Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons, NextLaw Labs i IBM Cloud zasilają prawnicze startupy techniczne

<p style="text-align: justify;"><strong>ROSS Intelligence Inc., startup rozwijający aplikację doradztwa prawnego w oparciu o system IBM Watson, pierwszą firmą w portfolio NextLaw Labs.</strong></p>

>

Dentons, globalna firma prawnicza, ogłosiła dzisiaj, że NextLaw Labs – platforma współpracy w zakresie innowacji, wspólnie z IBM stworzy platformę wykorzystuj?c? IBM Cloud, aby umożliwić startupom sprawniejsze tworzenie i wdrażanie aplikacji prawnych. NextLaw Labs podpisała również umowę z ROSS Intelligence Inc., startupem rozwijaj?cym aplikacje doradztwa prawnego w oparciu o system IBM Watson.

We współpracy z IBM, NextLaw Labs zapewni prawniczym startupom technicznym dostęp do IBM Cloud i IBM Global Entrepreneur Program for Cloud Startups. Firmy te będ? miały również dostęp do Bluemix, platformy IBM, będ?cej największym Cloud Foundry na świecie. Tworz?c tego typu model prawny, NextLaw Labs będzie aktywnym technologicznym inwestorem, akceleratorem i inkubatorem przedsiębiorczości koncentruj?cym się na tworzeniu nowych produktów i usług, które zmieni? sposób świadczenia usług prawnych, usprawni? i ulepsz? obsługę oraz rozwi?zania oferowane klientom.

Bluemix składa się z przyjaznego dla deweloperów katalogu, który zawiera ponad 100 narzędzi i usług najbardziej znanych technologii typu open-source. W poł?czeniu z rozwi?zaniami dostarczanymi przez IBM i usługami osób trzecich, Bluemix pozwoli startupom skoncentrować się na tworzeniu na skalę masow? aplikacji działaj?cych w chmurze, przeznaczonych dla sektora prawniczego.

Jest to ważny moment w naszej profesji. Poł?czenie największej na świecie firmy prawniczej z wiod?cym na świecie dostawc? technologii, to tylko jedno z rozwi?zań, nad którym pracuje NextLaw Labs w celu przekształcenia branży prawniczej. Skupiaj?c się na wykorzystaniu nowych technologii, chcemy móc pracować m?drzej i ostatecznie obniżać koszty ponoszone przez naszych klientów. Nasze interesy oraz interesy naszych klientów s? jednym i tym samym” – powiedział Joe Andrew, Global Chairman Dentons.

Pierwsza firma w portfolio NextLaw Labs

NextLaw Labs podpisała umowę z pierwsz? firm? w swoim portfolio, ROSS Intelligence Inc., funkcjonuj?c? w ramach systemu Watson Ecosystem. ROSS Intelligence Inc. rozwija ROSS, aplikację doradztwa prawnego opart? na IBM Watson, której celem jest usprawnienie analiz prawnych – przełoży się to na oszczędność czasu prawników i kosztów klientów.   Watson, oprogramowanie klasy cognitive computing, umożliwia prawnikom zadanie pytania w ojczystym języku, w sposób w jaki prosiliby o pogłębion? analizę realn? osobę. Aplikacja ROSS przegl?da akty prawne i zbiera informacje, na podstawie których wyci?ga wnioski i generuje kompleksow? analizę.

Wraz z rozwojem platformy NextLaw Labs nasi prawnicy uzyskuj? szybki dostęp do narzędzi, które pomagaj? im osi?gać lepsze wyniki, a klienci odnosz? korzyść z nowoczesnych technologii, które nie s? jeszcze dostępne na rynku” – powiedział Elliot Portnoy, Global Chief Executive Officer Dentons.

Technologia jest i będzie prawdziwym wyróżnikiem w branży prawniczej” – tłumaczy Dan Jasen, CEO NextLaw Labs. „Potencjał takich firm jak ROSS pokazuje, jak zmienia się podejście do rozwi?zywania spraw klienckich. NextLaw Labs chce uczestniczyć w przekształcaniu możliwości, jakie stwarzaj? nowe technologie, w konkretn? ofertę dla rynku prawnego” – dodaje Dan Jansen.

Zanim aplikacja będzie ogólnodostępna na rynku prawniczym, prawnicy i specjaliści z Dentons będ? kontynuować współpracę z ROSS poprzez NextLaw Labs, w celu rozbudowy i udoskonalenia zbioru danych prawnych i doświadczeń.

***

O Dentons
Dentons to globalna firma prawnicza, której celem jest zapewnianie przewagi konkurencyjnej dla klientów na coraz bardziej złożonym i globalnym świecie. Będ?c jedn? z 20 firm na Indeksie Elitarnych Globalnych Firm Acritas 2014, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej, oferuj?c innowacyjność i bezkompromisow? jakość doradztwa.   Do dyspozycji klientów Dentons jest 3 tys. prawników i specjalistów w ponad 80 biurach zlokalizowanych w ponad 50 krajach. Czerpi?c z dziedzictwa i doświadczeń prawniczych sięgaj?cych roku 1742 oraz bazuj?c na atutach naszych firm założycielskich, tj. Salans, Fraser Milner Casgrain (FMC), SNR Denton i McKenna Long & Aldridge, Dentons działa na rzecz klientów lokalnych, regionalnych i globalnych, prywatnych i publicznych. www.dentons.com

O NextLaw Labs

NextLaw Labs jest platform? globalnej współpracy w zakresie innowacji, koncentruj?c? się na rozwoju, wdrażaniu oraz inwestycjach w nowe technologie, która przeobrazi sposób świadczenia usług prawniczych na świecie. Celem platformy NextLaw Labs jest opracowanie pakietu nowych technologii, które całkowicie zmieni? sposób świadczenia usług prawnych, usprawni? obsługę i ulepsz? rozwi?zania dla klientów, wspieraj?c przy tym działalność transgraniczn? w dzisiejszej globalnej gospodarce. Kancelaria Dentons wraz z tysi?cami pracuj?cych na jej rzecz prawników i specjalistów z całego świata będzie głównym podmiotem wspieraj?cym to przedsięwzięcie oraz jego wiod?cym inwestorem, służ?c przy tym jako światowy poligon doświadczalny dla nowych produktów, usług i innych koncepcji, które będ? sprawdzane, pilotowane i skalowane.

Więcej informacji udzielaj?:

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | E: beata.niemczuk(@)dentons.com

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 15 | E: kamila.lewandowska(@)dentons.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!