? o szerszym niż konkurencja zasięgu na tym kontynencie.

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

Kontakt dla mediów:

Przemek Pohrybieniuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 24| M: +48 502 416 400
E: przemek.pohrybieniuk@dentons.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!