Analizy i badania

Dane o płacach i zatrudnieniu gorsze od oczekiwań

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób spadła w czerwcu do 2,5% r/r wobec 3,2% w maju, kształtując się poniżej naszej prognozy (4,0%) i konsensusu rynkowego (4,1%).</p>

>

Silny spadek dynamiki płac nast?pił mimo efektu niskiej ubiegłorocznej bazy w dziale "produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej” oraz korzystnej różnicy w liczbie dni roboczych. Spadek ten był najprawdopodobniej zwi?zany z przesunięciem wypłat zmiennych składników wynagrodzenia w innych działach sektora przedsiębiorstw. W zwi?zku z tym oczekujemy, że odnotowane w czerwcu silne spowolnienie wzrostu płac miało charakter przejściowy i w lipcu ich dynamika ponownie przekroczy 3% r/r.

Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w czerwcu o 0,6 tys. m/m wobec wzrostu o 2,1 tys. w maju. W efekcie, roczna dynamika zatrudnienia obniżyła się do 0,9% wobec 1,1% w maju, kształtuj?c się na poziomie najniższym od listopada 2014 r. Niski wzrost zatrudnienia w ujęciu m/m jest dla nas spor? niespodziank? zważywszy na wyniki badań koniunktury wskazuj?ce na utrzymuj?cy się szybki wzrost inwestycji przedsiębiorstw w II kw. br.

W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w czerwcu o 3,3% r/r wobec 4,1% w maju, na co złożyły się spowolnienie wzrostu nominalnych płac oraz wyższa inflacja CPI (-0,8% r/r w czerwcu wobec -0,9% w maju, por. MAKROpuls z 15.07.2015). Na podstawie danych czerwcowych szacujemy, że realne tempo wzrostu funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach wyniosło w II kw. 5,2% r/r wobec 6,8% w I kw., co stanowi czynnik ryzyka w dół dla naszej prognozy konsumpcji w II kw. (3,3% r/r wobec 3,1% w I kw.).

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!