Aktualności firm stowarzyszonych

Dachser wzrasta wraz z globalnymi łańcuchami dostaw

<p style="text-align: justify;"><strong>Wyniki finansowe Grupy Dachser w 2014 roku. </strong>Skonsolidowany wzrost przychodów o 5,2 proc., do 5,3 mld EUR. Wzrost liczby przesyłek o 4,4 proc., do 73,7 mln. Wzrost tonażu o 5,1 proc., do 35,4 mln ton.</p>

>

W 2014 roku międzynarodowa organizacja Dachser osi?gnęła wzrost przychodów o 5,2 proc. Dywizje zajmuj?ce się transportem drogowym oraz morskim i lotniczym osi?gnęły wzrosty odpowiednio o 5 i 8 proc. Ten dynamiczny wzrost był poprzedzony wyj?tkowo silnym spadkiem – mówi Bernhard Simon, CEO Dachser, podsumowuj?c poprzedni rok obrotowy. Trend dotycz?cy outsourcingu międzynarodowych, złożonych procesów logistycznych spowodował dobre warunki do organicznego wzrostu   naszej firmy – dodaje.

Bernhard Simon uważa, że zintegrowane rozwi?zania łańcuchów dostaw dla klientów międzynarodowych będ? jednym z głównych źródeł wzrostu również w najbliższych latach. Nasza wydajna europejska sieć drobnicowa, dostosowane do potrzeb klienta rozwi?zania w zakresie logistyki kontraktowej w Europie, Azji i USA, a także nasza własna sieć transportu morskiego i lotniczego umożliwiaj? tworzenie i realizację kompletnych łańcuchów dostaw. Według Bernharda Simona, wzrost firmy oparty na rozbudowie sieci, oprócz inwestycji w niektórych miejscach, został już zakończony. Dachser będzie mógł teraz wykorzystywać swoje zintegrowane usługi logistyczne do realizacji zrównoważonego doskonalenia.

Szczegółowy opis rozwoju biznesu

W ramach dywizji Dachser European Logistics (EL), realizuj?cej transport drogowy, oprócz tradycyjnie bardzo dobrych wyników organizacji niemieckiej, świetne wyniki odniosły także europejskie spółki zależne. Do wzrostu przychodów w znacznym stopniu przyczyniły się organizacje z Europy Północnej i Środkowej, Francji i Maghrebu oraz Iberii, odniosły one wzrost w wysokości 5,3 proc. Liczba przesyłek wzrosła u nich o 5,5 proc, a tonaż o 6,3 proc.

Druga linia biznesowa funkcjonuj?ca w ramach logistyki drogowej – Dachser Food Logistics – swój 3,7-procentowy wzrost przychodów osi?gnęła dzięki umiejętnemu wykorzystaniu swoich kompetencji w zakresie logistyki kontraktowej oraz w międzynarodowym transporcie żywności w ramach Europejskiej Sieci Transportu Żywności.

Dywizja Air & Sea Logistics również zachowała tendencje wzrostow? w 2014 roku. Decyduj?cym powodem pozytywnych wyników były   dobre rezultaty we frachcie morskim.

Przychody w skrócie:

Przychody brutto
(w mln EUR)

2014

2013
(wyniki finalne, po korektach)

zmiana

Road Logistics

3 858

3 675

+ 5,0%

European Logistics

3 171

3 012

+ 5,3%

Food Logistics

687

663

+ 3,7%

Air & Sea Logistics

1 577

1 460

+ 8,0%

Konsolidacja*

(*przychody pomniejszone o udziały kapitałowe w wysokości 50% lub mniej)

-136

-170

--

Przychody dodatkowe 2013
(*rozliczenia z podatku z lat wcześniejszych)

--

71

--

Przychody razem

5 299

5 036

+ 5,2%

Elastyczność i zorientowanie na procesy

Dachser rozpocz?ł rok 2015, zmieniaj?c formę prawn? spółki na SE (Societas Europaea). Decyduj?c się na t? transformację, stworzyliśmy maksymalne bezpieczeństwo prawne dla przyszłego rozwoju naszej międzynarodowej organizacji, zabezpieczaj?c jednocześnie nasz? niezależność jako firmy rodzinnej – wyjaśnia Bernhard Simon. Nowa struktura zarz?dzania, która powstała wskutek tej zmiany, polega na ośmiu operacyjnych jednostkach biznesowych zarz?dzanych globalnie przez zarz?d spółki.

To wzmacnia nasz? zdecentralizowan? strategię biznesow?, która daje nam możliwość podejmowania decyzji w sposób elastyczny i szybki. W ten sposób możemy zbliżyć się do klientów i napisać kolejny rozdział w naszej historii sukcesu – wyjaśnia Bernhard Simon.

Nowa struktura organizacyjna

Wraz ze zmian? formy prawnej na Societas Europaea (SE), Dachser przeorganizował swoj? strukturę zarz?dzania. Firma zapewnia logistykę transportu, magazynowania i spersonalizowane usługi w dwóch podstawowych obszarach działalności biznesowej: Dachser Air & Sea Logistics i Dachser Road Logistics. Obszar Road Logistics jest dodatkowo podzielony na dwa segmenty: Dachser European Logistics (obsługa towarów przemysłowych) i Dachser Food Logistics. Dachser opiera swój model biznesowy na wymienionych trzech głównych filarach.

Na poziomie organizacyjnym Dachser stworzył osiem operacyjnych jednostek biznesowych. Oprócz Dachser Food Logistics, istniej? regionalne zespoły European Logistics (EL): EL Niemcy, EL Europa Północna i Środkowa, EL Francja i Maghreb oraz EL Iberia, a także Air & Sea Logistics: (ASL) EMEA (Europe and Middle East), ASL Ameryka Północna i Południowa oraz ASL Azja i rejon Pacyfiku.

Wyniki Dachser w Polsce

W roku 2014 był polska organizacja Dachser odniosła pokaźne wzrosty przychodów ze sprzedaży we wszystkich obszarach działalności. Osi?gnęliśmy ponad 23-procentowe wzrosty zarówno jeśli chodzi o transport drogowy, jak i lotniczy i morski. Dla firmy, która operuje na polskim rynku już blisko dekadę, s? to świetne wyniki – mówi Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce. Dynamika rozwoju naszej organizacji wynika ze skutecznie realizowanej strategii rozwoju firmy. Od pocz?tku działalności w Polsce osi?gamy dwucyfrowe tempo wzrostu, a zeszłoroczne wyniki możemy określić rekordowymi. Dodatkowo nasze oddziały wypadaj? świetnie w korporacyjnym rankingu jakościowym – wszystkie nasze lokalizacje znajduj? się w jego pierwszej dziesi?tce. To świadczy o tym, że jakość usług zdecydowanie jest nasz? przewag? konkurencyjn? – wyjaśnia Grzegorz Lichocik.

Przychody brutto
(w mln PLN)

2014

2013
(wyniki finalne, po korektach)

zmiana

Road Logistics

217,5

176,4

+ 23,3%

European Logistics

217,5

176,4

+ 23,3%

Air & Sea Logistics

28,0

22,7

+ 23,3%

Przychody

245,5

199,1

+ 23,3%

Dachser Polska w 2015 roku ma w planach uruchomienie szeregu nowych poł?czeń, usprawniaj?cych transport przesyłek drobnicowych na Zachód Europy, głównie do Niemiec, Francji i Hiszpanii. Na pocz?tku roku operator powiększył swój oddział we Wrocławiu i w najbliższych miesi?cach planuje rozbudowę placówki w Poznaniu. Dobra kondycja polskiego eksportu oraz rosn?cy wolumen przesyłek stwarzaj? świetne warunki do wzrostu organicznego naszej organizacji – mówi Grzegorz Lichocik.

***

Dachser w Polsce

Firma Dachser zatrudnia obecnie w Polsce 329 pracowników w 8 oddziałach (m.in. w Warszawie, Strykowie, Szczecinie, Wrocławiu, Poznaniu, Sosnowcu oraz Gdańsku). Firma specjalizuje się w obsłudze transportu ładunków drobnicowych w eksporcie (ładunki częściowe i całopojazdowe), logistyce kontraktowej, magazynowaniu i konfekcjonowaniu towarów oraz a także logistyce transportu lotniczego i morskiego.

O Grupie Dachser:

Zatrudniaj?c około 25 000 pracowników w 437 lokalizacjach na całym świecie, w 2014 roku Dachser osi?gn?ł przychody w wysokości 5,3 mld EUR, przetransportowuj?c w sumie 73,7 mln przesyłek o ł?cznej wadze 35,4 mln ton. Dachser poprzez swoje organizacje krajowe jest reprezentowany w 42 krajach.

Więcej informacji na temat Dachser: www.dachser.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!