Analizy i badania

Decyzja FOMC w centrum uwagi polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;"><strong>W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich zwiększyły się do poziomu 1,795 (wzrost o 11pb), obligacji 5-letnich do poziomu 2,473 wzrost o 22pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 3,122 (wzrost o 21pb).</strong></p>

>

Przez przeważaj?c? część ubiegłego tygodnia mieliśmy do czynienia ze wzrostem rentowności polskich obligacji na całej długości krzywej dochodowości. Naszym zdaniem był on zwi?zany ze wzrostem ryzyka politycznego w Polsce, co znalazło odzwierciedlenie w zwiększeniu spreadu pomiędzy benchmarkowymi polskimi a benchmarkowymi niemieckimi i amerykańskimi obligacjami. Dodatkowe wsparcie dla takiej oceny stanowi wzrost spreadu pomiędzy rentownościami 5-letnich polskich obligacji i stawk? 5-letniej transakcji IRS, odzwierciedlaj?cy zwiększenie ryzyka kredytowego w Polsce. W czwartek miała miejsce aukcja zamiany długu, na której Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 2-, 6- i 11-letnich terminach zapadalności odkupuj?c jednocześnie obligacje zapadaj?ce w 2016 r. Popyt na sprzedawane obligacje wyniósł 7,53 mld zł przy podaży równej 6,69 mld zł. Aukcja nie miała istotnego wpływu na krzyw? dochodowości.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie środowe posiedzenie FOMC, na którym najprawdopodobniej rozpoczęty zostanie cykl zacieśniania polityki monetarnej. W przypadku realizacji naszego scenariusza zakładaj?cego podwyżkę stóp procentowych oczekujemy wzrostu rentowności polskich obligacji na całej długości krzywej dochodowości. Pozostałe dane z pierwszej części tygodnia (bilans płatniczy, inflacja, zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce, indeks NY Empire State, liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę, produkcja przemysłowa w USA) pozostan? naszym zdaniem w cieniu decyzji FED. Czwartkowe krajowe dane (produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna), które w naszej ocenie okaż? się wyższe od konsensusu rynkowego, mog? oddziaływać w kierunku dalszego wzrostu rentowności polskich obligacji. Czwartkowe indeksy Ifo oraz Philadelphia FED będ? miały w naszej ocenie ograniczony wpływ na rynek.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!