Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Dane o sprzedaży detalicznej poniżej oczekiwań

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS nominalna sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w grudniu o 16,9% r/r wobec wzrostu o 21,2% w listopadzie, kształtując się wyraźnie poniżej konsensusu rynkowego (18,5%) i naszej prognozy (20,3%). Sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych zwiększyła się w grudniu o 8,0% r/r wobec wzrostu o 12,1% w listopadzie. Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych sprzedaż detaliczna w cenach stałych zmniejszyła się w grudniu o 3,4% m/m, a w rezultacie jej poziom był o 3,0% wyższy niż w lutym 2020 r., a więc w ostatnim miesiącu, w którym pandemia nie wywierała jeszcze istotnego wpływu na sprzedaż.

Szeroki zakres spowolnienia sprzedaży detalicznej 

Spowolnienie wzrostu sprzedaży w grudniu miało szeroki zakres – zmaterializowało się w każdej kategorii oprócz „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny”. Na spadek dynamiki ogółem złożyło się kilka czynników. Po pierwsze, sprzedaż w listopadzie 2021 r. była podbijana przez realizowane z wyprzedzeniem zakupy świąteczne. Takie zjawisko mogło być wspierane przez rosnącą popularność zakupów w tzw. "Czarny piątek” (26 listopada w ub. r.). Ustąpienie tego efektu obniżyło dynamikę sprzedaży pomiędzy listopadem a grudniem. Po drugie, przez większość listopada 2020 r. galerie handlowe były zamknięte, co przyczyniło się do skumulowania zakupów na początku grudnia 2020 r. (realizacja odłożonego popytu). Tym samym, z uwagi na efekty wysokiej bazy, prowadziło to do spadku tempa wzrostu sprzedaży detalicznej w grudniu 2021 r. Po trzecie, nastroje konsumenckie znacząco pogorszyły się pomiędzy listopadem i grudniem, co miało negatywny wpływ na skłonność do konsumpcji i obroty w handlu detalicznym. Czynnikiem ograniczającym wzrost sprzedaży detalicznej w grudniu było również rozprzestrzenianie się pandemii COVID-19. Wpływ ten był jednak częściowo kompensowany przez przesunięcie zakupów do kanału internetowego. Zgodnie z danymi GUS, udział sprzedaży ogółem przez Internet wyniósł w grudniu 10,2% i był wysoki na tle historycznym.

Uważamy, że wraz z ustąpieniem wspomnianych wyżej efektów statystycznych dynamika sprzedaży detalicznej zwiększy się w styczniu br. W kierunku przyspieszenia wzrostu sprzedaży będzie również oddziaływał efekt niskiej bazy – w styczniu 2021 r. galerie handlowe były zamknięte z uwagi na obowiązujące wówczas obostrzenia. Należy jednocześnie pamiętać, że potencjał do silnego wzrostu sprzedaży jest ograniczony z uwagi na pogarszającą się sytuację epidemiczną i słabe nastroje konsumenckie.

Mocny czwarty kwartał 2021 r.  

Dzisiejsze dane o sprzedaży detalicznej, w połączeniu z opublikowanymi w ubiegłym tygodniu danymi o produkcji przemysłowej i produkcji budowlano-montażowej (por. MAKROpuls z 21.01.2022) nie zmieniają naszej prognozy, zgodnie z którą PKB w Polsce zwiększył się w IV kw. o 7,0% r/r wobec wzrostu o 5,3% w III kw. Jednocześnie dzisiejsze dane są lekko negatywne dla złotego i rentowności polskich obligacji. 

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!