Decyzja określająca a decyzja ustalająca zobowiązanie podatkowe

<h4 style="text-align: justify;">Zobowiązanie podatkowe może powstać na dwa sposoby tj. z mocy prawa lub w wyniku doręczenia decyzji organu podatkowego. Związane z tym są dwa rodzaje decyzji wydawanych przez organy podatkowe: decyzja określająca i ustalająca.</h4>

>

Decyzja określaj?ca  jest zobowi?zaniem podatkowym maj?cym charakter deklaratoryjny. Oznacza to, że przekształcenie obowi?zku podatkowego w zobowi?zanie podatkowe następuje z mocy prawa. Decyzja określaj?ca, co do zasady ma zastosowanie w podatkach, w których podatnik sam oblicza jego wysokość (podatek dochodowy, VAT). Jeżeli organ podatkowy zakwestionuje wysokość podatku samodzielnie obliczon? przez podatnika, wydaje decyzję określaj?c? kwotę tego podatku w innej wysokości. Zatem decyzja określaj?ca sama  w sobie nie tworzy zobowi?zania podatkowego, a jedynie stwierdza fakt jego niedopełnienia w należytej wysokości i istnienie wynikaj?cych z tego zaległości podatkowej. W takim przypadku odsetki za zwłokę s? naliczane od daty, w której powstała pierwotna zaległość podatkowa i nie zależ? od daty doręczenia ww. decyzji.

Z kolei  decyzja ustalaj?ca  ma charakter konstytutywny. W tym przypadku uprawnienia lub obowi?zki nie wynikaj? bezpośrednio z ustawy, lecz s? nadawane z mocy władztwa administracyjnego: organ określa wysokość zobowi?zania podatkowego, a termin jego zapłaty liczony jest od momentu doręczenia decyzji podatnikowi. Decyzja ustalaj?ca może tworzyć, zmieniać, a nawet uchylać stosunek prawny.   Decyzja ustalaj?ca dotyczy niektórych podatków lokalnych, takich jak podatek rolny, leśny, od nieruchomości.

Obu zagadnieniom poświęcony jest art. 21 Ordynacji Podatkowej ( ?1 pkt.1 i  ?3 dot. decyzji deklaratoryjnej,  ? 1 pkt 2 i  ? 5 dot. decyzji konstytutywnej).

Autor: Katarzyna Głos, Tax Department

Tel.:  +48 223 132 950

Email:  poland@accace.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Regulatorzy finansowi w obliczu wyzwań

Celem organów regulacyjnych pozostaje wspieranie stabilności podmiotów świadczących usługi finansowe oraz opracowywanie mechanizmów naprawczych,...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!