Aktualności firm stowarzyszonych

Dachser zwiększa swoje zaangażowanie w projekt terre des hommes

<p style="text-align: justify;">Dachser, kontynuując swoją dziesięcioletnią współpracę z organizacją terre des hommes w indyjskim stanie Uttah Pradesh, postanowił jeszcze bardziej zaangażować się w ochronę praw dzieci, edukację, kształcenie zawodowe i ochronę zasobów naturalnych w kolejnych regionach w Indiach, Nepalu, Brazylii i Namibii. W ciągu najbliższych pięciu lat, operator planuje zainwestować ponad 1,1, mln euro w lokalne projekty, które mają na stałe poprawić życie tamtejszych ludzi. <br /><br /></p>

>

„Logistyka zbliża ludzi, rynki i przedsiębiorstwa. Jesteśmy firm? o zasięgu globalnym, dlatego czujemy, że powinniśmy pomagać ludziom, którzy maj? gorsze warunki do życia i nie mog? korzystać z procesu globalizacji w takim stopniu, jak inni” – mówi Bernhard Simon, CEO Dachser. „Aby uzyskać trwały efekt, potrzeba cierpliwości i działań o długoterminowej perspektywie. Dlatego nadal będziemy wspierać prace naszych lokalnych partnerów w ramach projektu terre des hommes w Indiach, poszerzaj?c jednocześnie nasze zaangażowanie o kolejne kraje i kontynenty” – dodaje.

Od edukacji do zrównoważonego rozwoju

Wyniki projektów zrealizowanych w ci?gu ostatniej dekady pokazuj?, że organizacja terre des hommes przyczyniła się do trwałej poprawy warunków życia dzieci i młodzieży w 136 miejscowościach w zubożałym indyjskim stanie Uttar Pradesh:

- Prawie 17 000 dzieci i kobiet otrzymało wiedzę na temat swoich praw oraz tego, jak należy się ich domagać w demokratycznym społeczeństwie indyjskim.
- Ponad 15 300 dzieci skorzystało z możliwości odbycia podstawowej edukacji. Następnie około 60 procent z nich uczęszczało do szkół państwowych lub prywatnych. Liczba rezygnuj?cych z edukacji zmniejszyła się o 40 procent.
- Około 4 700 dzieci, głównie dziewczynek, uczestniczyło w szkoleniach zawodowych, zwi?zanych z obsług? komputera lub praktycznym rzemiosłem.
- Dzieci i młodzież posadziły ponad 14 200 drzew; zainstalowano 117 jednostek kompostowania i 112 systemy biogazowe; 100 rodzin otrzymało lampy zasilane energi? słoneczn?, umożliwiaj?ce dzieciom naukę po zmierzchu.
- 97 szkół otrzymało zbiorniki do wody pitnej i urz?dzenia sanitarne.

Dachser obecnie wspiera projekt terre des hommes na trzech kontynentach

Indie, Nepal

W jednym ze stanów Indii – Uttar Pradesh, Dachser i lokalna organizacja partnerska terre des hommes maj? zamiar kontynuować swoj? udan? współpracę co najmniej do roku 2020. Działania te obejmuj? edukację dotycz?c? praw człowieka i dziecka w 50 wsiach, promowanie organizacji młodzieżowych i kobiecych oraz potrzebę kształcenia, a także ochronę zasobów naturalnych. Nowy projekt ma na celu poprawę warunków życia Musahar, indyjskiej grupy etnicznej zamieszkuj?cej region przy granicy z Nepalem, cierpi?cej z powodu skrajnej dyskryminacji i problemów ekonomicznych.

Dostęp do czystej wody, urz?dzeń sanitarnych, edukacji i praw kobiet s? przedmiotem trzeciego projektu, który będzie realizowany w trzech nepalskich wioskach. Terre des hommes pomoże także młodym ludziom w Mangolpuri, który jest jednym z największych slumsów w New Delhi. Celem jest zachęcanie młodzieży do powrotu do szkoły oraz przeprowadzanie szkoleń za pomoc? kursów online.

Brazylia

Od 2015 do co najmniej   2017 roku Dachser będzie wspierać prace Centrum Praw Dziecka z Limeira, mieszcz?cego się w części metropolii Campinas w stanie Sao Paulo. Jego działalność koncentruje się na pomocy w wychodzeniu dzieciom i młodzieży z przestępczości i narkomanii. Aby to osi?gn?ć, centrum realizuje bezpośrednie działania edukacyjne w szkołach i alternatywne programy pozalekcyjne, a także seminaria w zakresie praw dziecka dla przedstawicieli podmiotów społeczeństwa obywatelskiego i urzędników państwowych.

Namibia

W tym kraju terre des hommes i Dachser pracuj? wspólnie nad zakończeniem do 2017 roku projektu maj?cego na celu poprawę warunków lokalnych dzieci z grupy etnicznej San (Bushmen). W tej najstarszej grupie etnicznej w południowej Afryce ludzie w większości żyj? w skrajnym ubóstwie, na ogromnych farmach lub w slumsach na obrzeżach małych miast. Głównym przedmiotem prac projektowych jest edukacja i wspieranie dzieci w nauce w szkole podstawowej. Istotne będzie także kształcenie zawodowe, szczególnie dziewcz?t, w celu przygotowania ich do pracy w hotelach i schroniskach oraz zapewnienia im umiejętności praktycznych.

***

Dachser

Dachser, rodzinna firma z siedzib? w Kempten w Niemczech, jest jednym z wiod?cych operatorów logistycznych na świecie. Dachser zapewnia kompleksow? logistykę transportu, magazynowania oraz usług dodatkowych w dwóch obszarach biznesowych: Dachser Air & Sea Logistics oraz Dachser Road Logistics. Ten drugi obszar podzielony jest na dwa segmenty: Dachser European Logistics i Dachser Food Logistics. Ofertę firmy uzupełniaj? kompleksowe rozwi?zania w zakresie logistyki kontraktowej.

Zatrudnienie w Dachser przekroczyło 25 tys. pracowników w 437 lokalizacjach na całym świecie. W 2014 roku Dachser osi?gn?ł przychody w wysokości 5,3 mld EUR, przetransportował w sumie 73,7 mln przesyłek o ł?cznej wadze 35,4 mln ton. Dachser poprzez swoje organizacje krajowe jest reprezentowany w 42 krajach.

Więcej informacji na temat firmy Dachser: www.dachser.pl

Dachser Sp. z o.o.
Biuro Zarz?du
ul. Wersalska 47/75 ; 91-212 Łódź
Tel. +48 42 279 02 00 ; Fax.: +48 42 279 02 09
dachser.lodz@dachser.com
www.dachser.pl

Kontakt dla mediów:

Anna Szałek-Kowalska
Specjalista ds. marketingu i PR
anna.szalek-kowalska@dachser.com
tel. +48 42  279 02 41

GlobalBrand Institute – biuro prasowe Dachser
Katarzyna Próchniak
katarzyna.prochniak@globalbrand.pl
tel. +48 22  428 27 82

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!