Analizy i badania

Dane o PKB w Polsce w centrum uwagi rynków

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,2255 (umocnienie złotego o 0,4%).</p>

>

Przez cały tydzień, przy ubogim kalendarzu makroekonomicznym, kurs złotego znajdował się w łagodnym trendzie aprecjacyjnym. Taka tendencja była odmienna od kształtowania się kursów innych walut rynków wschodz?cych, które osłabiały się ze względu na zwiększenie się globalnej awersji do ryzyka obrazowanej wzrostem indeksu VIX. Umocnieniu polskiej waluty sprzyjały wyniki listopadowej projekcji RPP. Ścieżki inflacji i tempa wzrostu PKB zostały w niej zrewidowane w górę w porównaniu do lipcowego raportu. Dane makroekonomiczne z Chin, jak również wyniki badań koniunktury w USA nie miały znacz?cego wpływu na kształtowanie się kursu złotego. W ubiegłym tygodniu złoty silnie zyskiwał do dolara z uwagi na umocnienie złotego względem euro przy jednoczesnym wzroście kursu EURUSD. Deprecjacja dolara względem euro była zwi?zana z opublikowaniem senackiego projektu reformy podatków w USA, który przewiduje opóźnienie obniżek podatków o rok w porównaniu do propozycji Izby Reprezentantów.

Pomimo bogatego kalendarza makroekonomicznego uważamy, że publikacje danych w tym tygodniu nie będ? miały znacz?cego wpływu na kształtowanie się kursu polskiej waluty. Nasze prognozy dotycz?ce zarówno krajowych wskaźników (inflacja, bilans płatniczy, PKB, wynagrodzenia i zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw) jak również zagranicznych (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, wyniki badań koniunktury przedsiębiorców w USA, PKB w strefie euro i Niemczech) kształtuj? się bowiem blisko oczekiwań rynkowych.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!