Analizy i badania

Czynniki sezonowe zatrzymały wzrost cen skupu mleka w Polsce

<p style="text-align: justify;">GUS opublikował dziś dane nt. cen produktów rolnych w styczniu br. W danych na szczególną uwagę zasługuje pierwszy od czerwca 2016 r. spadek cen skupu mleka w ujęciu miesięcznym (-2,9% m/m). W naszej ocenie wynikał on przede wszystkim z negatywnych efektów sezonowych, które w kolejnych miesiącach będą oddziaływać w kierunku dalszego spadku cen mleka. Nie zmienia to naszego scenariusza, zgodnie z którym światowy rynek mleka pozostanie we wzrostowej fazie cyklu do III kw. 2017 r. W styczniu br. ceny skupu mleka były o 18,1% wyższe niż przed rokiem.</p>

>

W strukturze danych na uwagę zasługuj? również rosn?ce ceny skupu trzody chlewnej (+23,8% r/r) oraz bydła (+3,4% r/r). Niższe ceny odnotowano natomiast w przypadku drobiu (-7,8% r/r). Utrzymuj?cy się spadek cen drobiu stanowi wsparcie dla naszej oceny, zgodnie z któr? unijny rynek drobiu jest już nasycony. Tym samym w scenariuszu bazowym prognozujemy, że ogniska ptasiej grypy w UE, skutkuj?ce ograniczeniami w eksporcie na rynki pozaunijne, będ? oddziaływały w kierunku dalszego spadku cen drobiu w UE, w tym w Polsce (por. AGROmapa z 14.12.2016).  

Spadek cen w ujęciu rocznym odnotowano również w przypadku ziemniaków (-10,4% r/r) oraz wszystkich gatunków zbóż, wśród których najbardziej obniżyły się ceny kukurydzy (-12,7% r/r). Czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku dalszego spadku cen zbóż w kolejnych miesi?cach pozostaj? nagromadzone w poprzednich latach ich wysokie światowe zapasy.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!