Analizy i badania

Dane z Polski mogą umocnić złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,3766 (osłabienie złotego o 0,6%).</p>

>

W poniedziałek od samego rana złoty oraz inne waluty regionu traciły na wartości. Bior?c pod uwagę brak publikacji ważnych danych makroekonomicznych tego dnia najprawdopodobniej była to korekta po utrzymuj?cej się dwa tygodnie temu aprecjacji walut rynków wschodz?cych (por. MAKROmapa z 9.12.2017). We wtorek na otwarciu złoty częściowo nadrobił straty z poprzedniego dnia i do pi?tku jego kurs był stabilny oscyluj?c wokół poziomu 4,37 za euro, czemu sprzyjał ubogi kalendarz wydarzeń makroekonomicznych. W pi?tek po południu mieliśmy do czynienia z podwyższon? zmienności? kursu polskiej waluty z uwagi na niepewność zwi?zan? z wieczorn? aktualizacj? ratingu Polski przez agencje Moody’s i Fitch (patrz powyżej).

Pi?tkowe decyzje agencji ratingowych Fitch i Moody’s o utrzymaniu dotychczasowej oceny wiarygodności kredytowej Polski były zgodne z oczekiwaniami rynku, a tym samym nie będ? miały one naszym zdaniem istotnego wpływu na kurs złotego. W tym tygodniu kluczowe dla kursu złotego będ? czwartkowe krajowe dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. W przypadku realizacji naszych prognoz sumaryczny wpływ danych będzie lekko pozytywny dla kursu polskiej waluty. Istotne dla złotego będzie w naszej ocenie również czwartkowe posiedzenie EBC, które będzie oddziaływało w kierunku podwyższonej zmienności jego kursu. Pozostałe krajowe dane (zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw), dane z USA (produkcja przemysłowa, liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę oraz indeksy Philadelphia FED i NY Empire State), a także dane z Chin (PKB w IV kw., sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, inwestycje w aglomeracjach miejskich) nie spotkaj? się w naszej ocenie ze znacz?c? reakcj? rynku. Ewentualny wpływ zaplanowanego na pi?tek inauguracyjnego przemówienia D. Trumpa na kurs złotego zmaterializuje się w kolejnym tygodniu (patrz wyżej).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!