Analizy i badania

Dane z rynku pracy w USA w centrum uwagi rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich wzrosły do poziomu 1,652 (wzrost o 1pb), obligacji 5-letnich obniżyły się do poziomu 2,094 (spadek o 5pb), a obligacji 10-letnich zwiększyły się do poziomu 2,678 (wzrost o 7pb).</p>

>

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami w poniedziałek mieliśmy do czynienia z wystromieniem krzywej dochodowości, co zwi?zane było ze zwycięstwem partii Prawa i Sprawiedliwość w wyborach parlamentarnych, w których uzyskała absolutn? większość głosów w Sejmie. Samodzielne rz?dy PiS oznaczaj?, iż PiS i wywodz?cy się z tej partii Prezydent A. Duda wybior? 8 członków nowej RPP. Bior?c pod uwagę wypowiedź autora programu gospodarczego PiS H. Kowalczyka sprzed dwóch tygodni (por. MAKROmapa z 26.10.2015), można oczekiwać, że zmiana składu RPP przyczyni się do zmiany funkcji reakcji Rady w kierunku silniejszego wspierania wzrostu gospodarczego. Wynik wyborów zwiększył tym samym oczekiwania inwestorów na obniżki stóp procentowych w Polsce - obecnie konsensus rynkowy zakłada obniżkę stóp o 50 pb w I poł. 2016 r., a kontrakty FRA wyceniaj? niepełn? obniżkę stóp o 50 pb w 2016 r. We wtorek i w środę rentowności polskich obligacji kontynuowały spadki na całej długości krzywej dochodowości. W czwartek i pi?tek mieliśmy do czynienia z obniżeniem cen polskich obligacji na całej długości krzywej w reakcji na jastrzębi wydźwięk komunikatu po środowym posiedzeniu FOMC, który zwiększył oczekiwania inwestorów na zacieśnienie polityki monetarnej w USA. W czwartek miała również miejsce aukcja długu, na której Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 2-, 6- i 11-letnich terminach zapadalności za 8,085 mld zł, przy popycie równym 10,655 mld zł. Aukcja nie spotkała się ze znacz?c? reakcja rynku.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będ? pi?tkowe dane z amerykańskiego rynku pracy oraz dzisiejsza publikacja indeksu ISM w amerykańskim w przetwórstwie. Oczekujemy, że sumaryczny wpływ odczytów będzie lekko negatywny dla cen polskich obligacji. Pozostałe dane z USA (indeks ISM w poza przetwórstwem), wstępny odczyt krajowej inflacji, indeks PMI dla polskiego przetwórstwa, a także konferencja po posiedzeniu RPP nie spotkaj? się w naszej ocenie ze znacz?c? reakcj? rynku.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!