Analizy i badania

Czynniki krajowe istotne dla kursu złotego

<div style="text-align: justify;">W ostatnich miesiącach obserwowaliśmy wyraźne umocnienie złotego. Kurs EURPLN spadł z 4,32 (lokalne maksimum) we wrześniu 2017 r. do 4,18 na koniec ub. r. Oznacza to, że w tym okresie złoty umocnił się względem euro o 3,5%. W poniższej analizie próbujemy odpowiedzieć, w jakim stopniu spadek kursu EURPLN był wynikiem oddziaływania  czynników o charakterze globalnym, a w jakiej części czynników o lokalnej genezie.</div>

>

Punktem wyjścia do analizy było zaobserwowane przez nas w ci?gu ostatnich dwóch lat zjawisko publikowania coraz większej liczby wiadomości o Polsce przez zagraniczne serwisy informacyjne. Liczba artykułów dotycz?cych Polski publikowanych w ci?gu roku na stronie internetowej Financial Times stopniowo zmniejszała się w latach 2012-2015 (por wykres). W naszej ocenie, taka tendencja mogła wskazywać na zmniejszaj?c? się częstotliwość występowania ważnych wydarzeń krajowych, które potencjalnie mogłyby mieć istotny wpływ na kształtowanie się kursu EURPLN. Takie założenie byłoby spójne z wynikami badań empirycznych. Literatura przedmiotu wskazuje  bowiem, że po wybuchu światowego kryzysu finansowego nast?piło zmniejszenie wrażliwości kursów walutowych państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej na kształtowanie się krajowych cykli koniunktury na rzecz relatywnego zwiększenia wpływu czynników globalnych. W 2016 r. liczba artykułów dotycz?cych Polski publikowanych na stronie Financial Times wyraźnie wzrosła (o 50% r/r) i utrzymywała się na podwyższonym poziomie również w 2017 r. Może to sygnalizować, że w ostatnich dwóch latach znaczenie wydarzeń lokalnych dla kształtowania się kursu EURPLN ponownie zwiększyło się.

W celu przetestowania tej hipotezy, za pomoc? modelowania ekonometrycznego zdekomponowaliśmy zmienność kursu EURPLN na dwa rodzaje czynników – lokalne i globalne. Czynniki lokalne odpowiadaj? za część zmienności kursu EURPLN zależ?cej m.in. od publikacji krajowych wskaźników makroekonomicznych, zmiany oczekiwań rynków finansowych dotycz?cych perspektyw krajowej polityki pieniężnej, zmiany ryzyka politycznego etc. Czynniki globalne reprezentuj? natomiast wpływ wydarzeń światowych – wspólnych dla wszystkich walut (m.in. zmian światowej awersji do ryzyka). W tym celu wybraliśmy kursy czterech walut regionu względem euro (EURPLN, EURHUF, EURRON i EURCZK), które s? ze sob? umiarkowanie mocno skorelowane. Na podstawie wybranej próby kursów walutowych, z użyciem metody głównych składowych, uzyskujemy pierwsz? główn? składow?. Jest to sztucznie stworzona zmienna, która ma na celu objaśniać jak największ? część wspólnej zmienności wybranych kursów walutowych. Przyjmujemy zatem, że ta główna składowa reprezentuje wpływ wydarzeń światowych na kursy walutowe regionu. Następnie dla kursu EURPLN tworzymy model regresji liniowej, w którym jedyn? zmienn? objaśniaj?c? jest otrzymana powyżej główna składowa. Uzyskan? za pomoc? modelu wartość teoretyczn? zmiennej objaśnianej interpretujemy jako część kursu EURPLN zależ?ca od czynników globalnych, a reszty w modelu interpretowane s? jako część kursu EURPLN zależna od czynników krajowych.

Współczynnik determinacji R 2 dla wspomnianego modelu ekonometrycznego pokazuje zatem w jakim stopniu zmienność kursu złotego zależy od czynników globalnych. Pozostał? (niewyjaśnion? modelem) część zmienności (1-R 2 ) interpretujemy jako wpływ czynników lokalnych. Modelowanie ekonometryczne przeprowadziliśmy na różnych próbach czasowych. Do wybuchu kryzysu finansowego wpływ czynników lokalnych przeważał nad czynnikami globalnymi – reprezentowały one 83% zmienności kursu EURPLN. Natomiast od wybuchu kryzysu do 2015 r. czynniki globalne miały dominuj?ce znaczenie (wyjaśniały on 68% zmienności kursu EURPLN). W celu sprawdzenia czy w ostatnich latach znaczenie czynników lokalnych ponownie wzrosło, modelowanie ekonometryczne przeprowadziliśmy również na próbie od maja 2015 r. do końca 2017 r. Pocz?tek próby symbolicznie wyznacza wygrana A. Dudy w wyborach prezydenckich, która zasygnalizowała wysokie prawdopodobieństwo zmian na scenie politycznej po jesiennych wyborach parlamentarnych i przyczyniła się do wzrostu ryzyka politycznego w Polsce. W takiej próbie czasowej wydarzenia krajowe miały kluczowe znaczenie dla kształtowania się kursu EURPLN i odpowiadały za 93% jego zmienności.

Obserwuj?c kształtowanie się czynnika lokalnego kursu EURPLN w okresie od września 2017 r. do końca ub. r. można zauważyć, że zmniejszył się on (co odpowiada aprecjacji złotego względem euro) w tym czasie o 14 groszy, podczas gdy czynnik globalny nie uległ wyraźnym zmianom. Oznacza to, że za odnotowane w tym okresie umocnienie złotego w dominuj?cym stopniu odpowiadały pozytywne czynniki o charakterze krajowym. Należy zwrócić uwagę, że nasza analiza nie pozwala na precyzyjn? odpowiedź, w jakiej skali konkretnie lokalne czynniki wpłynęły na zmiany kursu EURPLN (np. publikacje danych makroekonomicznych, wypowiedzi członków RPP, zmiany ryzyka politycznego) – ich wpływ jest bowiem traktowany ł?cznie. Spadki czynnika lokalnego kursu EURPLN były w tym okresie obserwowane m.in. po publikacji lepszych od oczekiwań krajowych danych makroekonomicznych, udanych aukcjach obligacji oraz publikacji listopadowej projekcji NBP, w której ścieżki PKB i inflacji zostały zrewidowane w górę. Oznacza to, że w kierunku aprecjacji złotego w największym stopniu oddziaływały najprawdopodobniej rosn?ce oczekiwania rynków na podwyżki stóp procentowych przez RPP. Rosn?ca skala podwyżki stóp procentowych NBP wyceniana przez kontrakty FRA w tym okresie stanowi wsparcie dla naszej oceny.

Uważamy, że w najbliższych kwartałach znaczenie czynników o charakterze lokalnym utrzyma się na wysokim poziomie. Kierunek ich oddziaływania będzie jednak odwrotny niż w ostatnich miesi?cach. Uważamy, że wbrew oczekiwaniom rynkowym RPP nie podniesie stóp procentowych w br. Wypowiedzi prezesa NBP i innych członków RPP na konferencji po posiedzeniu rady w ubiegłym tygodniu (patrz powyżej) wskazuj?ce, że w porównaniu z grudniem ub.r. nastawienie RPP w polityce pieniężnej uległo lekkiemu złagodzeniu stanowi? wsparcie dla naszego scenariusza. Stopniowe osłabienie oczekiwań rynkowych na szybkie zacieśnienie polityki pieniężnej będzie ograniczało skalę aprecjacji polskiej waluty w najbliższych kwartałach. Stanowi to wsparcie dla naszej prognozy zakładaj?cej tylko umiarkowane umocnienie złotego w br. (spadek kursu EURPLN do 4,10 na koniec roku).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!