Aktualności firm stowarzyszonych

Dachser: jak przygotować się na Brexit

Wystąpienie o numer EORI, przypisanie właściwych kodów produktom, zgromadzenie dokumentów czy porozumienie się zawczasu z zagranicznymi kontrahentami – to wskazówki operatora logistycznego Dachser, jak eksporterzy i importerzy mogą przygotować się na scenariusz tzw. twardego Brexitu.

 

Wielka Brytania jest trzecim eksportowym partnerem Polski. Według GUS od stycznia do listopada 2018 r. krajowe firmy sprzedały na Wyspy towary o wartości 54,2 mld zł (12,8 mld euro). W przypadku importu ten kraj także jest ważnym kierunkiem handlowym – znajduje się w pierwszej dziesi?tce importerów. Biznes wszystkich tych firm czeka duża próba w zwi?zku z planowanym wyjściem Wielkiej Brytanii z UE, głównie dlatego, że cały czas nie wiadomo, w jaki sposób ten rozwód zostanie przeprowadzony. To z kolei oznacza, że opcja twardego Brexitu nadal jest zagrożeniem. Jeśli ziści się najczarniejszy scenariusz, Wielka Brytania z dnia na dzień stanie się dla Polski tzw. krajem trzecim, zgodnie z regułami WTO, czyli towary, które nie przejad? przez Eurotunel przed północ? 29 marca, będ? musiały przejść odprawę celn?. Z cał? pewności? klienci powinni mieć na uwadze, że wtedy czasy dostaw się wydłuż? i w pierwszym okresie trudno będzie określić je z duż? dokładności?.

„Skończył się czas, kiedy przyszłość biznesu można było opierać wył?cznie na nadziejach, że do twardego brexitu nie dojdzie. Teraz trzeba działać. Dachser, zarówno jako międzynarodowa grupa, jak i w Polsce, już od dawna szykuje się na każd? z możliwości – zatrudniamy dodatkowych specjalistów od spraw celnych, przygotowujemy się organizacyjnie i informatycznie. Chcemy też wesprzeć w tym naszych klientów, bo mamy świadomość, że lata trwania unii celnej sprawiły, że obecnie importerzy i eksporterzy mog? nie mieć wiedzy ani doświadczenia, jak przeprowadzić formalności zwi?zane z odpraw?”, mówi dr inż. Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce.

Dachser przygotował dla swoich klientów listę kontroln?, przedstawiaj?c? punkt po punkcie kolejne kroki, których spełnienie pomoże przygotować firmę do przejścia procedur celnych. Dachser, jako operator globalny, dysponuj?cy własn? agencj?, składami celnymi oraz statusem AEO w wielu krajach, jest przygotowany, żeby wzi?ć na siebie większość formalności celnych. Na liście s? jednak warunki, o których spełnienie zawczasu powinien zadbać sam eksporter czy importer.

Najważniejszym z nich jest posiadanie tzw. numeru EORI. Firmy, które go nie maj? powinny zgłosić się po niego do lokalnego urzędu lub oddziału celno-skarbowego. Oprócz tego trzeba zadbać, żeby wszystkim wyrobom, które maj? przekroczyć granicę, przyporz?dkować odpowiedni? taryfę celn? zgodnie z systemem zharmonizowanym oraz TARIC. To oznacza, że dla każdego z produktów trzeba ustalić właściwe kody. Ponadto w przypadku nieuregulowanego Brexitu do wszystkich przesyłek trzeba będzie przedkładać faktury handlowe, które musz? zawierać odpowiedni zestaw informacji, aby na ich podstawie można było stworzyć i dokonać zgłoszenia celnego. To oznacza, że tego typu informacje i dokumenty należy gromadzić już teraz. Dachser radzi także, aby firmy skontaktowały się ze swoimi partnerami handlowymi – odbiorcami lub dostawcami – i ustaliły z nimi czy s? gotowi do złożenia deklaracji celnej.

„Procedury celne to dość skomplikowana materia, a my mamy w niej doświadczenie, możemy więc na zlecenie eksporterów i importerów przej?ć formalności zwi?zane z odprawami. Już teraz ważna jest jednak ścisła współpraca na linii Dachser – klient, aby możliwie sprawnie przeprowadzić cały ten proces i służyć rad? na każdym etapie dostawy”, doradza Grzegorz Lichocik.

***

Dachser, firma rodzinna z siedzib? w Kempten w Niemczech, oferuje logistykę transportu, magazynowania oraz spersonalizowanych usług w dwóch obszarach biznesowych: Dachser Air & Sea Logistics oraz Dachser Road Logistics (ten drugi obszar podzielony jest na dwa segmenty: Dachser European Logistics i Dachser Food Logistics). Oferty firmy dopełniaj? kompleksowe usługi w zakresie logistyki kontraktowej oraz rozwi?zania branżowe. Niezawodna sieć transportowa – zarówno w Europie, jak i na pozostałych kontynentach – w poł?czeniu z całkowicie zintegrowanymi systemami IT zapewniaj? dostęp do inteligentnych rozwi?zań logistycznych na całym świecie.

Dzięki blisko 29,1 tys. pracownikom w 396 lokalizacjach na całym świecie, Dachser w 2017 roku osi?gn?ł przychody w wysokości 6,12 miliarda euro. Tego samego roku dostawca usług logistycznych obsłużył w sumie 81,7 miliona przesyłek o ł?cznej masie wynosz?cej 39,8 miliona ton. Operator posiada swoje struktury krajowe w 44 państwach.

Więcej informacji na temat Dachser można znaleźć na stronie www.dachser.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!