Analizy i badania

Dane o zatrudnieniu w USA w centrum uwagi polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2- letnich zwiększyły się do poziomu 1,772 (wzrost o 3pb), obligacji 5-letnich do poziomu 2,352 (wzrost o 8pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 2,922 (wzrost o 12pb).</p>

>

Od poniedziałku do pi?tku utrzymywał się wzrost rentowności polskich obligacji widoczny na całej długości krzywej dochodowości. Towarzyszyło mu zwiększenie spreadu pomiędzy polskimi a amerykańskimi i niemieckimi benchmarkowymi obligacjami. W tym samym czasie doszło do obniżenia spreadu pomiędzy węgierskimi a polskimi obligacjami oraz wzrostu ryzyka kredytowego w Polsce (zwiększenia spreadu pomiędzy rentownościami 5-letnich polskich obligacji i stawk? 5-letniej transakcji IRS). Wskazuje to, że ubiegłotygodniowy spadek cen polskiego długu wynikał głównie z czynników krajowych i w naszej ocenie najprawdopodobniej zwi?zany był z rekonstrukcj? rz?du w Polsce  i dymisj? ministra finansów, sygnalizuj?c? wzrost niepewności dotycz?cej perspektyw finansów publicznych.

Opublikowane dzisiaj rano wyniki badań koniunktury (PMI) dla polskiego przetwórstwa s? w naszej ocenie lekko negatywne dla rentowności polskich obligacji. W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będ? dane nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA. W przypadku realizacji naszej prognozy zbliżonej do konsensusu rynkowego uważamy, że wpływ tych danych na ceny polskiego długu będzie ograniczony. Oczekujemy, że neutralne dla rentowności polskich obligacji będ? również wyniki badań koniunktury w USA (indeksy ISM dla przetwórstwa oraz poza przetwórstwem i środowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej dotycz?ca stóp procentowych.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!