Analizy i badania

Dane o krajowej inflacji w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS obniżyły się do poziomu 1,76 (spadek o 1pb), 5-letnie do 2,00 (spadek o 4pb), a 10-letnie do 2,34 (spadek o 4pb).

 

W poniedziałek kontynuowany był wzrost stawek IRS sprzed dwóch tygodni zwi?zany z publikacj? lepszych od oczekiwań danych z amerykańskiego rynku pracy (por. MAKROmapa z 04.02.2019). Od wtorku obserwowany był spadek stawek IRS w ślad za rynkiem niemieckim. Obniżeniu rentowności niemieckich obligacji sprzyjały publikacje kolejnych słabszych danych nt. niemieckiej gospodarki (o produkcji przemysłowej i nowych zamówieniach w przetwórstwie – patrz powyżej). Ze względu na wzrost awersji do ryzyka zwiększył się także spread pomiędzy polskimi a niemieckimi obligacjami. W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 2-, 5-, 9- i 10-letnich terminach zapadalności za 5,0 mld PLN przy popycie równym 10,2 mld PLN. Aukcja długu miała jednak ograniczony wpływ na krzyw?.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będ? krajowe dane o inflacji, które mog? przyczynić się do wzrostu stawek IRS. Pozostałe dane z Polski (wstępny PKB za IV kw. oraz bilans płatniczy) będ? najprawdopodobniej neutralne dla krzywej. Dane z USA (inflacja CPI, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan, indeks NY Empire State) nie będ? miały naszym zdaniem istotnego wpływu na stawki IRS.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!