Analizy i badania

Dane dotyczące wzrostu PKB w Polsce w II kw. br.

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z finalnym szacunkiem tempo wzrostu PKB w Polsce w II kw. br. wyniosło 3,3% r/r wobec 3,6% w I kw. i było zgodne z opublikowanym wcześniej wstępnym szacunkiem.</p>

>

Źródłem spadku dynamiki wzrostu były niższe wkłady eksportu netto (0,0 pp. w II kw. 1,1 pp. w I kw.), inwestycji (1,1 pp. wobec 1,4 pp.), konsumpcji prywatnej (1,9 pp. wobec 2,0 pp.) oraz spożycia publicznego (0,5 pp. wobec 0,6 pp.). W przeciwnym kierunku oddziaływał natomiast wyższy wkład zapasów (-0,2 pp. wobec -1,5 pp.). Struktura finalnych danych o PKB potwierdziła, że w przeciwieństwie do I kw., kiedy wzrost gospodarczy w Polsce był efektem ożywienia zarówno popytu krajowego, jak i zagranicznego, ekspansja polskiej gospodarki w II kw. była zasług? jedynie popytu krajowego (por. MAKROpuls z 28.08.2015). Zaktualizowan? prognozę wzrostu gospodarczego na lata 2015-2016, uwzględniaj?c? niższy punkt startowy w II kw. oraz ubiegłotygodniowe dane o strukturze PKB, przedstawimy w MAKROmapie w dn. 7.09.2015.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!